PL EN


2016 | 264 | 75-96
Article title

Statystyczna analiza aktywności internetowej śląskiej młodzieży w kontekście uzależnienia od Internetu

Content
Title variants
EN
Statistical analysis of internet activity in the context of the silesian youth’ internet addiction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje aktualne i ważne ze społecznego punktu widzenia zagadnienia związane z użytkowaniem Internetu przez młodzież w wieku 13-19 lat. Głównym celem prowadzonych badań było zbadanie śląskiej młodzieży (gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) pod kątem posiadania i wykorzystywania nowoczesnych środków komunikacji w życiu codziennym, szczególnie tych z dostępem do Internetu. Istotą badania jest poznanie celów oraz intensywności korzystania z Internetu, stopnia wyposażenia młodzieży w nowoczesne środki komunikacji, poznanie różnego rodzaju aktywności internetowej, a także określenie skali zjawiska i czynników ryzyka nadużywania Internetu przez śląską młodzież. Dodatkowym celem jest zbadanie wpływu Internetu na zagrożenie uzależnieniem od tego medium, występującego coraz częściej wśród osób młodych.
EN
The article presents timely and important from a social point of view, issues related to the use of the Internet by young people aged 13-19. The main objective of the study was to investigate the Silesian youth (high school and secondary) in terms of possession and use of modern the means of communication in daily life especially those with Internet access (to learn the purpose and intensity of Internet use, the degree of youth equipment with modern means of communication, getting to know different the type of Internet activity). And also determine the scale of the phenomenon and the risk factors Silesian abuse of the Internet by young people, and thus to examine the impact of the Internet on the risk of addiction to this medium in particular are increasingly occurring among young people who can stay for hours in the network.
Year
Volume
264
Pages
75-96
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonometrii
References
 • Frangos C.C., Frangos Ch.C., Sotiropoulos I. (2012), A Meta-analysis of the Reliabilty of Young’s Internet Addiction Test [w:] Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol. I WCE 2012, July 4-6, 2012, London.
 • Gajewski M. (2009), Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży [w:] B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Jakubik A. (2002), Zespół uzależnienia od Internetu, „Studia Psychologica”, 3.
 • Jarczyńska J., red. (2014), Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży,Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Kotyśko M., Izdebska P., Michalak M., Andryszak P., Pluto-Prądzyńska A. (2014), Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych, „Alkoholizm i Narkomania”, t. 27, nr 2.
 • Krzyżak-Szymańska E. (2014), Patologiczne używanie nowych technologii przez młodzież[w:] S. Bębas, P. Kowalski (red.), Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, Wyd. WSH, Piotrków Trybunalski.
 • Ogińska-Bulik N. (2010), Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?, Difin, Warszawa.
 • Pawłowska B., Potembska E. (2011), Objawy zagrożenia uzależnieniem i uzależnieniaod Internetu mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Internetu,autorstwa Pawłowskiej i Potembskiej u młodzieży polskiej w wieku od 13 do 24 lat,„Current Problems of Psychiatry”, 12(4).
 • Poprawa R. (2011), Test Problematycznego Używania Internetu. Adaptacja i ocena psychometrycznaInternet Addiction Test K. Young, „Przegląd Psychologiczny”, t. 54, nr 2.
 • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładachz medycyny, StatSoft, Kraków.
 • Ulfik-Jaworska I. (2005), Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywneu graczy komputerowych, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Warzecha K. (2013), Komputer z dostępem do Internetu jako nieodzowne wyposażeniewspółczesnych gospodarstw domowych – cele korzystania oraz zagrożenie uzależnieniem[w:] P. Ucieklak-Jeż (red.), „Pragmata tes Oikonomias”, cz. 7, Prace NaukoweAkademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 • Warzecha K. (2014a), Internet w życiu współczesnego studenta cele i intensywność korzystaniaa zagrożenie uzależnieniem [w:] J. Buko (red.), Ekonomiczno-społeczne i technicznewartości w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Ekonomiczne Problemy Usług, nr 113 (809), t. 2, Szczecin.
 • Warzecha K. (2014b), Portale społecznościowe ucieczką od samotności śląskiej młodzieżyszkół ponadgimnazjalnych [w:] J. Zimny (red.), Samotność: wybór czy konieczność?,KUL, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola.
 • Warzecha K. (2015), Gry komputerowe (nie)bezpieczną formą rozrywki młodzieży gimnazjalnej[w:] J. Zimny (red.), Współczesne zagrożenia, prawda czy fikcja?, KUL, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola.
 • Wołpiuk-Ochocińska A. (2006), Uzależnienie od Internetu – przybliżenie zjawiska [w:]P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL, t. 13, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Woronowicz B.T. (1999), Alkoholizm jest chorobą, Wydawnictwo Państwowa AgencjaRozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.
 • Woronowicz B.T. (2008), Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu,Wydawnictwo Media Rodzina i Parpamedia, Poznań/Warszawa.
 • Woronowicz B.T. (2009), Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia, MediaRodzina i Parpamedia, Warszawa.
 • Young K. (1998a), Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction –and A Winning Strategy For Recovery, Wiley & Sons, New York.
 • Young K. (1998b), Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder, “Cyber Psychology and Behaviour”, 1.
 • Young K. (2011), Clinical Assessment of Internet Addicted Clients [w:] K. Young, N. Abreu(eds.), Internet Addiction. A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, Wiley & Sons, Hoboken.
 • [www 1] http://pl.wikipedia.org/wiki/MUD_RPG (dostęp: 18.01.2015).
 • [www 2] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2014-r-,2,4.html (dostęp: 18.01.2015).
 • [www 3] www.demografia.stat.gov.pl/bazademograficzna/Tables.aspx (dostęp: 20.09.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2ec3ace8-21e4-412b-99f3-3cd3f786fede
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.