PL EN


2016 | 267 | 202-213
Article title

Wybór formy ewidencji podatkowo-księgowej małych i średnich przedsiębiorstw jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa – aspekt teoretyczny

Authors
Content
Title variants
EN
Choice of the form of the tax and accounting registry of small and medium enterprises as an element of financial management company – theoretical background
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowo-księgowej. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz osiąganych rezultatów finansowych mają do wyboru różne formy ewidencji podatkowo-księgowej: księgi rachunkowe, zryczałtowane formy ewidencji, a także prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Każda z nich ma swoje wady i zalety, ale przede wszystkim różni je sposób obliczania wielkości podatku. Wybierając sposób ewidencji podatkowo-księgowej, należy wziąć pod uwagę fakt, iż dana forma determinuje także wysokość obliczonego podatku. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia i istoty form ewidencji podatkowo-księgowej małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście ich wpływu na finanse przedsiębiorstwa. Możliwość wyboru między skorzystaniem z uproszczeń a zrezygnowaniem z nich ma ogromny wpływ na finanse przedsiębiorstwa, ponieważ wpływa na wielkość dochodu do opodatkowania. W artykule wykorzystano analizę i krytyczną ocenę literatury oraz obowiązujących aktów prawnych.
EN
Small and medium businesses are required to keep records of tax and accounting. Depending on the size of the company, nature of the business and financial results achieved have a choice of various forms of tax records and accounting: accounting books, lump-sum forms of records and conducting tax revenue and expense ledger. Each has its advantages and disadvantages, but most of them different way of estimating tax. Choosing the way the tax and accounting records should take into account the fact that a given form also determines the amount of tax calculated. The article aims to present the significance and essence of forms of tax and accounting records of small and medium- sized enterprises in the context of their impact on the finances of the company. The choice between using the simplifications and the opting out them has a huge impact on the finances of the company, because it affects the amount of taxable income. The article uses the analysis and critical evaluation of literature and existing legislation.
Year
Volume
267
Pages
202-213
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
 • Borkiewicz-Liszka M., Jeleńska A. (2007), Poradnik ryczałtowca, Wszechnica Podatkowa, Kraków.
 • Caputa W. (red.) (2008), Rachunkowość finansowa podmiotów gospodarczych, CeDeWu, Warszawa.
 • Cieślik J. (2006), Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Czernecki J., Piskorz-Liskiewicz E. (2007), Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Wszechnica Podatkowa, Kraków.
 • Czubakowska K. (red.) (2009), Rachunkowość według prawa bilansowego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Grzegorzewska-Mischka E., Wyrzykowski W. (2009), Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, BookMarket, Gdańsk.
 • Ickiewicz J., (1998), Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Kowalski R. (2003), Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa, Difin, Warszawa.
 • Poszwa M. (red.) (2005), Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dz.U. 2014, poz. 1037.
 • Świderska J., Kołosowski M. (2010), Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Targalski J., (2014), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • Tokarski A., Tokarski M., Voss G. (2014), Księgowość w małej i średniej firmie, uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. nr 51, poz. 307 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. z 2013 r., nr 0, poz. 330 z późn. zm.
 • [www 1] http://www.mg.gov.pl (dostęp 21.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-291bc6f2-3992-4fdd-a966-5e42465c3605
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.