PL EN


2016 | 269 | 191-205
Article title

Problemy równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie wyzwań polityki klimatycznej UE

Authors
Content
Title variants
EN
Dilemmas of the socio-economic development sustaining in the aspect of the EU climate policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia zasadniczych problemów związanych z koniecznością zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i ekologicznego krajów UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. W części pierwszej przedstawiono mechanizm i rodzaje instrumentów polityki klimatycznej UE. Część druga prezentuje koncepcje zrównoważonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju w aspekcie dotychczasowych teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego. Część trzecia zawiera syntetyczne omówienie ekonomicznych, społecznych i środowiskowych ryzyk wynikających ze zmian klimatycznych oraz prezentację możliwości wykorzystania tzw. metody „tunelowania” w celu ich minimalizacji. W części czwartej zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych analiz empirycznych, zawierające porównawcze zestawienie kształtowania się podatków ekologicznych w krajach UE w latach 2005-2013 oraz analizę zmian współczynnika określającego relacje emisji gazów cieplarnianych per capita do PKB per capita krajów UE w okresie 2005-2012. W końcowej części opracowania dokonano podsumowania przeprowadzonych badań.
EN
The study aims to present the essential dilemmas associated with the need to ensure sustainable socio-economic and ecological EU countries, with particular emphasis Polish. The first chapter presents the mechanism and instruments of EU climate policy. The second chapter presents the concepts of sustainable and balanced development in its existing growth theory and economic development Chapter three gives a synthetic overview of the economic, social and environmental risks arising from climate change and the presentation possibilities of using so-called the method of “tunneling” to minimize them. The fourth chapter is presented the results of empirical analysis, including comparisons of the evolution of environmental taxes in the EU in the years 2005-2013 and the analysis of changes in the ratio defining the relationship emissions of greenhouse gases per capita GDP per capita of EU countries in the period 2005-2012. In the final part of the paper summarizes the research.
Year
Volume
269
Pages
191-205
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Teorii Ekonomii
References
 • Clark W.C. (1998), Visions of the 21st Century: Conventional Wisdom And Other Surprises In the Global Interactions of Population, Technology And Environment [w:] K. Newton, T. Schweitzer, J.P. Voyer (red.), Perspective 2000: Proceedings of a Conference Sponsored by the Economic Council of Canada, December, Economic Council of Canada, Ottawa, Canada, s. 7-32.
 • Cole M.A., Rayner A.J., Bates J.M. (1997), Environmental Quality And Economic Growth, University of Nottingham, Department of Economics Discussion Paper, 96/20, December, s. 1-33.
 • Costanza R., Cumberland J., Daly H., Goodland R., Norgaard R. (1997), An Introduction to Ecological Economics, St. Lucia’s Press, Boca Raton, FL, USA.
 • Environmental Taxation, Innovation and the Environment. A Guide for Policy Makers, based on the OECD’s book Taxation, OECD, 2010, s. 1.
 • Fullerton D., Leicester A., Smith S. (2008), Environmental Taxes, NBER Working Paper Series, „Working Paper”, No. 14197, 2008, http://www.nber.org/papers/w14197 (dostęp: 26.09.2015).
 • Holling C.S. (1992), Cross Scale Morphology, Geometry And Dynamics of Ecosystems, “Ecological Mornographs”, Vol. 62, s. 447-502.
 • Holtz-Eakin D., Selden T.M. (1995), Stoking the Fires? CO2 Emissions And Economic Growth, National Bureau of Economic Research, Working Paper Series, 4248, December, s. 1-38.
 • Munasinghe M. (1998a), Countrywide Policies And Sustainable Development: Are the Linkages Perverse? [w:] T. Teitenberg, H. Folmer (red.), The International Yearbook of International and Resource Economics, Edward Elgar Publ., London, UK.
 • Munasinghe M. (1998b), Is Environmental Degradation an Inevitable Consequence of Economic Growth: Tunneling Through the Environmental Kuznets Curve, “Ecological Economics”, No. 29 (1), December.
 • Munasinghe M. (2003), Climate Change And Sustainable Development Linkages: Points of Departure From the IPCC Tar [w:] M. Munasinghe, O. Canziani, O. Davidson,
 • B. Metz, M. Parry, M. Harrison (red.), Integrating Sustainable Development and Climate Change in the IPCC Fourth Assessment Report, Colombo: Munasinghe Institute for Development (MIND)/Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
 • Munasinghe M., Cruz W. (1994), Economywide Policies and the Environment, The World Bank, Washington DC, USA.
 • Newell R.G., Stavins R.N. (2003), Cost Heterogeneity And the Potential Savings From Market Based Policies, “Journal of Regulatory Economics”, Vol. 23, No. 1 (January), s. 43-59.
 • Parris T.M., Kates R.W. (2001), Characterizing a Sustainability Transition: The International Consensus, Research and Assessment Systems for Sustainability Discussion Paper, Environment and Natural Resources Program, Belfer Center for Science and International Affairs, Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA, USA.
 • Raport z debaty: „Wsparcie systemowe dla inwestycji w energetyce”, http://www.proinwestycje.pl/sites/default/files/raporty/wsparcie_systemowe_inwestycji_w_energetyce.pdf (dostęp: 16.09.2015).
 • Sengupta R. (1996), Economic Development and CO2 Emissions, Institute for Economic Development, Boston University, Boston MA.
 • Sobolewski M. (2014), Nowe ramy unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, Analizy BAS, nr 16 (120), Biuro Analiz Sejmowych.
 • Stern D.I. (2003), The Environmental Kuznets Curve, International Society for Ecological Economics, Internet Encyclopaedia of Ecological Economics, http://isecoeco.org/pdf/stern.pdf (dostęp: 28.09.2015).
 • Tellus Institute (2001), Halfway to the Future: Reflections on the Global Condition, Boston, MA, USA.
 • Tietenberg T.H. (2001), Economic Instruments For Environmental Regulation [w:] D. Helm (red.), Economic Policy Towards the Environment, Basil Blackwell, Oxford, s. 86-111.
 • Unruh G.C., Moomaw W.R. (1998), An Alternative Analysis of Apparent EKC-Type Transitions, “Ecological Economics”, Vol. 25, May, s. 221-229.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-283ae0a7-309f-4936-a176-830009351770
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.