PL EN


2016 | 283 | 122-133
Article title

Zarządzanie procesami rozwoju i komercjalizacji innowacji

Content
Title variants
EN
Managing the processes of innovation development and commercialisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono tematykę związaną z charakterystyką uwarunkowań zarządzania procesami rozwoju i komercjalizacji innowacji, będących motorem napędowym świata biznesu i wynikiem ludzkiej kreatywności. Znaczenie podjętej problematyki wynika głównie z faktu, że innowacyjność współczesnych przedsiębiorstw warunkuje w znacznej mierze charakter środowiska, w którym one funkcjonują. Od wizerunku jednostki terytorialnej reprezentowanej przez przedsiębiorców zależy ich skłonność do podejmowania nowych inicjatyw, angażowania sił i środków, podejmowania ryzyka w warunkach szybko zmieniającego swe oblicze otoczenia rynkowego.
EN
This paper addresses the issues of the characteristic conditions of managing the processes of innovation development and commercialization, which are the driving force of the world of business and a result of human creativity. In contemporary enterprises innovativeness is largely conditional upon the nature of the environment in which they operate. It is the image of the territorial unit, represented by entrepreneurs, that informs their willingness to undertake new initiatives, involve their forces and means, and take risks in a rapidly changing market environment.
Year
Volume
283
Pages
122-133
Physical description
Contributors
 • Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
References
 • Anthony S.D., Johnson M.W., Sinfield J.V., Altman E.J. (2010), Przez innowację do wzrostu: jak wprowadzić innowację przełomową, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Bal-Woźniak T. (2006), Innowacyjność w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] M. Juchniewicz (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Chesbrough H. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Dolińska M. (2004), Innowacje w przedsiębiorstwie, na rynku, w regionie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9 (656).
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Golińska-Pieszyńska M. (2009), Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • GUS (2014), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon, 2013 r., Informacje i opracowania statystyczne, Wydawnictwo GUS, Warszawa.
 • Osiadacz J. (2011), Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo PARP, Wrocław.
 • Pałucha K. (2014), Wykorzystanie zarządzania wiedzą w procesach innowacji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie", nr 70 (1909).
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stanisławski R. (2012), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w świetle badań własnych [w:] J. Butko (red. nauk.), Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 716, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 92, SOOIPP Annual 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Szatkowski K. (2001), Istota i rodzaje innowacji [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-29483160-ad1e-4002-a39b-9a79437fe9cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.