PL EN


2016 | 273 | 181-192
Article title

Moment powstania zobowiązania podatkowego a możliwość objęcia układem wierzytelności podatkowych w prawie restrukturyzacyjnym

Content
Title variants
EN
Tax liability date and the possibility for receivable tax liability to be covered by arrangement on the grounds of restructuring law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W układzie zawartym na gruncie ustawy Prawo restrukturyzacyjne mogą być restrukturyzowane również zobowiązania podatkowe. Moment powstania wierzytelności podatkowej będzie miał szczególne znaczenie, zobowiązania podatkowe powstałe przed dniem wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego będą mogły być bowiem objęte układem. Z kolei zobowiązania powstałe po tej dacie nie wchodzą do układu, gdyż są zaliczane do kosztów postępowania restrukturyzacyjnego. Na tle poprzedniego stanu prawnego zagadnienie momentu powstania wierzytelności układowej o charakterze okresowym było zagadnieniem spornym i stało się przedmiotem wielu analiz sądownictwa administracyjnego. Obecnie ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadziła zasadę proporcjonalnego rozdziału wierzytelności, która ma stanowić antidotum na wcześniej występujące spory.
EN
Within an arrangement concluded on the grounds of Restructuring Law Act there is a possibility for tax liabilities to be restructured. Point of receivable tax debt rise is crucial – tax liabilities arising prior the day of restructuring proceedings initiation could be subject of an arrangement. On the other hand, liabilities arising after that day shall not be subject of an arrangement as they classify as restructuring proceedings’ costs. In the light of prior provisions, the issue of the point of temporary „arrangement liability” was a subject of various analyzes carried out by Polish administrative courts. Currently, Restructuring Law Act introduces a rule of proportional liability distribution, which is to be an antidote to prior disputes.
Year
Volume
273
Pages
181-192
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Prawa
References
 • Adamus R. (2016), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa.
 • Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M. (2006), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa.
 • Dzwonkowski H. (2004), Magia, metafizyka i normy prawa podatkowego, "Państwo i Prawo", nr 8.
 • Dzwonkowski H. (2005), Stosunek prawny - obowiązek podatkowy - zobowiązanie podatkowe [w:] W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Pietrzykowski K. (red.) (1999), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa.
 • Radwański Z. (1998), Zobowiązania - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym. Dz.U. 1934, nr 93, poz. 836.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe. Dz.U. 1934, nr 93, poz. 834.
 • Stanisławiszyn P. (2016), Artykuł 77 prawa restrukturyzacyjnego a wybrane regulacje prawa podatkowego na przykładzie podatku od towarów i usług, "Doradca Restrukturyzacyjny", nr 1.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2011, poz. 117.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Dz.U. 2015, poz. 978.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. 2015, poz. 233.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Tytuł zmieniony przez art. 428 pkt. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Dz.U. 2015, poz. 978 zmieniającej m.in. ustawę z dniem 1 stycznia 2016 r.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2015, poz. 613.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2a6a863c-8781-4d71-8868-56829ce30e78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.