Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 371 | 127-136

Article title

Integracja i współpraca jako kluczowy trend rozwoju enoturystyki w Europie

Authors

Content

Title variants

EN
Integration and cooperation as a major trend in the development of enotourism in Europe

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Istotną cechą enoturystyki w Europie jest obecnie konkurencja. O potencjale konkurencyjnym i efektywnym rozwoju podmiotów enoturystycznych decyduje wiele czynników, jednak coraz większe znaczenie w tym procesie przypisuje się procesom integracji oraz współpracy. Celem opracowania jest identyfikacja działań w zakresie integracji i współpracy w sektorze europejskiej enoturystyki, w tym głównych tendencji, jakie im towarzyszą. Celami szczegółowymi są: rozpoznanie regionów enoturystycznych na badanym obszarze oraz identyfikacja działań, które potwierdzają ich rozwój oparty na integracji i współpracy. Do realizacji wymienionych celów posłużyła metoda „desk research”, oparta na analizie polskiej i zagranicznej literatury, artykułów, licznych for internetowych oraz stron internetowych organizacji koncentrujących swoją działalność wokół tematyki wina.
EN
An important feature of enotourism in Europe is competition. Many factors determine the competitive potential and effective development of enotourism entities, however, the importance of integration and cooperation is becoming more and more important in this process. The aim of the study is to identify activities in the field of integration and cooperation in the European enotourism sector, including the main trends that accompany them. The specific objectives are: recognition of the enotourist regions in the studied area, and identification of activities that confirm their development based on integration and cooperation. To achieve these objectives, the “desk research” method was used, based on the analysis of Polish and foreign literature, articles and websites of organizations focusing their activities on the subject of wine, and numerous internet forums.

Year

Volume

371

Pages

127-136

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu

References

 • Alonso A.D., Bressan A., O’Shea M., Krajsic V. (2015), Perceived Benefits and Challenges to Wine Tourism Involvement: An International Perspective, “International Journal of Tourism Reaserch”, Vol. 17, Iss. 1, s. 66-81.
 • Boesso I., D’Orazio M.S., Torresan A., red. (2014), Marketing klastra i budowanie jego marki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Frankowiak M. (2016), Charakterystyka klastrów winiarskich na przykładzie Bordeaux i Riverland, „Państwo i Przedsiębiorstwo Wobec Wyzwań Globalnej Gospodarki”, nr 16, s. 87-100.
 • Głąbiński Z. (2017), Możliwości rozwoju enoturystyki na przykładzie Mołdawii [w:] H. Kaczmarek (red.), Problemy turystyki i rekreacji, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 41-51.
 • Grimstad S., Burgess J. (2014), Environmental Sustainability and Competitive AdVantage in a Wine Tourism Micro-Cluster, “Management Research Review”, Vol. 37, Iss. 6, s. 553-573.
 • Kempa E. (2017), Poziom konkurencyjnosci na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 6, s. 1695-1698.
 • Kowalczyk A. (2010), Turystyka winiarska [w:] A. Kowalczyk, Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lanfranchi M., Gianetto C., Dragulanescu I. (2013), A New Economic Model for the Italian Farms: The Wine & Food Tourism, “Scientific Papers: Journal of Knowledge Management, Economic and Information Technology”, December, s. 222-235.
 • Mazurkiewicz-Pizło A. (2012), Turystyka winiarska (enoturystyka): korzyści i koszty, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 84, s. 633-645.
 • Mussoa F., Francioni B. (2015), Agri-Food Clusters, Wine Tourism and Foreign Markets. The Role of Local Networks for SME’s Internationalization, “Procedia Economics and Finance”, No. 27, s. 334-343.
 • Niezgoda A., Markiewicz E. (2014), Wpływ globalizacji i społeczeństwa informacyjnego na zachowania konsumentów na rynku turystycznym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 3(27), s. 227-242.
 • Pacelt J., Mazurkiewicz L. (2014), Rozwój turystyki kulturowej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie prowincji Alicante w Hiszpanii, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 24-35.
 • Poczta J., Zagrocka M. (2016), Uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce na przykładzie regionu zielonogórskiego, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 117-128.
 • Quadri-Felitti D., Fiore A.M. (2016), Wine Tourism Suppliers’ and Visitors’ Experiential Priorities, “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, Vol. 28, Iss. 2, s. 397-417.
 • Reformat B. (2015), Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego. Analiza na cele zarządzania strategicznego i operacyjnego [w:] L. Żabiński (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 59-84.
 • Reformat B. (2017), Enoturystyka jako nowa forma turystyki specjalistycznej w Polsce [w:] B. Reformat (red.), Innowacje w turystyce. Wybrane praktyki działań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 83-94.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999.
 • Salvado J.O.M.G. (2016), Enotourism Ecosystem: Stakeholders’Coopetition Model Proposal, “Tourism and Hospitality International Journal”, Vol. 6(2), s. 77-93.
 • Viot C., Passebois-Ducros J. (2010), Wine Brands or Branded Wines? The Specificity of the French Market in Terms of the Brand, “International Journal of Wine Business Research”, Vol. 22, Iss. 4, s. 406-422.
 • Wawro E. (2015), Winnice w Polsce. Wszystko o enoturystyce, Wydawnictwo Multico, Warszawa.
 • [www 1] http://life.forbes.pl/biznes-przy-winie,artykuly,178218,1,1.html# (data dostępu: 7.09.2018).
 • [www 2] htpp://www.arev.org/en (data dostępu: 12.10.2018).
 • [www 3] http://www.winokultura.pl/dokument,historia-turystyki-winiarskiej,20 (data dostępu: 30.09.2018).
 • [www 4] http://www.movimentoturismovino.it/movimento_en.html (data dostępu: 12.10.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2d45f1e1-e879-4ab3-87b8-16fe5d52577d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.