Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 379 | 57-71

Article title

Kompetencje przyszłości w warunkach ekspansji gospodarki 4.0

Content

Title variants

EN
Competences of the future under the expansion of the economy 4.0

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy kompetencje pracujących w gospodarce tradycyjnej, opartej głównie na pracy najemnej, różnią się od tych pożądanych w gospodarce 4.0, opartej na pracy krótkoterminowej. Okazuje się, że podejmowanie aktywności zawodowej w takim otoczeniu wymaga innych cech i umiejętności niż na tradycyjnym rynku pracy, co z kolei wymaga innego podejścia do kształcenia kadr niż przy kształceniu pracowników na potrzeby gospodarki tradycyjnej. Rezultatem badania jest zestawienie (tabela) cech pracy i kompetencji niezbędnych z jednej strony w gospodarce tradycyjnej oraz – z drugiej – w gospodarce 4.0.
EN
The aim of the article is to attempt to address the question whether the competences of people working in a traditional economy, based mainly on contract work (waged work), differ from those required in the economy 4.0, based on short-term contracts. The analysis shows, firstly, that professional activity undertaken in this new environment requires competences and skills that differ dramatically from those necessary in the traditional labor market. Secondly, it points out that there is need to change the approach to educating cadres to the economy 4.0. At the end of the study a table is presented, summarizing the characteristics of work and competencies required in both the traditional economy and the economy 4.0.

Year

Volume

379

Pages

57-71

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Katedra Polityki Publicznej
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Instytut Rynków i Konkurencji

