PL EN


2016 | 271 | 151-161
Article title

Międzynarodowe implikacje krajowej polityki podatkowej

Content
Title variants
EN
The international implications of the national tax policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Globalizacja procesów gospodarczych, wzrastający stopień swobody w zakresie wymiany handlowej oraz postępująca integracja ekonomiczna poszczególnych państw są czynnikami sprzyjającymi tworzeniu się różnych form współpracy przedsiębiorstw, które tracą swój narodowy charakter, stając się międzynarodowymi związkami gospodarczymi o coraz większym potencjale ekonomicznym i technicznym. W artykule autor koncentruje swoją uwagę na problemie oddziaływania systemu podatkowego na aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym wymiarze. W tym kontekście omówiono problem interakcji polityki podatkowej i realnej sfery gospodarczej w aspekcie intensyfikacji aktywności gospodarczej i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej, szczególnie akcentując polskie rozwiązania. W konkluzji stwierdzono, że niskie obciążenia podatkowe mogą stanowić ważny czynnik stymulujący wzrost inwestycji w kraju o łagodnym reżimie podatkowym, tworzenie nowych miejsc pracy i dynamiczny wzrost gospodarczy.
EN
Globalization of economic processes, growing freedom of trade and advancing economic integration of countries are factors contributing to the formation of various forms of enterprises’ cooperation. Companies lose its national character, becoming a transnational business organizations that have growing economic and technical potential. In the article the author focuses his attention on the problem of the impact of the tax system on economic activity of enterprises, both in the national and international dimension. In this context, we discuss the issue of the interaction of tax policy and real economic sphere from the point of view of the intensification of economic activity and achieving competitive advantage in the international arena, especially emphasizing here the polish solutions. The conclusion was that a low tax burden can be an important factor in stimulating investment in the country with a mild tax regime, creating new jobs and accelerating economic growth.
Year
Volume
271
Pages
151-161
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
References
 • Andel N., Haller H. (1980), Handbuch der Finanzwissenschaft, J.C.B. Mohr, Tübingen.
 • Devereux M.P., Hubbard R.G. (2000), Taxing Multinationals, NBER, Working Paper 7920, Cambridge.
 • Dicken P. (1998), Global Shift: Transforming the World Economy, Paul Chapman Publishing, London.
 • Dijk van J., Pellenbarg P.H. (2000), Firm Relocation Decisions in The Netherlands: An Ordered Logit Approach, Papers in Regional Science, Springer, Vol. 79, No. 2.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2007), Narodowe regulacje na rynku wewnętrznym UE: nowe bariery we współpracy [w:] Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania, SGH, Warszawa.
 • Małuszyńska E. (2006), Delokalizacja przedsiębiorstw, "Wspólnoty Europejskie", nr 3(172).
 • McGee R.W. (2004), The Philosophy of Taxation and Public Finance, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London.
 • Oręziak L. (2007), Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej, Implikacje dla Polski, Warszawa.
 • Sedmihradsky M., Klazar S. (2002), Tax Competition for FDI in Central-European Countries, CESifo Working Paper No. 647(1).
 • Thompson R.L. (2007), Globalization and the Benefits of Trade, "Chicago Fed Letter", The Federal Reserve Bank of Chicago, No. 236.
 • Tiebout C. (1956), A Pure Theory of Local Expenditures, "Journal of Political Economy", Vol. 64.
 • Zodrow G.R. (2006), Capital Mobility and Source-Based Taxation of Capital Income in Small Open Economies, "International Tax and Public Finance", Vol. 13, Iss. 2-3.
 • Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2014 r. Druk Sejmowy nr 3458, Warszawa, 29 maja 2015 r.
 • New Location Factors for Mobile Investment in Europe: Final Report (1993), "Regional Development Studies", No. 6, Publications Office European Communities, Brussels.
 • Opinion of the Economic and Social Committee on Direct Company Taxation, ECO/091, CES 850/2002, Brussels 17.07.2002.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa październik 2014, http://www.uokik. gov.pl (dostęp: 21.08.2015).
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Dz. U. 2007, nr 42, poz. 274 z późn. zm.
 • [www 1] http://www.oecd.org.
 • [www 2] www.deloitte.com.
 • [www 3] www.worldbank.org.
 • [www 4] http://www.doingbusiness.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-28a51263-7dda-412d-88f1-7f45bc6b689a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.