PL EN


2018 | 374 | 132-142
Article title

Rachunkowość kreatywna a granice prawa

Content
Title variants
EN
Creative accounting and the limits of the law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę różnic definicyjnych pomiędzy pojęciami rachunkowości kreatywnej, agresywnej i oszukańczej. Stanowi próbę uporządkowania chaosu terminologicznego w literaturze, która dopuszcza zamienne stosowanie wymienionych pojęć, a która to może niesłusznie wprowadzać odbiorców sprawozdania finansowego w błąd. Odnosi się do poszczególnych rodzajów definicji i w końcowym rozrachunku identyfikuje najczęściej powtarzające się przyczyny przekraczania granic prawa w rachunkowości.
EN
The article deals with the definition problem between the concepts of creative, aggressive, and fraud accountancy. It is an attempt to organize terminological chaos in literature, which allows for the replacement of the mentioned terms, which may wrongly mislead the recipients of the financial statements. It refers to particular types of definitions and ultimately it identifies the most frequent reasons for crossing the limits of the law in accounting.
Year
Volume
374
Pages
132-142
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Finansów i Rachunkowości
References
 • Berent A. (2013), Rachunkowość kreatywna a agresywna – czyli jaka? Prace Naukowe Młodych Ekonomistów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 2, Gdańsk.
 • Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gut P., red. (2010), Rachunkowość zaawansowana. Część JI – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Wydawnictwo WSHiR, Poznań.
 • Hołda A. (2016), Percepcja pojęcia „rachunkowość kreatywna” przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 87(143), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, s. 43-54.
 • Hołda A., Staszel A. (2015a), Is It Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud? [w:] A. Jaki, B. Mikuła (eds.), Knowledge-Economy-Society Managing Organizators: Concept of Their Applications, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 325-332.
 • Hołda A., Staszel A. (2015b), Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa – ukierunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 132-143.
 • Hulicka M. (2008), Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Karczewska M. (2016), Kreatywność a dylematy etyczne w rachunkowości [w:] M. Wójcik-Jurkiewicz (red.), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 27-37.
 • Król D. (2015), Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna, „Nauki o Finansach”, nr 2(23), s. 11-21.
 • Kutera M. (2018), Accounting Manipulations Related to Financial Assets, „Nauki o Zarządzaniu”, vol. 23, nr 3, s. 23-29.
 • Maćkowiak E. (2015), Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna – próba poprawy wyniku finansowego jednostki gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 74, t. 2, s. 143-151.
 • Marczak A., Pączek M. (2016), OdLOTowe zyski – przykład zastosowania kreatywnej rachunkowości [w:] M. Wójcik-Jurkiewicz (red.), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice,s. 47-56.
 • Młynarczyk K. (2013), Rachunkowość kreatywna a nieuczciwe praktyki księgowe, „Prace Naukowe Młodych Ekonomistów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, t. 1, s. 31-42.
 • Naser K.H.M. (1993), Creative Financial Accounting: Its Nature and Use, Prentice Hall, New York, p. 222-237.
 • Oślak I. (2006), Rachunkowość kreatywna jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Materiały konferencyjne „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) (2009), Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 240 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania nr 240, Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw.
 • Schneider K. (2008), Kreatywne i agresywne aspekty rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 44, nr 100, s. 197-206.
 • Schneider K. (2015), Przestępczość ekonomiczno-finansowa a kreatywne aspekty księgowości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 390, s. 234-241.
 • Skoda M., Lengyelfalusy T., Gabrhelova G. (2017), Creative Accounting Practicies in Slovakia after Passing Financial Crisis, “Copernican Journal of Finance and Accounting”, Vol. 6, No. 2, s. 71-86.
 • Sokołek M. (2017), Kapitał podstawowy w przedsiębiorstwach osób fizycznych i w spółkach osobowych – dylematy prezentacji w bilansie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 484, s. 188-196.
 • Stępień K. (2014), Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 201, s. 314-326.
 • Sylwestrzak M. (2016), Zastosowanie regresji logistycznej do wykrywania fałszowania sprawozdań finansowych, „Problemy Zarządzania”, vol. 14, nr 4(63), s. 89-102.
 • Szewczyk-Jarocka M. (2015), Kreatywna rachunkowość, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne”, t. 21, s. 29-38.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U., nr 121, poz. 591.
 • Wąsowski W. (2003), Fałszowanie sprawozdań finansowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Wiercińska A. (2008), Granice między kreatywną, agresywną i oszukańczą rachunkowością, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 2, s. 141-150.
 • Wszelaki A. (2014), Rachunkowość kreatywna – zjawisko pozytywne czy negatywne? Ujęcie teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, t. 55, nr 4, s. 103-111.
 • Wszelaki A. (2016), Znaczenie etyki księgowego w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse”, nr 287(6), s. 123-132.
 • Zawadzki A., Rybacka M. (2016), Fałszowanie sprawozdań finansowych w opinii biegłych rewidentów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 436, s. 287-295.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2a3eff3c-02bf-4ba9-a147-12d93e96e87b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.