Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 326 | 122-137

Article title

Strategie rozwoju gospodarczego i transformacji gospodarki polskiej oraz ich wpływ na restrukturyzację sektora portowego

Authors

Content

Title variants

EN
Strategies of economic development and transformation of Polish economy and their impact on the restructuring of the port sector

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie odpowiedzialności państwa za rozwój infrastruktury portowej oraz za wypracowanie systemu zarządzania portami odpowiadającego wyzwaniom gospodarki rynkowej. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie przyjętej strategii rozwoju gospodarczego w procesie restrukturyzacji sektora portowego. Pierwszy okres transformacji polskiej gospodarki wzorowany był na koncepcjach liberalnych. Charakteryzował się niewystarczającym zainteresowaniem państwa rozwojem portów morskich. Infrastruktura portowa ulegała dekapitalizacji, a proces regulacji sfery organizacyjnej nie nadążał za transformacją gospodarki. Poprawę funkcjonowania sektora portowego w Polsce należy dostrzegać w większym zaangażowaniu państwa w proces modernizacji infrastruktury portowej. Należy rozważyć możliwość rozszerzenia zakresu działalności podmiotów zarządzających portami.
EN
The aim of the article is to identify of state’s responsibility for development of ports infrastructure and for developing of port’s management system to be according to challenges of market economy. Especially highlighted on importance of adopted economy development strategy in restructuring process of the port sector. The first period of transformation of the Polish economy was based on liberal concepts. It was characterized by insufficient state’s interest of the port sector development. Port’s infrastructure has been recapitalization and the process of adjustment of organizational area did not follow on transformation of economy. An improvement in the functioning of the port sector in Poland should be achieved through an increased engagement of the state in the process of modernizing the seaports. It should consider the possibility of extending the scope of the activities of the management ports.

