PL EN


2015 | 251 | 28-44
Article title

Zarządzanie identyfikacją wizualną miejsc w przestrzeni publicznej

Content
Title variants
EN
Visual design management of places in public space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza procesu zarządzania tożsamością wizualną miejsca oraz próba oceny jego wdrożenia na przykładzie działań Urzędu Miasta Katowice. Metodami zastosowanymi w procesie realizacji celu są studia literaturowe dotyczące zarządzania tożsamością miejsca oraz procesem jego promocji, a także analiza dokumentów opublikowanych na stronie internetowej miasta, związanych z tym procesem. Autorzy rozważają proces zarządzania identyfikacją wizualną miejsca, aby wypracować model pozwalający na praktyczne zastosowanie. Następnie podejmują próbę oceny tego modelu w praktyce działań promocyjnych realizowanych przez miasto Katowice. W podsumowaniu wskazują na rolę interesariuszy w tym procesie.
EN
The main objective of the presented article is to analyse the process of visual identity management taking into consideration a particular case – promotional activities of the Katowice City Council. To reach this goal authors studied literature concerning the identity management and the process of its promotion, as well as analysed documents published on the website of the city, associated with this process. The authors consider the process of corporate identity management for a town to work out a practical model for cities promotional activities. Then, they attempt to evaluate this model in promotional practice carried out by the City Council of Katowice. In conclusion, they indicate the role of stakeholders in the process.
Year
Volume
251
Pages
28-44
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
author
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Projektowy
References
 • Adams S., Morioka N. (1994), Logo Design Workbook: A Hands-on Guide to Creating Logos, Rockport, Gloucester.
 • Adamus-Matuszyńska A., Dzik P. (2016), Tożsamość wizualna powiatów i miast powiatowych w Polsce, UMCS, Lublin (w druku).
 • Anholt S. (2003), Brand New Justice. How Branding Places and Products Can Help the Developing World, Elsevier, Oxford.
 • Anholt S. (2006), Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
 • Ashworth G., Kavaratzis M. (2009), Beyond the Logo: Brand Management for Cities, “Brand Management”, Vol. 16, No. 8, s. 520-531.
 • Austen A., Frączkiewicz-Wronka A. (2012), Menedżerowie personalni w międzyorganizacyjnych sieciach. Studium organizacji publicznej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 1, s. 29-50.
 • Beyrow M., Vogt C. (2015), Städte Und Ihre Zeichen. Identität, Strategie, Logo, Avedition, Stuttgart.
 • Bierwiaczonek L., Nawrocki T. (2011), Centrum miasta czy mall? Kilka refleksji socjologów na marginesie badań przestrzeni publicznych miast śląskich, „Górnośląskie Studia Socjologiczne”, Seria Nowa, 2, s. 213-231.
 • Cai L. (1992), Cooperative Branding for Rural Destinations, “Annals of Tourism Research” 29, 3, s. 720-742.
 • Chua P., Ilicic D.I. (2007), Logo Savvy. Top Brand Design Firms Share Their Naming and Identity Strategies, Rockport, Minneapolis.
 • Colomb C. (2012), Staging the New Berlin. Place Marketing and the Politics of Urban Reinvention Post-1989, Routledge, Londyn, Nowy Jork.
 • Czornik M. (2005), Promocja miasta, wyd. III, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Czubińska M. (2006), O młodopolskim plakacie krakowskim [w:] A. Fryz-Więcek (red.), Polski plakat secesyjny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków.
 • Dinnie K. (2014), Nation Branding. Concepts, Issues, Practice, Routledge, Londyn, Nowy Jork.
 • Malpas J. (2009), Cosmopolitanism, Branding and the Public Realm [w:] S.H. Donald, E. Kofman, C. Kevin (eds.), Branding Cities. Cosmopolitanism, Parochialism, and Social Change, Routledge, Londyn, Nowy Jork.
 • Eshuis J., Klijn E.H. (2012), Branding in Governance and Public Management, Routledge, Londyn, Nowy Jork.
 • Evamy M. (2012), Logotype, Laurence King, London.
 • Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, wyd. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2008), Zarządzanie publiczne, światło w tunelu czy następna ściana dla sektora publicznego, „Zeszyty Naukowe WWSZIP”, 11(1), Wałbrzych.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2012), Rola i znaczenie interesariuszy w procesie podejmowania decyzji w organizacjach publicznych [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wykorzystanie analizy interesaruszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A. (2009), Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Hague C. (2007), Planning and Place Identity [w:] C. Hague, P. Jenkins (eds.), Place Identity, Participation and Planning, Routledge, Abigdon.
 • Hankinson G. (2004), Relational Network Brands: Towards a Conceptual Model of Place Brands, “Journal of Vacation Marketing”, Vol. 10, No. 2, s. 109-121.
 • Hubbard P., Hall T. (1998), The Entrepreneurial City and the New Urban Politics [w:] T. Hall, P. Hubbard (eds.), The Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regime and Representation, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Kavaratzis M (2004), From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands, “Place Branding”, 1, s. 58-73.
 • Kavaratzis M. (2009), Cities and Their Brands: Lessons from Corporate Branding, „Place Branding and Public Diplomacy”, 5, s. 26-37.
 • Kochan M. (2005), Slogany w reklamie i polityce, Trio, Warszawa.
 • Kotler Ph., Haider D.H., Rein I. (1993), Marketing Places. Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, Nowy Jork.
 • Mollerup P. (2013), Marks of Excellence, Phaidon, Londyn.
 • Morgan N., Pritchard A., Pride R., eds. (2002), Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, Elsevier, Oxford.
 • Nawrocki T. (2008), Koszmarny sen. Centrum poprzemysłowych Katowic w oczach mieszkańców, „Przegląd Socjologiczny”, 1, s. 249-269.
 • Nawrocki T. (2011), Przestrzeń publiczna w krajobrazie śląskich miast, „Przegląd Socjologiczny”, 2-3, s. 229-254.
 • Pike S. (2008), Destination Marketing. An Integrated Marketing Communication Approach, Elsevier, Oxford.
 • Rainisto S.K. (2003), Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe and the United States, doctoral dissertation, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business, Helsinki.
 • Schmitt B., Simonson A. (1997), Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Simoes C., Dibb S. (2001), Rethinking the Brand Concept: New Brand Orientation, “Corporate Communications”, Vol. 6, No. 4, s. 217-224.
 • Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515, 1890).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015, poz. 1415, 1890).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2015, poz. 1992, 1890).
 • Ward S.V. (2004), Selling Places. The Marketing and Promotion of Towns and Cites 1850-2000, Spon Press, Londyn, Nowy Jork.
 • Wheeler A. (2010), Kreowanie marki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1] https://www.katowice.eu/miasto/o-mie%C5%9Bcie/strategia-promocji-miasta (dostęp: 30.11.2015).
 • [www 2] https://www.katowice.eu/miasto/o-mie%C5%9Bcie/strategia-promocji-miasta (dostęp: 30.11.2015).
 • [www 3] https://www.youtube.com/watch?v=Rj0tqAWGcXg (dostęp: 30.11.2015).
 • [www 4] oficjalny profil miasta Katowice w serwisie Facebook.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2b16e545-58eb-4823-a525-3aedff07e13e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.