Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 320 | 18-45

Article title

Nowe branże gospodarki w Krakowie: czynniki i mechanizmy rozwoju

Content

Title variants

EN
Growth of new economic sectors in Krakow: factors and mechanism of development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kraków jest jednym z wiodących skupień nowych branż gospodarki w Polsce. W oparciu m.in. o wywiady pogłębione autorzy dyskutują główne czynniki i mechanizmy rozwoju branży biotechnologicznej, IT i zaawansowanych usług biznesowych, prezentując ścieżki rozwoju poszczególnych branż oraz omawiając ich środowisko instytucjonalne. Stwierdzono, że rozwój branży biotechnologicznej opiera się o lokalne zasoby (dzięki efektom spin off) i wsparcie publiczne. Sektor nowoczesnych usług jest klasycznym przykładem ścieżki rozwojowej, opartej niemal wyłącznie o impulsy z zewnątrz. Branża usług IT zawdzięcza swój rozwój zarówno zewnętrznym impulsom, jak i lokalnej przedsiębiorczości. Znacząca jest rola korzyści dywersyfikacji i znaczenie branż pokrewnych jako ułatwiających przepływy pracowników.
EN
Krakow is one of the leading centres of rising industries in Poland, including biotechnology, IT and advanced business services. The authors discuss the factors of the development of these three sectors by exploration of statistical data and in-depth interviews, and analyse development paths and institutional environment. It was found that the development of the biotechnology industry is based mainly on local resources and public support. The BPO/SSC sector is a classic example of a development path based almost exclusively on the activity of external investors, while IT industry owes its development both to external impulses (FDI in software development centres) and to local entrepreneurship. The article highlights the role of diversification externalities and the importance of related industries as a factor facilitating the employees’ flows. The strong adaptability of Krakow’s economy is built on its diversity and position in the corporate networks.

Year

Volume

320

Pages

18-45

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Geografii i Geologii
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Geografii i Geologii
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Geografii i Geologii
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Geografii i Geologii

