PL EN


2017 | 324 | 7-17
Article title

Wskaźniki jakości pracy – nowy aspekt analiz rynku pracy

Content
Title variants
EN
Employment quality factors – new aspect of labour market analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł traktuje problemy rynku pracy w ujęciu wskaźników pozwalających na ocenę jakości pracy, w podziale na kilka aspektów warunków pracy, czyli jej czas, formy wynagradzania za pracę czy ogólne zasady związane z zatrudnieniem. Celem artykułu jest wskazanie wybranych mierników pozwalających na ocenę rynku pracy z punktu widzenia pracownika, pod kątem komfortu pracy i osiąganej z pracy satysfakcji przenoszonej na sferę jakości życia. Wartości poddawanych analizom szczegółowym mierników zaczerpnięto z bazy EUROSTAT z lat 2010-2015, w zależności od dostępności oraz częstotliwości zbierania informacji. Ze względu na zakres danych, metody badawcze zastosowane w opracowaniu ograniczono do analiz wskaźnikowych i prezentacji graficznych.
EN
The article presents labour market issue in terms of factors, that allow to determine employment quality in division into parts which are describing labour conditions: time, salary or general terms of employment. The aim of article is to show chosen factors, that allow to assess labour market from employee’s point of view: work comfort, satisfaction and work-life balance. These factors are effect of research of experts from European or international organizations. Values of presented and analyzed factors are from GUS or EUROSTAT database (years 2010-2015). Because of range of data research methods are limited to factors analysis and graphic presentations.
Year
Volume
324
Pages
7-17
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2012), Problemy starzenia rynku pracy – analiza statystyczno-demograficzna dla wybranych państw UE, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 76, s. 103-116.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2013), Analysis of Labour Market in the Group of New EU Member States [w:] Рынок тpуда и занятость населения в начале XXI в.: Epопа, Польша, Россия, Moskwa, s. 23-51.
 • Handbook on Measuring Quality of Employment (2016), http://www.unece.org/statistics/ (dostęp: 26.07.2016).
 • Rocznik Statystyczny Pracy (2010), GUS, Warszawa.
 • Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce (2016), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2014-r-,4,7.html (dostęp: 27.07.2016).
 • Wskaźniki jakości pracy (2014), GUS, Warszawa.
 • Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą (2008), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/praca_ludnosc_PLK_HTML.html (dostęp: 26.07.2016).
 • Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą (2014), Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/praca_wynagrodzenia_PLK_HTML.html (dostęp: 27.07.2016).
 • [www 1] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (dostęp: 25.07.2016).
 • [www 2] http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditionssurveys-ecos (dostęp: 25.07.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-298a3300-5c85-46b4-aaca-9d705508dd44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.