PL EN


2016 | 284 | 140-149
Article title

Raportowanie informacji pozafinansowych o społecznej odpowiedzialności w Lasach Państwowych w świetle niektórych koncepcji teoretycznych

Content
Title variants
EN
State forests' non-financial information reporting on corporate social responsibility in the light of some theoretical concepts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości rozważenia raportowania informacji pozafinansowych o społecznej odpowiedzialności w Lasach Państwowych, w świetle niektórych koncepcji teoretycznych. W artykule wykorzystano metodę dedukcyjną, wspomaganą studiami literatury. Artykuł podzielony został na trzy części. W pierwszej przedstawiono założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności, jej wpływ na otoczenie jednostek gospodarczych oraz znaczenie dodatkowych ujawnień informacji pozafinansowych. W części drugiej przedstawiono wybrane, teoretyczne koncepcje w raportowaniu społecznej odpowiedzialności. W części trzeciej pokazano powiązanie działalności Lasów Państwowych z założeniami wybranych teorii rachunkowości. Artykuł kończy podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski końcowe oraz sformułowano rekomendacje.
EN
The purpose of this article is to indicate the possibility of considering nonfinancial information reporting on corporate social responsibility in the State Forests, in the light of some theoretical concepts. There is the deductive method, assisted by literature studies of literature achieved in the article. The article is divided into three sections. The first part presents the assumptions of the concept of social responsibility, its impact on the business environment and the importance of additional non-financial disclosures. The second part presents some of the theoretical concepts of corporate social responsibility reporting. The third indicates the State Forests activity relationship with the assumptions of chosen accounting theory. The article ends with a summary, which presents the final conclusions and formulated recommendations.
Year
Volume
284
Pages
140-149
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Burzym E. (1990), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", nr 16, SKwP, Warszawa.
 • Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45 (101), SKwP, Warszawa, s. 71-86.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Krasodomska J. (2012), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa, s. 101-110.
 • Krasodomska J. (2013), Sprawozdawczość przedsiębiorstw w świetle teorii legitymizacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", nr 130, Warszawa, s. 39-52.
 • Krasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Łada M., Kozarkiewicz A. (2013), Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 71(127), Warszawa, s. 161-176.
 • Noga A. (2011), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Pietrzak Ż., Piłacik J. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie Lasów Państwowych [w:] D. Dyrda, M. Ptak (red.), Zarządzanie środowiskiem i zrównoważona energetyka, AD REM, Jelenia Góra.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych - krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Śnieżek E., Perlińska M. (2012), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w dobie zrównoważonego rozwoju, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", nr 276, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 203-215.
 • Śnieżek E. (2014), Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń profesor Elżbiety Burzym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 76(132), Warszawa, s. 75-88.
 • Szychta A. (2010), Współczesne kierunki zainteresowania teorii rachunkowości finansowej w świetle zarysu jej rozwoju, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 56(112), SKwP, Warszawa.
 • Zarzycka E. (2013), Wykorzystanie teorii instytucjonalnej w badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 70(126), SKwP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-277e736c-f693-414c-b894-51a792bd58c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.