Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 299 | 222-231

Article title

Raportowanie zintegrowane jako innowacyjne narzędzie rachunkowości w budowaniu relacji inwestorskich

Content

Title variants

EN
Integrated reporting as an innovational tool of accounting in developing investor relations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Działania w obszarze budowania relacji inwestorskich warunkuje rzetelna, kompleksowa i systematyczna komunikacja odnosząca się do generatorów wartości przedsiębiorstwa, zarówno tych finansowych, jak i pozafinansowych. Istotną rolę w tym zakresie powinna odgrywać rachunkowość, która uznawana jest za „język biznesu”. Jednak praktyka pokazuje, że sprawozdanie finansowe realizujące funkcję informacyjną rachunkowości nie spełnia rosnących potrzeb interesariuszy. Dlatego też podejmowane są prace nad wypracowaniem narzędzia rachunkowości (sprawozdania), które pozwoli na poprawę przejrzystości funkcjonowania spółek. Celem artykułu jest przedstawienie raportowania zintegrowanego jako innowacyjnego narzędzia rachunkowości w komunikowaniu na temat generatorów wartości przedsiębiorstwa w kontekście budowania relacji inwestorskich.
EN
Activities that create investor relations are conditioned by reliable, comprehensive and systematic communication relating to financial and non-financial enterprise value generators. In this regard, an important role should perform accounting, which is considered to be the “language of business”. However, practice shows that the financial statements realising the information function of accounting, does not satisfy the growing stakeholders needs. Therefore, efforts are being undertaken to develop accounting tools (reports), which will improve transparency in the functioning of companies. The aim of this article is the presentation of integrated reporting as an innovational tool of accounting in communication about enterprise value generators, in building investor relations context.

Year

Volume

299

Pages

222-231

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katera Finansów, Rachunkowości i Informatyki

References

 • Botosan C.A. (1997), Disclosure Level and the Cost of Equity Capital, „The Accounting Review”, No. 3.
 • Dziawgo D. (2009), Idea zrównoważonego rozwoju w relacjach inwestorskich [w:] E. Sidorczuk-Pietruszko (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, WSE, Białystok.
 • Dziawgo D. (2011), Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania, WN PWN, Warszawa.
 • Jaruga A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk.
 • Marcinkowska M. (2006), Raportowanie wartości dla inwestorów [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Metody wyceny spółki perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa.
 • Melloni G. (2015), Intellectual Capital Disclosure in Integrated Reporting: An Impression Management Analysis, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 16(3).
 • Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 827, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 69.
 • Michalczuk G. (2013), Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka wartości sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Mikołajewicz G. (2012), Luka wartości w kontekście sprawozdawczości przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 261.
 • Napiecek R. (2015), Rachunkowość partycypacyjna, czyli koniec z monopolem na wiedzę, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 224.
 • Niedziółka D. (2008), Relacje inwestorskie, WN PWN, Warszawa.
 • Szczypa P. (2012), Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Walińska E. (2008), Rachunkowość polska w oczekiwaniu na kolejne zmiany, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 42(98).
 • [www 1] Business and Investors Explore the Sustainability Perspective of Integrated Reporting (2013), http://www.theiirc.org/ wp-content /uploads/2013/12/IIRC-PPYearbook-2013_PDF4_PAGES. pdf. (dostęp: 4.03.2016).
 • [www 2] Consultation Draft of the International Framework, International Integrated Reporting Council (2013), http://integratedreporting. org/wp-content/uploads/2013/03/ Consultation-Draft-of-the-InternationalIR Framework.pdf (dostęp: 28.02.2016).
 • [www 3] Siedem cech efektywnego IR, „Gazeta Giełdy Parkiet”, www.parkiet.com/artykul (dostęp: 20.03.2016).
 • [www 4] Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century, http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (dostęp: 18.02.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2e1192b4-6ecc-4da3-bf4a-8ad20f3db6a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.