PL EN


2016 | 300 | 78-87
Article title

Zmiany w ustawie o rachunkowości – szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania NGOs w Polsce?

Content
Title variants
EN
Changes in the accounting act – chance or threat to the NGOs functioning in Poland?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ostatnie lata obfitują w nowe regulacje w zakresie rachunkowości NGOs w Polsce. Zwłaszcza nowelizacje ustawy o rachunkowości z 2014 i 2015 r. przyniosły wiele bardzo istotnych zmian. Celem artykułu jest ocena wpływu wprowadzonych zmian na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce. Do wnioskowania na temat mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń wynikających z zastosowania przez NGOs znowelizowanych przepisów ustawy o rachunkowości wykorzystana została metoda analizy SWOT.
EN
Recent years abound in the new regulations on NGOs accounting in Poland. The amendments to the Accounting Act of 2014 and 2015 in particular brought a number of very significant changes. This article aims to assess the impact of the changes on the functioning of NGOs in Poland. The method of SWOT analysis has been used for inference about the strengths and weaknesses as well as the opportunities and threats arising from the use of the amended provisions of the Accounting Act by NGOs.
Year
Volume
300
Pages
78-87
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Rachunkowości i Controllingu
References
 • Chluska J. (2016), Uproszczenia rachunkowości jednostek mikro i małych – szanse i zagrożenia, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 268.
 • Dowgiałło (red.) (2004), Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, wyd. VIII, Wydawnictwo Znicz, Szczecin.
 • Kogut J. (2016), Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych [w:] Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, t. 1, A. Kuzior, A. Szewieczek (red.), Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Dz.U. 2001, nr 137 poz. 1539 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2015, poz. 2178.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2014, poz. 1100.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz. 1333.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2016, poz. 239.
 • [www 1] http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1889499.html (dostęp: 30.09.2016).
 • [www 2] https://rachunkowosc.com.pl/ksiegi-i-ewidencje/sprawozdawczosc/nowe_wymogi_dotyczace_rachunkowosci_stowarzyszen_i_fundacji.html (dostęp: 30.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
208-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2ba12837-fcf3-4e55-b3b8-c4c561a0a6c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.