Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 308 | 74-82

Article title

Porównanie dwuwymiarowej i trójwymiarowej analizy wizyjnej składu ziarnowego surowców mineralnych

Authors

Content

Title variants

EN
Comparison of two-dimensional and three-dimensional granulometric analysis of raw minerals

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Analiza granulometryczna surowców mineralnych dostarcza istotnych informacji, z których korzysta się w kontroli i sterowaniu procesami przeróbczymi. Najczęściej stosowaną w przemyśle metodą jest analiza sitowa – wykorzystująca proces przesiewania. Charakteryzuje się ona jednak dużą czasochłonnością i umożliwia pomiar jedynie okresowo wybieranych ze strumienia próbek. Coraz większego znaczenia nabierają więc metody wizyjne polegające na ciągłej analizie obrazu powierzchniowej warstwy strumienia surowca. W artykule opisano wybrane metody akwizycji i analizy obrazu trójwymiarowego i porównano je ze stosowanymi dotychczas metodami opartymi na analizie obrazów dwuwymiarowych. Metody trójwymiarowe charakteryzują się znacznie mniejszą wrażliwością na zakłócenia oraz umożliwiają bardziej precyzyjny opis zarówno pojedynczych ziaren, jak i całego ich zbioru. Dodatkową zaletą metod trójwymiarowych jest również – oprócz dokładniejszego opisu powierzchniowej warstwy strumienia materiału – możliwość oceny objętości całego strumienia. Cel artykułu stanowi porównanie metod analizy dwuwymiarowych i trójwymiarowych obrazów strumienia materiału ziarnistego w aspekcie niepewności pomiarowych i obszarów potencjalnych zastosowań.
EN
Mineral particle size analysis provides valuable information used in monitoring and control of mineral processing plants. The most commonly used in the industry method is a sieve analysis – using a screening process. It is, however, very timeconsuming and makes possible to measure only samples selected from the raw material stream. Therefore, machine vision methods based on the continuous video stream analysis of the surface layer of the raw material flow are becoming more and more important. The paper describes some selected methods of acquisition and analysis of threedimensional imaged and compares them with previously used methods based on the analysis of two-dimensional images. Three-dimensional methods are less noise-sensitive and make possible a more precise description of both the individual grains and all their population. An additional advantage of these three-dimensional methods – in addition to the much more detailed description of the surface layer of material flow – is also the possibility to estimate the total volume of the entire raw material stream. The purpose of the article is a comparison of 2-dimensional and 3-dimensional methods of granular material stream analysis in terms of measurement uncertainties and potential application areas.

Year

Volume

308

Pages

74-82

Physical description

Contributors

author
 • Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa

References

 • Heyduk A. (2005), Wpływ warunków oświetleniowych na segmentację obrazu w systemie wizyjnej analizy składu ziarnowego, „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, nr 10, s. 21-29.
 • Heyduk A. (2008), Etapy segmentacji obrazu w wizyjnym układzie analizy składu ziarnowego, „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, nr 1, s. 12-15.
 • Heyduk A. (2009), Topograficzna analiza dwuwymiarowych obrazów materiału ziarnistego, „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, nr 2, s. 5-10.
 • Heyduk A. (2016a), Laser Triangulation in 3-dimensional Granulometric Analysis, “Archives of Mining Sciences”, No. 1, s. 15-27.
 • Heyduk A. (2016b), Bulk Density Estimation Using a 3-dimensional Image Acquisition and Analysis System, Mineral Engineering Conference MEC2016, Świeradów Zdrój.
 • Heyduk A. (2016c), Metody stereowizyjne w analizie składu ziarnowego, Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju GZR2016, Gliwice.
 • Heyduk A., Pielot J. (2014), Economic Efficiency Assessment of an Application of On-line Feed Particle Size Analysis to the Coal Cleaning Systems in Jigs, „Inżynieria Mineralna”, nr 2, s. 217-228.
 • Korohoda P., Tadeusiewicz R. (1997), Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo FPT, Kraków.
 • Szponder-Kołakowska D.K., Trybalski K. (2014), Nowoczesne metody i urządzenia pomiarowe w badaniu właściwości surowców i odpadów mineralnych, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
 • Sztaba K. (1993), Przesiewanie, ŚWT, Katowice.
 • Trybalski K. (2013), Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2d392821-94fa-4149-a356-c234a70760ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.