PL EN


2018 | 352 | 139-151
Article title

Skala zmienności kursu złotego względem euro i dolara w latach 2012-2016 na tle wybranych walut narodowych krajów Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The scale of volatility of the złoty’s exchange rate against the euro and the dollar in the years of 2012-2016 compared to selected national currencies of the European Union member states
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena skali zmienności kursu złotego w stosunku do euro i dolara, dokonana w porównaniu do kursów innych, wybranych walut krajów Unii Europejskiej: korony czeskiej, korony szwedzkiej, forinta węgierskiego i funta brytyjskiego. Do analizy zastosowano trzy wskaźniki: procentowe odchylenie kursu dziennego od średniej z badanego okresu i od średniej z poprzedzających dwóch lat oraz miernik ERV, a także przeprowadzono analizę korelacji. Zaobserwowano, że skala zmienności kursu złotego w stosunku do euro i dolara w porównaniu do innych walut nie jest zbyt znaczna oraz że stopień powiązania wartości walut z euro jest zasadniczo większy niż z dolarem, co przekłada się na wyższą stabilność ich kursów względem wspólnego pieniądza.
EN
The aim of the paper is to evaluate the scale of volatility of the złoty’s exchange rate against the euro and the dollar, in comparison to the rates of other selected currencies of the European Union member states: Czech koruna, Swedish krona, Hungarian forint and British pound. Three indicators were used for the analysis: percentage deviation of the daily exchange rate from the mean in the studied period and from the mean in the preceding two years and the measure of the ERV, and also the correlation analysis was conducted. It was observed that the scale of volatility of the zloty’s rate against the euro and the dollar compared to other currencies is not very excessive and that the degree of linkage of the currencies’ values with the euro is substantially higher than with the dollar, which translates into greater stability of their exchange rates against the common currency.
Year
Volume
352
Pages
139-151
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
References
 • Athukorala P., Rajapatirana S. (2003), Capital Inflows and the Real Exchange Rate: Comparative Study of Asia and Latin America, “The World Economy”, Vol. 26, s. 613-637.
 • Bank of England (2017), Statistical Interactive Database – Interest & Exchange Rates Data, http://www.bankofengland.co.uk/boeapps/iadb/index.asp?first=yes&SectionRequired=I&HideNums=-1&ExtraInfo=true&Travel=Nix (dostęp: 1.06.2017).
 • Bańbuła P. (2011), Wpływ czynników globalnych na kursy walutowe [w:] A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa, s. 175-186.
 • Bednarz J., Gędek S. (2006), Analiza współzależności kursów na polskim rynku walutowym, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 60, s. 15-23.
 • Bilski J., Janicka M. (2012), Ewolucja polskiego reżimu kursowego, konsekwencje dla handlu zagranicznego [w:] J. Bilski (red.),Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny, PWE, Warszawa, s. 11-55.
 • Bilski J., Janicka M., Konarski M. (2013), Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej, Materiały i Studia, nr 291, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Brzozowski M., Śliwiński P., Tchorek G. (2014), Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału. Implikacje dla Polski, Materiały i Studia, nr 309, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Canales-Kriljenko J., Habermeier K. (2004), Structural Factors Affecting Exchange Rate Volatility: A Cross-Section Study, IMF Working Paper, No. 04/147, International Monetary Fund, Washington, DC.
 • Cellini R., Cuccia T. (2011), Are Exchange Rates Really Free from Seasonality? An Exploratory Analysis on Monthly Time Series, “The Open Economics Journal”, Vol. 4, s. 44-48.
 • Česká Národní Banka (2017), Selected Exchange Rates, https://www.cnb.cz/en/financial_markets/foreign_exchange_market/exchange_rate_fixing/selected_form.jsp (dostęp: 1.06.2017).
 • Eurostat (2017), Database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 1.06.2017).
 • Grauwe P. de, Markiewicz A. (2013), Learning to Forecast the Exchange Rate: Two Competing Approaches, “Journal of International Money and Finance”, Vol. 32, s. 42-76.
 • Hashimoto Y., Wacker K.M. (2012), The Role of Risk and Information for International Capital Flows: New Evidence from the SDDS, IMF Working Paper, No. 12/242, International Monetary Fund, Washington, DC.
 • Jimenez-Martin J.A., Frutos R.F. de (2009), Seasonal Fluctuations and Equilibrium Models of Exchange Rate, “Applied Economics”, Vol. 41, s. 2635-2652.
 • Kolany K. (2016), Cztery pory roku na rynku złotego, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Cztery-pory-roku-na-rynku-zlotego-7360096.html (dostęp: 1.06.2017).
 • Magyar Nemzeti Bank (2017), Exchange Rates, https://www.mnb.hu/en/arfolyam-lekerdezes (dostęp: 1.06.2017).
 • Michalczyk W. (2014), Zmienność kursu złotego względem euro na tle innych walut krajów Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przemiany Strukturalne i Koniunkturalne na Światowych Rynkach”, nr 369(1), s. 351-362.
 • Michalczyk W. (2015), Skala fluktuacji kursu złotego wobec wybranych walut w latach 2009-2014 – analiza danych empirycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Współczesne Problemy Finansów Międzynarodowych”, nr 6(317), s. 115-130.
 • Narodowy Bank Polski (2017), Kursy, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html (dostęp: 1.06.2017).
 • Rogoff K. (1999), Monetary Models of Dollar/Yen/Euro Nominal Exchange Rates: Dead or Undead? “Economic Journal”, Vol. 109, s. F655-F659.
 • Sarno L. (2005), Viewpoint: Towards a Solution to the Puzzles in Exchange Rate Economics: Where Do We Stand? “The Canadian Journal of Economics”, Vol. 38(3), s. 673-708.
 • Siourounis G. (2008), Capital Flows and Exchange Rates: An Empirical Analysis, Working Papers, No. 28, Department of Economics, University of Peloponnese, Tripoli.
 • Sveriges Riksbank (2017), Search Interest & Exchange Rates, http://www.riksbank.se/en/Interest-and-exchange-rates/search-interest-rates-exchange-rates/ (dostęp: 1.06.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-293d5db0-10e2-4105-b2b2-ba353aee4d54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.