PL EN


2016 | 257 | 177-182
Article title

Prawo zatrudnienia wobec zjawisk bezrobocia w Polsce. Zarys problematyki

Authors
Content
Title variants
EN
Employment law in the face of the phenomena of unemployment in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie podejmuje ocenę polityki prawa wobec zjawisk bezrobocia w Polsce. Zwraca uwagę na główne zagrożenia pracobiorców wynikające z dominującej pozycji pracodawców, którzy dążą do utrzymywania wynagrodzeń na możliwie niskim poziomie. Dotyczy to angażowania pracy w formach zatrudnienia niepracowniczego na podstawie umów cywilnoprawnych pozwalających na wyzysk (umowy wyzysku). Zdaniem autora polityka prawa powinna obejmować wszelką pracę, a nie tylko tę, która jest świadczona w ramach stosunku pracy. W krytycznej analizie dotychczasowych regulacji prawnych w tej dziedzinie autor zwraca uwagę na rozbieżności praktyki z konstytucyjnymi zasadami społecznej gospodarki rynkowej i wymogiem urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej. Artykuł sygnalizuje zagrożenia gospodarcze i społeczne wynikające z ułomności polityki prawa zatrudnienia i wskazuje na konieczne zmiany legislacyjne.
EN
The study undertakes the opinion of the politics of the law in the face of the phenomena of unemployment in Poland. Pays the attention to workers the main threats results from predominant employers position which they aim to providing for rewards on the possibly low level. This concerns engagement of the work in the forms of the other type of employment on the basis of civil law contract allowing to exploitation ( the contract of exploitation). Sentence of Author, the politician of the law should include every work and not only this which he is testified within the relation of the employment. In the critical analysis of hitherto existing legal regulations in this field, the Author pays the attention to the divergence of the practice with the constitutional principles of the social market economy and the requirement of realizing the principles of the social justice. The article signals economic and social threats resulting from the infirmity of the politics the right employment and shows on necessary legislative changes.
Year
Volume
257
Pages
177-182
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Prawa
References
  • Decyzja Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (2013/208 UE). Dz.U. UE L z dnia 30.04.2013 r.
  • Kryńska E. (2010), Europejska strategia zatrudnienia – sukcesy i porażki [w:] D. Kotlorz (red.), Pięciolecie członkostwa Polski w UE. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, UE w Katowicach, Katowice.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Dz.U. 2002, nr 139, poz. 1167 z późn. zm.
  • Seweryński M. (2014), Uwagi o regulacji prawnej wynagrodzenia za pracę [w:] J. Hrynkiewicz (red.), Praca i płaca, państwo i rynek, UW, Warszawa.
  • Szczęsny M. (2014), Promocja szans czy alimentacja bezradności w polityce rynku pracy, referat wygłoszony na dorocznej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Targanice.
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2013, poz. 674 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz.93 z późn. zm.
  • Wojtyła J. (2000), Koszt pracy jako bariera rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] J. Wojtyła (red.), Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, AE w Katowicach, Katowice.
  • Wojtyła J. (2014), Państwo prawa czy rachunku ekonomicznego. Refleksja na tle ekonomicznych i społecznych problemów pracy [w:] J. Hrynkiewicz (red.), Praca i płaca, państwo i rynek, UW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2b8a44ad-6d3e-4423-837c-b9f2ed09b8be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.