PL EN


2012 | 4(207) | 177-205
Article title

Etniczność i dyskurs. Analiza prasy codziennej i etnicznej w Winnipeg, 1896–1919

Content
Title variants
EN
Ethnicity and Discourse. An Analysis of Daily and Ethnic Press in Winnipeg, 1896-1919
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents an example of ethnic discourse analysis of the press published in Winnipeg (Canada) between 1896 and 1919. The presented research strategy is based on qualitative analysis of English, German, and Polish newspapers. The perspective of discourse analysis offers some possibilities to conduct research on creating the definition of ethnic identity on the pages of ethnic newspapers by the symbolic elite, changes within one ethnic group as well as discourse struggle for social meaning between competing groups. The sociological perspective of discourse analysis focuses particularly on social inequalities and on ideologies which legitimate such inequalities.
PL
W artykule przedstawiono propozycję analizy dyskursu dotyczącego etniczności na łamach prasy wydawanej w Winnipeg (Kanada), w latach 1896–1919. Prezentowana strategia badawcza opiera się na analizie jakościowej gazet angielsko-, niemiecko- i polskojęzycznych. Perspektywa analizy dyskursu sprzyja badaniu tworzenia definicji tożsamości etnicznej przez elity symboliczne na łamach prasy, przemian zachodzących w zbiorowości etnicznej i dyskursywnej walki o znaczenie między rywalizującymi ze sobą frakcjami. Socjologiczna analiza dyskursu zwraca szczególną uwagę na istniejące nierówności społeczne i treści ideologiczne, które legitymizują te nierówności.
Year
Issue
Pages
177-205
Physical description
Contributors
References
 • Albański, Łukasz. 2012. Wokół kolektywnego życia polskich imigrantów w Winnipeg, 1896– 1919. W: E. Nowicka i A. Bilewicz (red.). Pamięć ojczyzn utraconych. Warszawa: Wydaw- nictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 61–87.
 • Babiński, Grzegorz. 1986. Więź etniczna a procesy asymilacji. Przemiany organizacji etnicz- nych. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Kraków: PWN.
 • Barth, Frederick. 1969. Introduction. W: F. Barth (red.). Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organizations of Cultural Difference. London: Allen and Unwin, s. 9–38.
 • Bourdieu, Pierre i Loïc Wacquant. 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Ofi- cyna Naukowa.
 • Cook, Ramsey. 1963. The Politics of John W. Dafoe and the Free Press. Toronto: University of Toronto Press.
 • Der Nordwesten „Deutsche Liberale Provinzial Association in Winnipeg” 11.05.1899, s. 2. Der Nordwesten „Unabhängige Politik” 13.09.1900, s. 1.
 • Der Nordwesten „Zur Politik des Nordwesten” 23.08.1911, s. 1.
 • Der Nordwesten „Jubiläumsfeier des Nordwesten” 29.04.1914, s. 1.
 • van Dijk, Teun, Stella Ting-Toomey i Geneva Smitherman. 2004. Discourse, Ethnicity, Culture and Racism. W: T. van Dijk (red.). Discourse as Social Interaction. London: Sage Publica- tions Ltd., s. 144–181.
 • Fairclough, Norman. 1995. Media Discourse. London: Arnold. Fenton, Steve. 2007. Etniczność. Warszawa: Wydawnictwo Sic!. Gazeta Katolicka „Do czytelników” 17.03.1908, s. 1.
 • Gazeta Katolicka „Kronika miejscowa” 17.03.1908, s. 4.
 • Geertz, Clifford. 2005. Interpretacje kultur: wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersy- tetu Jagiellońskiego.
 • Germania „Walter Scott’s deutsches Blatt schimft weiter” 12.08.1908, s. 1.
 • Germania „F.R. Palm” 07.04.1910, s. 12.
 • Germania „Grosser Sieg der Roblin-Regierung” 14.06.1910, s. 1.
 • Grenke, Arthur. 1991. The German Community in Winnipeg: 1872 to 1919. New York: AMS. Hall, Stuart. 1980. Encoding/Decoding. W: S. Hall (red.). Culture, Media, Language. London: Hutchinson, s. 128–139.
 • Hall, Stuart. 1996. The Question of Cultural Identity. W: S. Hall, D. Held, D. Hubert i K. Thompson (red.). Modernity: An Introduction to Modern Societies. Cambridge: Blackwell Publishing, s. 595–634.
 • Lehr, John C. i Moodie D. Wayne. 1980. The Polemics of Pioneer Settlement: Ukrainian Immigration and the Winnipeg Press. „Canadian Ethnic Studies” 12: 88–101.
 • Manitoba Free Press „Democracy Does Not Breed that Kind” 16.06.1919, s. 11.
 • Mautner, Gerlinde. 2011. Analiza gazet, czasopism i innych mediów drukowanych. W: R. Wodak i M. Krzyżanowski (red.). Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Łośgraf, s. 50–85.
 • Olzak, Susan i Elizabeth West. 1991. Ethnic Conflict and the Rise and Fall of Ethnic Newspapers. „American Sociological Review” 56: 458–474.
 • Park, Robert E. 1920. Foreign Language Press and Social Progress. „Proceedings of the National Conference of Social Work” s. 493–500.
 • Sifton, Clifford. 1922. The Immigrants Canada Wants. „Maclean’s Magazine” 1 kwiecień, s. 16.
 • Walaszek, Adam. 2001. Wstęp. W: A. Walaszek (red.). Polska diaspora. Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 7–29.
 • Woodsworth, James S. 1972. Strangers within Our Gates or Coming Canadians. Toronto: University of Toronto Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-294f733b-cb5b-456d-8160-7d38d5bef4da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.