PL EN


Journal
2012 | 10 | 2(19) | 149-160
Article title

Prowincja jako nauczycielka historii, zwierciadło obyczajów i źródło wzruszeń. O Podróży z Warszawy do Biłgoraja Ignacego Krasickiego

Authors
Title variants
EN
COUNTRY LIFE AS THE ROOT OF HISTORY, MIRROR OF CUSTOMS AND THE SOURCE OF SENTIMENTALITY. ON PODRÓŻ Z WARSZAWY DO BIŁGORAJA (JOURNEY FROM WARSAW TO BIŁGORAJ) BY IGNACY KRASICKI
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Ignacy Krasicki was born in Dubiecko upon San, in Przemyśl Region. All his life, he was deeply engaged in what was going on in the region, which is evident in his letters sent to and from Lidzbark Warminski and Dubiecko. There are literary pieces written in the form of menippean letters entitled Podróż z Warszawy do Biłgoraja [Journey from Warsaw to Biłgoraj] and Powrót do Warszawy [Return to Warsaw] that refer to his journey to the homeland in 1782. In those letters Krasicki described over thirty towns, small towns and settlements. Literary descriptions of the journey present the Polish realities with the account of multiple aspects, the assessment is drawn up from the point of view of an involved subject; the descriptions abound with autobiographical references, valuations of historical places, metaliterary references and personal, sentimental feelings. Cognitive and emotional journey to the country renders interesting valuations and also represents an extensive field for reflection over history, culture and customs.
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
References
 • Korespondencja Ignacego Krasickiego, z papierów Ludwika Bernackiego wyd. i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński, red. T. Mikulski, t. 1: 1743-1780, Wrocław 1958.
 • M. Piszczkowski, Ziemia przemyska w twórczości Ignacego Krasickiego, [w:] Kultura i literatura dawnej Polski. Studia, red. J. Kapuścik, W. J. Podgórski, Warszawa 1968.
 • S. Łempicki, Dlaczego Mickiewicz nazwał Krasickiego Rusinem, „Pamiętnik Literacki” 1936.
 • U. Olbromska, D. Zahel, Rodem z Dubiecka... Rodem z Bachórca... Ignacy Krasicki – książę poetów. Marcin Krasicki – wspomnienie domu rodzinnego, Przemyśl 2006.
 • W. Pusz, Epistolografia menipejska w Oświeceniu postanisławowskim, Łódź 1985.
 • T. Kostkiewiczowa, Ignacego Krasickiego „Wiersze z prozą”, „Wiek Oświecenia” XVIII, 2002.
 • M. Piszczkowski, Ignacy Krasicki. Monografia literacka, Kraków 1969.
 • Z. Goliński, Ignacy Krasicki, Warszawa 1979.
 • R. Magryś, O artyzmie „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” 2001, z. 41.
 • R. Krzywy, List – relacja podróżnicza – satyra menippejska. Kształt gatunkowy „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego, [w:] Wokół reportażu podróżniczego, red. E. Malinowska i D. Rott przy współpracy A. Budzyńskiej-Dacy, Katowice 2004.
 • K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003.
 • M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970.
 • H. K. Riikonen, Menippean Satire as a Literary Genre with Special Reference to Seneca’s „Apocolocyntosis”, Helsinki 1987.
 • L. Giangrande, The Use of Spoudaiogeloion in Greek and Roman Literature, The Hague-Paris, 1972.
 • M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a ludowa kultura średniowiecza i renesansu, tłum. A i A. Goreniowie, Kraków 1975.
 • H. Żerek-Kleszcz, Granice prowincji – rozważania semantyczne, [w:] Cywilizacje prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. A. Jankowski i A. Klonder, Bydgoszcz 2004.
 • D. Rolnik, Obraz szlachty polskiej na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w czasach stanisławowskich w świetle polskiej literatury pamiętnikarskiej, [w:] Cywilizacje prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. A. Jankowski i A. Klonder, Bydgoszcz 2004.
 • A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 1984.
 • H. Dziechcińska, Podróż – jej miejsce w świadomości społecznej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, XXXIII, 1988.
 • R. Krzywy, Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich, Warszawa 2001.
 • H. Barycz, Z zagadnień podróżnictwa polskiego w dawnych wiekach, „Przegląd Współczesny” XVII, 1938.
 • M. Cieński, Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770-1830, Wrocław 2000.
 • Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński i A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.
 • I. Krasicki, Pisma poetyckie, oprac. Z. Goliński, t. 2, Warszawa 1976.
 • J. Ziomek, Ignacego Krasickiego „Historia na dwie księgi podzielona”. Wprowadzenie, „Pamiętnik Literacki” 1950.
 • M. Klimowicz, Nad „Historią” Krasickiego, „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 3-4.
 • J. T. Pokrzywniak, Ignacy Krasicki (1735 – 1801), [w:] Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, t. 1, Warszawa 1992.
 • I. Krasicki, Historia, [w:] tenże, Pisma wybrane, oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński, red. T. Mikulski, t. 4, Warszawa 1954.
 • R. Doktór, Ironia w liryce Ignacego Krasickiego, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 3.
 • R. Doktór, Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • W. Walecki, Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby oświecenia, Wrocław 1979.
 • W. Walecki, O znaczeniu Jana Kochanowskiego w czasach oświecenia (Wprowadzenie do problemu), „Ruch Literacki” 1974, z. 2.
 • Z. Libera, Jan Kochanowski w twórczości Ignacego Krasickiego, [w:] Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red. B. Otwinowska, A. Nowicka-Jeżowa, J. Kowalczyk i A. Karpiński, t. 1, Warszawa 1993.
 • B. Nadolski, Epoka stanisławowska wobec polskiego renesansu, [w:] Księga referatów, red. L. Bernacki, Lwów 1936.
 • K. Konarski, Anna Jabłonowska. Reformatorka życia społecznego w Polsce XVIII w., Warszawa 1918.
 • J. Bergerówna, Księżna Pani na Kocku i Siemiatyczach. (Działalność gospodarcza Anny z Sapiehów Jabłonowskiej), Lwów 1936, „Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie” Dział II, t. XVIII, z. 1.
 • S. Łempicki, Krasicki jako krajoznawca, „Ziemia” 1935, z. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-29bd7758-804d-41b7-8c92-44ff8ec92215
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.