Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 15 | 5-28

Article title

Zwolnienia podatkowe dla związków wyznaniowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA

Authors

Content

Title variants

EN
TAX EXEMPTIONS FOR CHURCHES IN THE UNITED STATES SUPREME COURT DECISIONS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zwolnienia podatkowe dla związków wyznaniowych (kościołów) funkcjonują w amerykańskim systemie prawnym od czasów kolonialnych. W prawie federalnym kluczowe znaczenie ma zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie § 501(c)(3) federalnego kodeksu podatkowego (IRC). Natomiast w prawie stanowym najważniejsze są zwolnienia z podatku od własności, zwłaszcza nieruchomości, ustanawiane przez właściwe legislatury stanowe. Począwszy od precedensowego orzeczenia w sprawie Walz v. Tax Commission z 1970 r. Sąd Najwyższy USA co do zasady uznawał konstytucyjność przedmiotowych zwolnień. Zdaniem sądu zwolnienia te nie naruszają klauzuli ustanowienia I Poprawki do Konstytucji federalnej, gdyż państwo przyznaje je nie w celu wspierania religii i związków wyznaniowych, ale ze względu na życzliwą neutralność względem nich. Zgodnie z orzeczeniem w sprawie Bob Jones University v. United States z 1983 r. związki wyznaniowe, z punktu widzenia prawa podatkowego, są klasyfikowane do kategorii organizacji pożytku publicznego. Jako takie mogą więc korzystać z pośredniej pomocy finansowej państwa, która jest skutkiem przyznania zwolnienia podatkowego. Oznacza to jednak także, iż będąc beneficjentami przywileju związki wyznaniowe są zobligowane do podporządkowania się wymogom kwalifikacyjnym ustanowionym przez państwo. Ponadto, począwszy od orzeczenia w sprawie Texas Monthly, Inc. v. Bullock z 1989 r. Sąd Najwyższy konsekwentnie odrzucał koncepcję wywiedzenia prawa do zwolnienia podatkowego z klauzuli swobodnej praktyki I Poprawki. Tym samym uznał za niekonstytucyjne zwolnienia przyznawane ekskluzywnie związkom wyznaniowym lub prowadzonej przez nie działalności.
EN
The existence of tax exemptions for churches in the American legal system dates back to the colonial times. In federal law, it is mainly based on § 501(c)(3) of Internal Revenue Code, which grants exemption from federal income tax. Meanwhile, in state law the exemptions from real property taxation are of the most importance. Since a landmark ruling in Walz v. Tax Commission from 1970, the United States Supreme Court has recognised, as a rule, constitutionality of such exemptions. According to the Court, they do not violate the Establishment Clause of the First Amendment to the United States Constitution. The Court reasoned that the purpose of the tax exemptions is sustaining the benevolent neutrality of state towards religion and churches, not the advancement of them. In its opinion in Bob Jones University v. United States from 1983, the Court added that, in the field of tax law, every church has to be understood as a charity. For that reason, tax exemptions are granted to churches, which generated an indirect public subsidy for them. This means, however, that being the beneficiaries of the privilege churches are obliged to conform to the qualifying requirements laid down by the state. Furthermore, since its decision in Texas Monthly, Inc. v. Bullock from 1989, the Court has consistently rejected to derive the right to tax exemption from the Free Exercise Clause of the First Amendment. As a result of this, the Court declared that tax exemptions granted exclusively for churches or their activities are unconstitutional.

Year

Volume

15

Pages

5-28

Physical description

Contributors

 • Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Kanoniczna 9, 31-002 Kraków, Poland

References

 • Bryk A., The origins of constitutional government. Higher law and the sources of judicial review, Kraków 1999.
 • Davis D.H., Resolving Not to Resolv the Tension between the Establishment and Free Exercise Clauses, „Journal of Church and State” 1996, t. 38/2, s. 245-259.
 • Davis D.H., Separation, Integration, and Accomodation. Religion and State in America in a Nutshell, „Journal of Church and State” 2001, t. 43/1, s. 5-17.
 • Garlicki L., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Konstytucja – polityka – prawa obywatelskie, Wrocław–Warszawa 1982.
 • Giannella D.A., Religious Liberty, Nonestablishment, and Doctrinal Development. Part II. The Nonestablishment Principle, „Harvard Law Review” 1968, t. 81/3, s. 513-590.
 • Górski G., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku, Lublin 2006.
 • Hopkins B.R., The Law of Tax-Exempt Organizations, John Wiley & Sons 2011.
 • Konstytucja oraz inne podstawowe dokumenty i symbole amerykańskiej kultury patriotycznej, red. K. Michałek, Warszawa 2005.
 • Ludwikowska A.M., Ludwikowski R.R., Sądy w Stanach Zjednoczonych. Struktura i jurysdykcja, Toruń 2008.
 • Małajny R.M., „Mur Separacji” – państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Katowice 1992.
 • Mansfield J.H., Religion Clauses of the First Amendement and the Philosophy of the Constitution, „California Law Review” 1984, t. 72/5, s. 847-907.
 • Mcconnell M.W., Establishment and Disestablishment at the Founding, Part I: Establishment of Religion, „William and Mary Law Review” 2003, t. 44/4, s. 2105-2208.
 • Michalik P., Prawne gwarancje realizacji zasady rozdziału kościoła od państwa w XVII-wiecznym Marylandzie, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2011, t. 11/ 3.
 • Mikuli P., Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjednoczone i państwa europejskie, Kraków 2007.
 • Nugent N., Toward a RFRA That Works, „Vanderbilt Law Review” 2008, t. 61/3, s. 1027-1066.
 • Potz M., Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2008.
 • Szyszkowski W., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (studium prawa konstytucyjnego), Warszawa 1969.
 • Tigar M.E., The Supreme Court, 1969 Term, „Harvard Law Review” 1970, t. 84/1.
 • Tokarczyk R., Prawo amerykańskie, Warszawa 2011.
 • Witte J., Whether Piety or Charity: Classification Issues in the Exemption of Churches and Charities from Property Taxation, w: Religion, The Independent Sector, and American Culture, red. C. Cherry, R. A. Sherrill, „American Academy of Religion Studies in Religion Series” 1992, t. 63.
 • Zieliński T.J., Państwo wobec religii w szkole publicznej według orzecznictwa Sądu Najwyższego USA, Toruń 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-291784a3-e161-4ac8-8307-746e1e9e8cea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.