Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 362 | 87-99

Article title

Bazy bibliograficzne w działalności naukowej

Content

Title variants

EN
Bibliographic database in scientific activities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cyfryzacja, digitalizacja, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe, oraz otwarty dostęp i otwarte dane są doskonałą przesłanką do podkreślenia rangi i roli współczesnej bibliografii i baz bibliograficznych jako ważnego ogniwa w całym procesie tworzenia, obiegu i dostarczania wyników prowadzonych badań naukowych. Bibliograficzne bazy danych odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu potencjalnych pól badawczych, jak również umożliwiają dotarcie do wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych. Bibliograficzne bazy danych coraz częściej są platformą dzielenia się osiągnięciami i komunikowania się ze społeczeństwem. Celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia bibliograficznych baz danych w usprawnieniu komunikacji oraz działalności naukowej.
EN
digitization, digitization, including full-text search, open access and open data are a great message highlighting the importance and role of modern bibliography and bibliographic databases as an important link in the whole process of creating, circulating and delivering research results. Bibliographic databases play an important role in developing potential research fields, and also enable the achievement of research results carried out in various research centers. Bibliographic databases become a platform for exchanging achievements and communicating with the public. The aim of the article is to show the role and meaning of bibliographic databases for improving scientific communication and scientific activity.

Year

Volume

362

Pages

87-99

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki Społecznej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki Społecznej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki Społecznej

References

 • Aghion P., Howitt P. (1992), A Model of Growth through Creative Destruction, „Econometrica”, 60.
 • Barro R., Xavier S.M. (2003), Economic Growth, The MIT Press, Cambridge–London.
 • Czakon W. (2015), Metodyka systematycznego przeglądu literatury [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. III rozszerzone, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Drabek A. (2010), Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych, Dom Wydawniczy Duet, Toruń.
 • Foray D., Lundvall B.-A. (1996), The Knowledge-based Economy: From the Economics of Knowledge to the Learning Economy [in:] Unemployment and Growth in the Knowledge-based Economy, OCDE.
 • Grossman G.M., Helpman E. (2001), Innovation and Growth in the Global Economy, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London.
 • Kardas M. (2011), Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, „Optimum Studia Ekonomiczne”, nr 2(50).
 • Komperda A., Urbańczyk B. (2010), Analiza naukometryczna dorobku publikacyjnego uczelni – kryteria, statystyki, raporty, „PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, nr 3.
 • Liberda B., Tokarski T. (2004), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil N.D. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „Quartely Journal of Economics”, 107(2).
 • Nowak P. (2006), Bibliometria, webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Olechnicka A., Płoszaj G. (2008), Polska nauka w sieci. Przestrzeń nauki i innowacyjność, Raport z badań, Warszawa, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/1248/polska_nauka_w_sieci.pdf
 • Romer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 • Skórska A., Jeż R., Wąsowicz J. (2007), Bariery i perspektywy rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw – konsekwencje dla rynku pracy w Polsce [w:] J. Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szołtysek J. (2016), Pułapki pracy naukowej – refleksje metodyczne, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4(174).
 • Tokarski T. (2009), Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Tokarski T. (2011), Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • Wolszczak-Derlacz J., Parteka A. (2010), Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza, Ernst&Young, Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2c26aa69-fe7f-4f8a-86b7-e37d22641b32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.