Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 245 | 7-16

Article title

Las jako obiekt controllingu projektu

Content

Title variants

EN
Forest as an Object of Controlling the Project

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy las może być przedmiotem zainteresowania controllingu projektów? W związku z tym wskazano na definicję lasu, podmioty prowadzące gospodarkę leśną, opisano niezbędne warunki uznania lasu za obiekt controllingu projektów. Ponadto opisano instrumenty controllingu projektów, które mogą uwzględnić specyficzne uwarunkowania zasobu, jakim jest las. Zasadnicza hipoteza artykułu zawiera się w stwierdzeniu, że las może być przedmiotem zainteresowań controllingu projektów. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu analizy literatury przedmiotu, doświadczeń własnych autorów jako nauczycieli akademickich prowadzących badania naukowe i wdrożenia w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w działach rachunkowości i controllingu jednostek gospodarczych przy zastosowaniu rozumowania indukcyjnego.
EN
This article aims to answer the question of whether the forest may be of interest to controlling projects? Therefore three areas were pointed: the definition of the forest, specified forest operators and the necessary conditions for recognition of forest per object controlling projects. In addition, controlling instruments projects that can take into account the specificity of a resource which the forest is, have been described. The main thesis of the article is included in the statement that the forest may be of interest to controlling projects. This article was created using the analysis of the literature, the authors' own experience as teachers, conducting research and implementation of the State Forests National Forest Holding or accounting and controlling departments of a business by using inductive reasoning.

Year

Volume

245

Pages

7-16

Physical description

Contributors

References

  • Ceitel J. (2014), Charakterystyka lasów w Polsce [w:] B. Ważyński (red.), Podstawy gospodarki leśnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
  • Kalinowski M. (2010), Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa.
  • Łada M., Kozarkiewicz A. (2007), Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa.
  • Szczypa P. (2014), Rachunkowość zarządcza w trwale zrównoważonej gospodarce leśnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki, t. 22, Ekonomia, nr 6, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
  • Szramka H. (2014), Ekonomiczne aspekty gospodarowania w leśnictwie [w:] B. Ważyński (red.), Podstawy gospodarki leśnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dz.U. 1991, nr 101, poz. 444 z późn. zm.
  • [www 1] http://www.lasy.gov.pl/nasze-lasy/polskie-lasy (dostęp: 26.03.2015).
  • [www 2] http:// www.ibles.pl, Materiały konferencyjne "Współczesne problemy ekonomiki leśnictwa" (dostęp: 1.03.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2cd6aa2a-5d98-4fa5-acd3-974d7ca8bf24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.