PL EN


2016 | 257 | 19-31
Article title

Polityka rynku pracy w Polsce na rzecz grup problemowych w kontekście zmian w przepisach prawa

Authors
Content
Title variants
EN
Policy of labour market in Poland for problem groups in the context of changes in provisions of the law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie najnowszych regulacji rynku pracy wprowadzonych nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 674 z późn. zm.). Analiza kierunków zmian przepisów prowadzona jest w kontekście ich potencjalnego wpływu na grupy będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzw. grupy problemowe. W związku z tym scharakteryzowano tendencje w poziomie i strukturze bezrobocia m.in. wśród osób młodych do 25. roku życia, starszych (50+) oraz osób długotrwale bezrobotnych. Badaniem objęto dane statystyczne pochodzące z opracowań Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Eurostatu, informacji ze sprawozdawczości urzędów pracy oraz materiałów ośrodków badawczych analizujących rynek pracy z lat 2010-2013. W świetle zaprezentowanych danych uzasadniona wydaje się przyjęta w artykule teza, że szczególnie trudna sytuacja badanych grup na rynku pracy wymaga licznych, konsekwentnie prowadzonych działań i programów z zakresu aktywnej polityki instytucji tego rynku, wspartych odpowiednimi regulacjami prawnymi.
EN
The primary objective of this paper is to present the latest labour market regulations introduced by way of an amendment to the act on promotion of employment and labour market instruments (consolidated text, Journal of Laws of 2013, item 674, as amended). The analysis of the directions and trends in changes in the regulations is carried out in the context of their potential impact on the so-called problem groups, being in a particularly difficult situation in the labour market. Therefore, the tendencies in the level and structure of unemployment among , inter alia, the young people under 25 years of age, the elderly (50+) and unemployed for a long time were characterized. The study includes statistical data derived from the studies by Labour Market Department of the Ministry of Labour and Social Policy, Eurostat, as well as the information from the Labour Offices reports and the data collected by the research centers analyzing labour market in the years 2010-2013.
Year
Volume
257
Pages
19-31
Physical description
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
References
  • Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2013 (2014), GUS, Warszawa.
  • Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny – grudzień 2013 (2014), MPiPS, Warszawa.
  • Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w latach 2010-2013 (2014), MPiPS, Warszawa.
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem (2013), druk sejmowy nr 1949, Warszawa.
  • Sytuacja na rynku pracy osób młodych w latach 2010-2013 (2014), MPiPS, Warszawa.
  • Turek K. (2013), Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli [w:] J. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie. Kapitał ludzkiw Polsce, PARP, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Dz.U. 2013, poz. 674 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-274e1667-d26d-496f-b25a-2a4492f3a824
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.