Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 341 | 82-98

Article title

Planowanie jako podstawa optymalizacji procesu badania sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej

Content

Title variants

EN
Planning as a basis for optimizing financial statements auditing process in accordance with international auditing standards

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Planowanie jest jednym z zasadniczych etapów badania sprawozdania finansowego, ponieważ poczynione w nim ustalenia determinują jakość rewizji finansowej, wpływając jednocześnie na jej efektywność. Szczególne wymogi w zakresie planowania badania określają Międzynarodowe Standardy Badania, prezentujące model badania oparty na ryzyku. Podejście do badania zorientowanego na ryzyka polega na identyfikacji ryzyk, na które narażone jest jednostka, i oszacowaniu ich wpływu na istotne nieprawidłowości w jej sprawozdaniu finansowym. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki planowania badania sprawozdania finansowego jako etapu pozwalającego optymalizować dalszy przebieg procesu badania poprzez odpowiednie ukierunkowanie na ryzyka.
EN
Planning is one of the fundamental stages of financial statements audit, because decisions made in its course determine the quality of the financial audit and at the same time affects its effectiveness. Specific requirements for planning are set by the International Standards on Auditing presenting a audit model based on risk. The riskbased audit approach is to identify the risks the entity is exposed to and to assess their impact on significant irregularities in its financial statements. The purpose of the article is to present the issues of financial statements audit planning as a stage which allows to optimize further course of the audit process by appropriate risk orientation.

Year

Volume

341

Pages

82-98

Physical description

Contributors

 • KPMG Sp. z o.o. s.k.
 • KPMG Sp. z o.o. s.k.

References

 • Andrzejewski M. (2011), System rewizji finansowej z uwzględnieniem funkcji korygującej sprawozdanie finansowe, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 62, nr 118.
 • Andrzejewski M., Mróz K., Popek M. (2015), Testy zgodności w teorii i praktyce audytu sprawozdań finansowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 390.
 • Banaszkiewicz A., Makowska E. (2016), Rewizja finansowa a wiarygodność sprawozdań finansowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 436.
 • Folcik M. (2014), Procedury i metody badania sprawozdań finansowych oraz ich skuteczność, „Rachunkowość”, nr 11.
 • Górka Ł. (2005), Istotność w badaniu sprawozdania finansowego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 674.
 • Komunikat KNA (2015), Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53/2015 Komisji Nadzoru Audytowego z dnia 1.04.2015 r.
 • Kwasiborski A. (2015), Nowe krajowe standardy rewizji finansowej, „Rachunkowość”, nr 5.
 • Kwasiborski A., Lachowski W. (2011), Stosowanie krajowych standardów rewizji finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Lachowski W. (2016), Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Pfaff J. (2016), Nowa jakość badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 2(80), cz. 2.
 • [www 1] http://rachunkowosc.com.pl/rewizja-finansowa/standardy-krajowe-i-miedzynarodowe/nadrzedne-zasady-badania-przeprowadzanego-zgodnie-z-msb.html (dostęp: 21.12.2016).
 • [www 2] www.kibr.webserwer.pl/_doc/pliki/IFAC-Przewodnik_stosowania_MSRF_w_badaniu_MSP-tom_1-Podstawowe_pojecia.pdf (dostęp: 2.01.2017).
 • [www 3] http://www.instytutrewizjifinansowej.pl/biuletyn/IRF/biuletyn-bdorewizjafinansowa/
 • Krajowe-Standardy-Rewizji-Finansowej/czym-jest-ogolna-strategiabadania1809.html (dostęp: 8.01.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2d5a9bc3-9f23-475c-b7df-da9d5c71c58e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.