References

 • Acemoglu D., Restrepo P. (2017), Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Bakhshi H., Frey C.B., Osborne M. (2015), Creativity vs. Robots. The Creative Economy and the Future of Employment, Nesta.
 • Bauman Z. (2006), Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, WAM, Kraków.
 • Bauman Z. (2008), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Beck U. (2000), The Brave New World of Work, Polity, Cambridge.
 • Boumphrey S., Brehmer Z. (2017), Megatrend Analysis. Putting the Consumer at the Heart of Business, “Euromonitor International”, s. 1-25.
 • Buckley R., Gretzel U., Scott D., Weaver D., Becken S. (2015), Tourism Megatrends, “Tourism Recreation Research”, Vol. 40, s. 59-70.
 • Castells M. (2002), The Rise of the Network Society, Malden, Blackwell, Oxford.
 • Commission Européenne (2006), Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.
 • Cunningham W., Villasenor P. (2016), Employer Voices, Employer Demands, and Implications for Public Skills Development Policy Connecting the Labor and Education Sectors, “Policy Research Working Paper”, http://documents.worldbank.org/curated/en/444061468184169527/pdf/WPS7582.pdf (dostęp: 24.09.2017).
 • Dolphin T., ed. (2015), Technology, Globalisation and The Future of Work in Europe Essays on Employment in a Digitised Economy, Institute for Public Policy Research, London, http://www.ippr.org/publications/technology-globalisation-and-thefuture-of-work-in-europe (dostęp: 20.02.2018).
 • EC (2016), The Future of Work. Skills and Resilience for a World of Change, EPSC Strategic Notes, Brussels.
 • Eckert R. (2014), Megatrends. Business Model Prototyping, Springer Gabler, Wiesbaden.
 • Edmond C. (2017), 7 Skills Your Child Needs to Survive the Changing World of Work, https://www.weforum.org/agenda/2017/09/skills-children-need-work-future/ (dostęp: 17.09.2017).
 • Eurofund (2015), New Forms of Employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • EY (2017), The Upside of Disruption. Megatrends Shaping 2016 and Beyond. Future Economy (2013), The Foreseer: Megatrends Watch, http://www.theforeseer.com/economic-projections-2060/ (dostęp: 4.09.2017).
 • Goldstone J.A. (2010), The New Population Bomb, “Foreign Affairs”, No. 89, s. 31-43.
 • Gros D., Alcidi C. (2013), The Global Economy in 2030. Trends and Strategies for Europe, Centre for European Policy Studies, Brussels.
 • Guerra N., Modecki K., Cunningham W. (2014), Developing Social-emotional Skills for the Labor Market. The Practice Model, http://documents.worldbank.org/curated/en/970131468326213915/pdf/WPS7123.pdf (dostęp: 24.09.2017).
 • Hajkowicz S. (2015), Global Megatrends Seven Patterns of Change Shaping Our Future, CSIRO Publishing, Melbourne.
 • Harji K., Best H. (2013), Digital Jobs. Building Skills for the Future, The Rockefeller Foundation.
 • Heckman J.J. (2008), Schools, Skills, and Synapses, IZA, Bonn, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1465-7295.2008.00163.x (dostęp: 31.05.2019).
 • Helbing D. (2014), The World After Big Data: What the Digital Revolution Means for Us, “SSRN Electronic Journal”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2438957 (dostęp: 24.09.2017).
 • Holmes C., Mayhew K. (2014), The Winners and Losers in the Hourglass Labour Market [w:] L. Archer, A. Mann, J. Stanley (eds.), Understanding Employer Engagement in Education: Theories and Evidence, Routledge, London, s. 92-113.
 • Jung B. (2017), Ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 126(1), s. 127-140.
 • Kelly P. (1996), Megatrends Asia: Eight Asian Megatrends that are Reshaping our World by John Naisbitt, “Pacific Affairs”, Vol. 69, No. 3, s. 397-398.
 • Kozek W. (2015), Rynek pracy: perspektywa instytucjonalna, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności: podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 • Leceta J.M., Renda A., Könnölä T., Simonelli F. (2017), Unleashing Innovation and Entrepreneurship in Europe. People, Places and Policies, CEPS, Bruksela.
 • Malik R., Janowska A.A. (2019), The Next 100 Years – Applying Megatrends to Analyze the Future of the Polish Economy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 57, s. 119-131.
 • Marody M. (2016), Jednostka po nowoczesności: perspektywa socjologiczna, Scholar, Warszawa.
 • Marszałek A. (2010), Wspólna taksonomia kompetencji oraz zawodów jako instrument wspomagający funkcjonowanie systemów kształcenia oraz rynków pracy, „e-mentor”, nr 3(35), s. 67-72.
 • Meda D. (2016), The Future of Work: The Meaning and Value of Work in Europe, ILO Research Paper No. 18, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_532405.pdf (dostęp: 20.02.2018).
 • Naisbitt D., Naisbitt J. (2018), Mastering Megatrends: Understanding & Leveraging the Evolving New World, WSPC.
 • Naisbitt J., Aburdene P. (1990), Megatrends Two Thousand 2000: 10 New Directions for The 1990’s, Morrow, New York.
 • National Intelligence Council (2012), Global Trends 2030: Alternative Worlds, USA.
 • Neuvo Y., Ormala E., Kuikka M., eds. (2016), Bit Bang 8: Digitalization, Aalto University’s Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy (MIDE), Aalto.
 • OECD (2005), Definition and Selection of Competences, Paris.
 • OECD (2013), Protecting Jobs, Enhancing Flexibility: A New Look at Employment Protection Legislation, https://www.oecd.org/els/emp/Employment-Outlook-2013-chap2.pdf (dostęp: 21.12.2018).
 • OECD (2016a), New Forms of Work in the Digital Economy, Digital Economy Papers No. 260, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jlwnklt820x-en.pdf?expires=1500445920&id=id&accname=guest&checksum=e6c868808a45333bdeabab288fa01f5a (dostęp: 20.02.2019).
 • OECD (2016b), Skills for a Digital World, Digital Economy Papers No. 250, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jlwz83z3wnw-en.pdf?expires=1500445597&id=id&accname=guest&checksum=b8c1d016fd7a5f89478dda2bdbe35c54(dostęp: 20.02.2018).
 • OECD (2017), Getting Skills Right: Skills for Jobs Indicators, Paris.
 • Palacios-Huerta I., red. (2016), Gospodarka za 100 lat, Kurhaus Publishing, Warszawa.
 • Parker G., Alstyne van M., Choudary S.P. (2017), Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy And How to Make Them Work for You, W.W. Norton & Company, New York – London.
 • Pęciak R. (2016), Megatrends and Their Implications in the Globalised World, „Horyzonty Polityki”, nr 7, s. 167-184.
 • Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Postawy teoretyczne, C.H.Beck, Warszawa.
 • PWC (b.r.), Megatrends, http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends.html (dostęp: 14.09. 2017).
 • Reich R.B. (2000), The Future of Success: Working and Living in the New Economy, Vintage Books, New York.
 • Reimers F.M., Kanter R.M. (2014), Education for the 21st Century. Executive Summary, Harvard Advanced Leadership Initiative, Cambridge.
 • Rifkin J. (2000), The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life Is Paid for Experience, Penguin, London.
 • Rifkin J. (2001), Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Rifkin J. (2015), The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism, Palgrave Macmillan, New York.
 • Scholz T. (2016), Uberworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 • Sielatycki M. (2005), Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej, „TRENDY Uczenie się w XXI Wieku”, nr 3, s. 7-8.
 • Skrzek-Lubasińska M., Sobiecki R., red. (2017), Samozatrudnienie. Konieczność czy wybór przedsiębiorczych? Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Tapscott D. (1996), The Digital Economy, McGraw-Hill Companies, New York.
 • Thompson D. (2015), A World Without Work, “The Atlantic”, No. 07/08, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/07/world-without-work/395294/ (dostęp: 28.02.2019).
 • Trend Compendium 2030 (2011), Roland Berger Strategy Consultants.
 • Waters R. (2017), Bill Gates Calls for Income Tax on Robots, “Financial Times”, 19.02.2017.
 • World Economic Forum (2016), The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, Geneva.
 • [www 1] ONet, The O*NET Content Model, https://www.onetcenter.org/content.html. (dostęp: 10.08.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-296bf9d1-abe3-4c48-9c8b-8efa08fe3107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.