PL EN


2016 | 292 | 116-132
Article title

Wpływ SSE na sytuacje na powiatowych rynkach pracy - wnioski z modeli panelowych

Content
Title variants
EN
SEZs' influence on poviats' labour market situation: implications from panel modelling perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie skali wpływu funkcjonowania SSE na lokalne rynki pracy. Z wykorzystaniem ekonometrycznych modeli panelowych wskazano kierunek i skalę oddziaływania SSE na wzrost zatrudnienia w gospodarkach powiatów oraz obniżenie stopy bezrobocia rejestrowanego. Uzyskane wyniki potwierdziły pozytywny wpływ SSE na poprawę obu tych wskaźników. Utworzone i utrzymane zatrudnienie odznacza ło się statystycznie istotnym i pozytywnym wpływem na ogólny poziom zatrudnienia, niezależnie od wielkości badanej grupy powiatów czy podejścia do modelowania. Z kolei wzrost udziału SSE o 1 pkt. proc. w lokalnym rynku pracy powodował ograniczenie stopy bezrobocia rejestrowanego w powiatach od ok. 0,1 do 0,2 pkt. proc.
EN
The aim of the article was to estimate the influence of SEZs' operation on local labour markets. With the use of panel models we present the direction and strength of SEZs' influence on employment creation or decrease in unemployment rate. The results has affirmed the positive SEZs' influence on both of the above mentioned indicators. The employment located within SEZs in Poland had positive and statistically significant influence on the number of workplaces in poviats, independently of the sample size or way of estimating results. In turn, increase in SEZs' employment share of poviat determined the decrease in unemployment rate from 0.1 to 0.2 pp.
Year
Volume
292
Pages
116-132
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń
References
 • Ambroziak A.A. (2008), Efekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, „International Journal of Management and Economics”, t. 24.
 • Ambroziak A.A. (2009), Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Baissac C. (2011), Brief History of SEZs and Overview of Policy Debates, Washington.
 • Bazydło A., Smętkowski M. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu [w:] E. Kryńska (red.), Polskie strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Chaudhuri S., Yabuuchi S. (2010), Formation of Special Economic Zone, Liberalized FDI Policy and Agricultural Productivity, „International Review of Economics & Finance”, Vol. 19, Iss. 4.
 • Czempas J. (2013), Działalność specjalnych stref ekonomicznych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.
 • Farole T. (2011), Special Economic Zones in Africa. Comparing Performance and Learning from Global Experience, Washington.
 • Godlewska-Majkowska H. (2009), Skuteczność specjalnych stref ekonomicznych jako instrumentu polityki regionalnej w Polsce, PAIiZ, Warszawa.
 • Gryczka M. (2011), Przekształcenie specjalnych stref ekonomicznych w klastry, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 8.
 • Hoechle D. (2007), Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-sectional Dependence, „The Stata Journal”, nr 3.
 • Kozaczka M. (2008), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce 1995-2007, Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Lublin.
 • Krzemiński P. (2009), Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator przedsiębiorczości, „Przedsiębiorczość - Edukacja”, nr 5.
 • Kulikowska A. (2010), Specjalne strefy ekonomiczne impulsem do rozwoju regionalnego, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, r. 14, nr specj.
 • Lizińska W., Kisiel R. (2008), Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Madani D. (1999), A Review of the Role and Impact of Export Processing Zones, The World Bank, Washington.
 • Mazur K. (2004), Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Nazarczuk J.M. (2013), Specjalne strefy ekonomiczne motorem wzrostu w czasach kryzysu? „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 296, Wrocław.
 • Nazarczuk J.M. (2012), Efektywność pomocy publicznej udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce [w:] R. Kisiel, W. Lizińska (red.), Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 • Pastusiak R. (2011), Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Pilarska Cz. (2009), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Przybyła K. (2010), Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie sią bazy ekonomicznej miast, Monografie CIII, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stawicka M. (2012), Specjalne strefy ekonomiczne w Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 246, Wrocław.
 • Trojak A., Wiederman K. (2009), Specjalne strefy ekonomiczne i strefy przemysłowe w kształtowaniu rozwoju gospodarczego regionów na przykładzie Polski i Czech, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 12.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Dz.U. 2007, nr 42, poz. 274; Dz.U. 2008, nr 118, poz. 746.
 • Wang Z. (2013), The Economic Impact of Special Economic Zones: Evidence from Chinese Municipalities, „Journal of Development Economics”, No. 101.
 • Zeng D.Z. (2010), Building Engines for Growth and Competitiveness in China: Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters, The World Bank, Washington.
 • Zeng D.Z. (2011), How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China’s Rapid Development? Policy Research Working Paper No. 5583, The World Bank, Washington.
 • [www 1] Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2014 r., www.mg.gov.pl (dostęp: 22.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2c60cd6a-3933-4ab9-a41e-c62917a765b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.