PL EN


2017 | 327 | 28-49
Article title

Lokalny program rewitalizacji jako strategiczny instrument ożywiania obszarów zdegradowanych w aspekcie wykorzystania środków unijnych

Content
Title variants
EN
Local revitalization program as a strategic financing facility of changes in the degraded areas based on EU funds
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst omawia metodyczne oraz finansowe aspekty tworzenia lokalnego programu rewitalizacji, w aspekcie obowiązującej od 2015 roku ustawy o rewitalizacji. Celem pracy jest analiza zaangażowania funduszy europejskich w procesy rewitalizacji w jednostkach samorządu terytorialnego. Wnioski oparto na badaniach lokalnych programów rewitalizacji, uchwalonych w województwie śląskim do końca 2016 r., przede wszystkim w zakresie oceny unijnego wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla zawartych tam projektów rewitalizacyjnych. Dokonano także oceny przyszłej realizacji programów rewitalizacji z uwzględnieniem wykorzystania funduszy unijnych. W pracy zawarto także wnioski i rekomendacje dotyczące wdrażania lokalnych programów rewitalizacji z wykorzystaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
EN
The paper presents different aspects of development the local revitalization program in relation to The Revitalization Act, in force since 2015. The aim of the study is to determine the dependence of revitalization processes in the local government units from EU support. The author has conducted study of revitalization programmes that have been enacted in Silesia province until the end of 2016, focused primarily on the assessment of the scope of the expected EU support from the Regional Operational Programme of Silesia 2014-2020. The final section presents the conclusions and recommendations concerning the implementation of revitalization programs using EU funds.
Year
Volume
327
Pages
28-49
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie. Katedra Inżynierii Zarządzania
References
 • Borsa M. (2016), Proces uspołecznienia rewitalizacji, „Przegląd Komunalny”, tom 6, s. 62-66.
 • Domański B., Gwosdz K. (2010), Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce [w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 45-55.
 • Fitzgerald J., Leigh N.G. (2002), Economic Revitalization: Cases and Strategies for City and Suburb, Sage, Teller Road.
 • Hoff M. (1998), Sustainable Community Development: Studies in Economic, Environmental, and Cultural Revitalization, CRC Press, New York.
 • Jeżak J. (2016), Diagnoza i program rewitalizacji, „Przegląd Komunalny”, tom 6, s. 55-57.
 • Leszczyński M., Kadłubowski J. (2016), Ustawa o rewitalizacji – praktyczny komentarz. Stan prawny na dzień 11 maja 2016 r., Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa.
 • Mironowicz I., Ossowicz T. (2005), Metodologia badania degradacji obszarów o funkcjach metropolitalnych [w:] Parteka T. (red.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, s. 101-121.
 • NIK o rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast (2016), https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-rewitalizacji-zdegradowanych-obszarow-miast-0916.html (dostęp:12.08.2017).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dziennik Urzędowy UE L 371 z 27.12.2006, https://www.arp.gda.pl/plik,3114,sprostowanie-do-rozporzadzenia-komisji-1828-8-12-2008-dotefrr-efs-fs.pdf (dostęp: 10.01.2017).
 • Strzelecka E. (2011), Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, nr 2(4), s. 661-668.
 • Ślebocka M. (2015), Finansowy aspekt koncepcji rewitalizacji miast w świetle założeń do projektu ustawy o rewitalizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 395, s. 355-363.
 • Ślebocka M. (2016), Rola i znaczenie PPP w finansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 437, s. 464-472.
 • Umowa Partnerstwa 2014-2020. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej (2014), Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, https://rpo.slaskie.pl/dokument/umowa_partnerstwa_2014_2020___wspolna_lista_wskaznikow_kluczowych_2014_2020 (dostęp: 10.01.2017).
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2015, poz. 1777, http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3594_u.htm (dostęp: 10.01.2017).
 • Zarząd Województwa Śląskiego (2016), Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, Katowice, https://rpo.slaskie.pl/file/download/1101 (dostęp: 12.08.2017).
 • Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (2015), Załącznik do Uchwały z dnia 29 grudnia 2015 r. nr 2483/83/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego, https://rpo.slaskie.pl/dokument/zasady_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_rpo_wsl_2014_2020 (dostęp: 10.01.2017).
 • [www 1] http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/42 (dostęp: 10.01.2017).
 • [www 2] www.slaskie.pl (dostęp: 10.01.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2a8c9ebd-f917-4000-91c2-86450459a492
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.