Year

Volume

326

Pages

122-137

Physical description

Contributors

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny. Katedra Marketingu

References

 • Borowski J., Maszczyk P., Olipra J. (2015), Modele kapitalizmu a zmienność wzrostu gospodarczego w wybranych krajach OECD, „Studia Ekonomiczne”, nr 213, s. 61-75.
 • Bronk H. (2009), Modele finansowania infrastruktury transportowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 32, s. 19-33.
 • Epstein R.A., Johnson J. (2010), Uneven Integration: Economic and Monetary Union in Central and Eastern Europe, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 48, No. 5, s. 16-35.
 • Gołębiowski G. (2007), Modele kapitalizmu a kierunek rozwoju gospodarczego Polski, „Współczesna Ekonomia”, nr 3/(2), s. 5-17.
 • Gomułka S. (2014), Transformacja gospodarczo-społeczna Polski 1989-2014 i współczesne wyzwania, „Nauka”, nr 3, s. 7-16.
 • Grosse T. (2012), Egzogeniczna gospodarka w Polsce. Model kapitalizmu wynikający z przemian politycznych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 24, s. 16-35.
 • Grzelakowski A.S. (2002), Ekonomiczne i społeczne efekty procesu transformacji sektora portowego RP [w:] Z. Sójka (red.), Społeczno-gospodarcze skutki przemian własnościowych i organizacyjnych w gospodarce morskiej. Sytuacja ludzi morza – XVIII Sejmik Morski, Wydawnictwo Civitas Christiana oraz Związek Miast i Gmin Morskich, Gdańsk, s. 114-115.
 • Grzelakowski A.S. (2004), Systemy zarzadzania portami morskimi w krajach basenu Morza Bałtyckiego. Rodzaje, ocena ich efektywności i kierunki rozwoju [w:] T. Palmowski, Pacuk M. (red.), Europa bałtycka regionem współpracy i integracji – XIX Sejmik Morski, Civitas Christiana, Gdańsk, s. 73-74.
 • Grzelakowski A.S., Matczak M. (2012), Współczesne porty morskie – funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia.
 • Grzywacz W. (2005), Ekonomiści i systemy ekonomiczne, PTE, Szczecin.
 • Hausner J. (2009), Polityka gospodarcza – wokół dylematów i sporów [w:] E. Mączyńska (red.), Polska transformacja i jej przyszłość, PTE, Warszawa, s. 65-85.
 • Kamola-Cieślik M. (2013), Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych gospodarki morskiej w okresie transformacji systemowej w Polsce, PPH Zapool, Szczecin.
 • Klimek H. (2010), Funkcjonowanie rynku usług portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Klonowski D. (2010), The Effectiveness of Government-Sponsored Programmes in Supporting the SME Sector in Poland, “Post-Communist Economies”, Vol. 22, No. 2, s. 229-245.
 • Matczak M. (2014), Porty morskie w polityce transportowej unii europejskiej, „Logistyka”, nr 6.
 • Milewski R. (1999), Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa.
 • Misztal K. (1994), Porty morskie w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Misztal K. (2001), Wymogi Unii Europejskiej wobec portów morskich i generalna ocena polskich przygotowań dostosowawczych [w:] Żegluga i porty morskie w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską – XVI Sejmik Morski, Civitas Christiana, Szczecin, s. 165-263.
 • Misztal K. (2010), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Misztal K., Szwankowski S. (2001), Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Morawski W. (2010), Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa.
 • Morita T. (2009), Facts and Lessons of Ten Years of Transformation in Central Europe [w:] S. Ichimura, T. Sato, W. James (red.), Transition from Socialist to Market Economies. Comparison of European and Asian Experiences, Palgrave MacMillan, s. 234.
 • Neider J. (2008), Polskie porty morskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Pluciński M. (2013), Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDeWu, Warszawa.
 • Pluciński M. (2015), Cele, priorytety i zadania rozwoju polskich portów morskich, „Problemy Transportu i Logistyki”, nr 30, s. 105-118.
 • Pluciński M. (2017), Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład portu w Szczecinie, „Problemy Transportu i Logistyki”, nr 1(37), s. 259-271.
 • Salmonowicz H. (2010), Polska gospodarka morska, Kreos, Szczecin.
 • Siuta-Tokarska B. (2011), Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa, „Nierówności Gospodarcze a Wzrost Gospodarczy”, nr 19, s. 44-66
 • Sulima-Chlaszczak K. (2003), Przekształcenia strukturalno-własnościowe w polskich portach morskich [w:] L. Kuźma (red.), Ekonomika portów morskich i polityka morska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 275-577.
 • Sójka Z. (2002), Wstęp [w:] Z. Sójka (red.), Społeczno-gospodarcze skutki przemian własnościowych i organizacyjnych w gospodarce morskiej. Sytuacja ludzi morza – XVIII Sejmik Morski, Wydawnictwo Civitas Christiana oraz Związek Miast i Gmin Morskich, Gdańsk, s. 7-8.
 • Szwankowski S. (2000), Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1990 r., Nr 51, poz. 298.
 • Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich, Dz.U. 1999, Nr 62, poz. 685 z poźn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, Dz.U. 1997, Nr 9, poz. 44, z późn. zm.
 • Vanroye K., Verweij K., Kort R., Koster M. de, Kramer H., Meyer G., Dubreuil D., Deffontaines G. (2001), Pomoc państwa dla portów morskich w UE, Parlament Europejski, Bruksela.
 • Woś J. (2001), Rynek i państwo w modelach współczesnej gospodarki rynkowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. LXIII, z. 4, s. 173-191.
 • Woźniak M. (2009), Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 12, s. 33-44.
 • Zelek A. (2016), Nowa odsłona sporu o ustrój polskiej gospodarki – ordoliberalizm vs. neoliberalizm, „Firma i Rynek”, nr 1 (49), s. 5-14.
 • Zieziula J., Nowaczyk P. (2011), Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce, PTE, Szczecin.
 • [www 1] http://grupasienna.pl/new/2013/07/03/pomoc-publiczna-dla-portow-morskich/ (dostęp: 22.02.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2955814f-c704-43fd-955b-2933365a9851
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.