PL EN


2019 | 387 | 55-67
Article title

Inwestycje giełdowe zależne od fazy cyklu koniunkturalnego – przykład WIG

Authors
Content
Title variants
EN
Stock investments depending on the phase of the business cycle – WIG example
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Występowanie cykli koniunkturalnych jest nieuniknione. Odpowiednie fazy wpływają pośrednio lub bezpośrednio na każdego uczestnika gospodarki. Zmiany pozytywne powinny wpływać na polepszenie sytuacji spółek notowanych na giełdzie, a zmiany negatywne – odwrotnie, co doprowadzi do zmian cen ich akcji. W artykule zweryfikowano, czy strategia inwestycyjna oparta na wejściu w inwestycję w okresach ożywienia i ekspansji oraz na wyjściu z inwestycji w okresach spowolnienia i recesji może przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu na polskim rynku kapitałowym. W tym celu wykorzystano wskazania autorskiego barometru koniunktury oraz notowania indeksu WIG i WIBOR 1M od maja 2004 roku.
EN
Occurrence of business cycles is inevitable. Specific phases affect indirectly or directly each participant of the economy. Positive changes should improve the situation of listed companies, and negative changes inversely, what should change the prices of their shares. The article verifies whether an investment strategy based on entering an investment in periods of recovery and expansion and on leaving the investment during periods of slowdown and recession may bring an above-average rate of return on the Polish capital market. For this purpose author’s cycle clock indications and the WIG and WIBOR index were used. The simulation applies to the period from May 2004 to March 2018.
Year
Volume
387
Pages
55-67
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Mikroekonomii
References
 • Altug S.G. (2010), Business Cycles. Fact, Fallacy and Fantasy, World Scientific Publishing Company, Singapur.
 • Begenau J., Salomao J. (2018), Firm Financing over the Business Cycle, “The Review of Financial Studies”, Vol. 32, Iss. 4, s. 1235-1274.
 • Beksiak J., Ciżkowicz M., Karnowski J. (2013), Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek Polski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Bigio S., Schneider A. (2017), Liquidity Shocks, Business Cycles and Asset Prices, “European Economic Review”, Vol. 97, s. 108-130.
 • Burns A.F., Mitchell W.C. (1946), Measuring Business Cycles, National Bureau of Economic Research, New York.
 • Drozdowicz-Bieć M. (2012), Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa.
 • Fama E. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, “The Journal of Finance”, Vol. 25, No. 2, s. 383-417.
 • Gostkowska-Drzewicka M. (2014), The Economic Cycle in Polish Construction, „Ekonomika”, Vol. 93(1), s. 98-101.
 • Kitchin J. (1923), Cycles and Trends in Economic Factors, “Review of Economics and Statistics”, Vol. 5(1), s. 10-16.
 • Kołatka M., Fierek M. (2016), Zegar koniunktury – narzędzie do wyznaczania bieżącej fazy cyklu koniunkturalnego w Polsce [w:] J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.), Nauki humanistyczne i społeczne, cz. 3, „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce”, nr 17, s. 28-36.
 • Mitchell W.C. (1913), Business Cycles, University of California Press, Berkeley.
 • Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, przeł. A.Z. Nowak, PWE, Warszawa.
 • Samuelson P., Nordhaus W. (1998), Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1939), Business Cycle, McGraw-Hill, New York.
 • Szymanik E., Zyguła A. (2009), Cykliczne wahania aktywności gospodarczej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Widz E. (2016), Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce, „Folia Oeconomica”, nr 323(4), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 155-168.
 • Załęczna M. (2005), Cykliczne zmiany aktywności rynku nieruchomości a rozwój gospodarczy [w:] E. Kucharska-Stasiak (red.), Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości. Ujęcie teoretyczne, „Folia Oeconomica”, nr 187, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 44-48.
 • Żelezowski K. (2016), Wpływ zmian koniunktury na rynku nieruchomości na kondycję i wycenę spółek deweloperskich, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 45/2, s. 531-542.
 • [www 1] https://stooq.pl/ (dostęp: 12.11.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2acd0ea2-9b0f-495d-b2eb-292e89704651
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.