PL EN


2010 | 3 | 173-192
Article title

Ocena działalności lokalnej, regionalnej i krajowej administracji w kontekście napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyniki badań empirycznych. Przypadek Dolnego Śląska

Content
Title variants
EN
The assessment of local, regional and national administration and regulatory bodies in the context of inß ows of foreign direct investment. Results of empirical research. Case of Lower Silesia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spośród wielu czynników, kształtujących klimat inwestycyjny określonej lokalizacji, istotną rolę odgrywają kontakty między zagranicznymi inwestorami a reprezentantami różnych szczebli administracji oraz instytucji w kraju goszczącym. Celem poprawy funkcjonowania tego sektora wskazanym byłoby zidentyfikowanie najważniejszych zagadnień, zwłaszcza tych, które mogą być interpretowane jako bariery we wzajemnych kontaktach oraz dokonanie oceny jakości funkcjonowania szeroko definiowanych aktorów publicznych. Artykuł jest wycinkiem z końcowego raportu z badań, zakończonych na Uniwersytecie Wrocławski w czerwcu 2008 r., nad klimatem inwestycyjnym Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych. Istotna część badań skupiała się na analizie i interpretacji materiałów empirycznych (ilościowego - zebranego w oparciu o ankiety oraz jakościowego - uzyskanego podczas wywiadów z przedstawicielami bezpośrednich inwestorów zagranicznych). Wyrażają one opinie inwestorów, które mogą, a nawet powinny być, cennym materiałem bazowym do przeprowadzenia dalszych, pogłębionych badań.
EN
Among numerous factors shaping the investment climate of a particular localisation a substantial role play contacts between foreign investors and representatives of different levels of administration and regulatory bodies in host countries. In order to improve the functioning of this sector it is advisable to identify the most important issues, especially barriers hampering mutual communication and to convey comprehensive assessment of the quality of public services provided by broadly defined public actors. Following paper is an extract from the final report on the investment climate in Lower Silesia in the assessment of foreign direct investors based on empirical research completed at the University of Wrocław in June 2008. Its essential part focuses on the analysis and interpretation of empirical quantitative data (received from a survey) and qualitative ones (delivered by the representatives of foreign investors during interviews). They express investors’ opinions and may or even should be regarded as a valuable basis material to pursue further, more in-depth studies.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-28d1b02e-de33-4c87-b288-a09204ca8d82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.