References

 • Asheim B.T., Boschma R., Cooke Ph. (2011), Constructing Regional Advantage: Platform Policies Based on Related Variety and Differentiated Knowledge Bases, “Regional Studies”, Vol. 45, No. 7, s. 893-904.
 • Asheim B.T., Bugge M., Coenen L., Herstad S. (2013), What Does Evolutionary Economic Geography Bring To The Policy Table? Reconceptualising Regional Innovation Systems, “Papers in Innovation Studies”, No. 5.
 • Biotechnologia w Polsce w 2013 roku (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Boschma R. (2007), Path Creation, Path Dependence and Regional Development [w:] J. Simmie, J. Carpenter (eds.), Path Dependence and the Evolution of City Regional Development, Chapter 3, Working Paper Series, Oxford Brookes University, No. 197, s. 40-55.
 • Boschma R., Frenken K. (2011), The Emerging Empirics of Evolutionary Economic Geography, “Journal of Economic Geography”, No. 11, s. 295-307.
 • Business Clusters in the UK – a First Assessment (2001), DTI, Ministry of Science, London.
 • Chinitz B. (1961), Contrasts in Agglomeration: New York and Pittsburgh, “The American Economic Review”, No. 51(2), s. 279-289.
 • Cooke P. (2003), Introduction [w:] P. Cooke (ed.), The Raise of the Rustbelt, Routledge, London–New York, s. 1-19.
 • Cook S., Lucas R. (2016), Andrew Hallam: The Surprising Role Corporations Have in Startup Success, http://projectkazimierz.com/andrew-hallam-corporations-startups/ (dostęp: 21.06.2016).
 • Dawidko P. (2011), Sektor biotechnologiczny w przestrzeni Polski – lokalizacja, sieci wiedzy i otoczenie instytucjonalne, praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dra hab. B. Domańskiego w Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Dawidko P. (2012), Biotechnologiczne spółki spin-off Uniwersytetu Jagiellońskiego jako mechanizm transferu technologii, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 20, s. 95-107.
 • Dawidko P., Micek G. (2012), Labour Flows in the Biotech Sector in Poland, “Prace Geograficzne”, No. 130, s. 73-89.
 • Dawidko P., Micek G. (2015), The Spatial Evolution of the Polish Biotech Industry: A Path-Dependent Process? “European Planning Studies”, Vol. 23, No. 5, s. 944-962.
 • Domański B. (2006), Metropolia jako biegun wzrostu gospodarki opartej na wiedzy. Spojrzenie na Kraków w perspektywie kapitału ludzkiego [w:] J. Trepińska, Z. Olecki (red.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 203-215.
 • Domański B., Działek J., Górecki J., Gwosdz K., Janas K., Jarczewski W., Kocaj A., Micek G., Padło T. (2008), Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Domański B., Guzik K., Gwosdz K., Micek G. (2010), Rozwój i struktura regionu w perspektywie długiego trwania – przypadek Małopolski [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Polonia quo vadis? Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, s. 181-212.
 • Domaradzki K. (2016), Klątwa 38 milionów, czyli dlaczego w Polsce nie rosną jednorożce, http://www.forbes.pl/piotr-wilam-tworca-innovation-nest-o-polskich-startupach, artykuly,205075,1,1.html (dostęp: 31.05.2016).
 • Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class: And How it’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Perseus Book Group, New York.
 • Galar R. (2007), The Path Dependency and Path Creation Concepts Related in Terms of Evolutionary Adaptations [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (eds.), The Europe of European Regions, Ministry of Regional Development, Warsaw, s. 190-201.
 • Guzik R., Micek G. (2008), Impact of Delocalisation on the European Software Industry [w:] L. Labrianidis (ed.), The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour Intensive Industries, Ashgate, s. 229-254.
 • Guzik R., Gwosdz K., Działek (red.) (2013), Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Gwosdz K. (2004), Koncepcja zależności od ścieżki (path dependence) w geografii społeczno-ekonomicznej, „Przegląd Geograficzny”, nr 76(4), s. 307-326.
 • Hausner J. (2016), Krakowa obcy muszą się długo uczyć, rozmowa z prof. Jerzym Hausnerem, „Magazyn Krakowski”, dodatek do „Gazety Wyborczej” z dnia 15.07.2016, s. 6-8.
 • Jacobs J. (1969), The Economy of Cities, Vintage Books, New York.
 • Klepper S. (2002), Capabilities of New Firms and the Evolution of the US Automobile Industry, Industrial and Corporate Change, No. 11(4), s. 645-666.
 • de Laurentis C. (2006), Regional Innovation Systems and the Labour Market: A Comparison of Five Regions, “European Planning Studies”, Vol. 14, No. 8, s. 1059-1084.
 • Maillat D., Lecoq B., Nemeti F., Pfister M. (1994), Technology District and Innovation: The Case of The Swiss Jura Arc, “Regional Studies”, No. 29(3), s. 251-263.
 • Martin R. (2010), Rethinking Regional Path Dependence: Beyond Lock-in to Evolution, “Economic Geography”, No. 86(1), s. 1-27.
 • Methodology for the Assessment of Competitiveness of Selected Existing Industries (2001), Economic and Social Comission for Western Asia, United Nations, New York.
 • Micek G. (2006), Mechanizmy koncentracji przestrzennej firm informatycznych w Polsce [w:] Z. Szyjewski, J. Nowak, J. Grabara (red.), Strategie informatyzacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Górnośląski, Katowice, s. 87-96.
 • Micek G. (2008), Exploring the Role of Sticky Places in Attracting the Software Industry to Poland, “Geographia Polonica”, Vol. 81, No. 2, s. 42-60.
 • Micek G. (2009), Cultural Industries – Economic Drivers or Outcomes of IT Industry Growth? The Case of Industrial Regions of Cracow and Upper Silesia [w:] P. Benneworth, G.-J. Hospers (eds.), The Role of Culture in the Economic Development of Old Industrial Regions, Lit Verlag, Berlin, s. 173-183.
 • Micek G. (2015), FDI Trends in the Business Services Sector: The Case of Poland [w:] B. Galgoczi, J. Drahokoupil, M. Bernaciak (eds.), Foreign Investment in Eastern and Southern Europe after 2008. Still a Lever of Growth? European Trade Union Institute, Brussels, s. 297-318.
 • Micek G. (2017), Bliskość geograficzna firm zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków (w druku).
 • Micek G., Działek J., Górecki J. (2010), Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Micek G., Gleadle P., Dawidko P. (2014), The Role of Institutional Context in the Development of the SME Biotech Sector in Poland [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (eds.), Contemporary Issues in Polish Industrial Geography, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, No. 25, s. 132-150.
 • Micek G., Piziak B. (2017), Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na rozwój nowych branż gospodarki w Krakowie i na Górnym Śląsku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Ktaowicach” (w druku).
 • Morrison A. (2008), Gatekeepers of Knowledge within Industrial Districts: Who They Are, How They Interact, “Regional Studies”, Vol. 42, No. 6, s. 817-835.
 • Neffke F., Henning M.S., Boschma R. (2011), How Do Regions Diversify Over Time? Industry Relatedness and tThe Development of New Growth Paths in Regions, “Economic Geography”, No. 87, 3, s. 237-265.
 • Neffke F., Henning M.S., Boschma R., Lundquist K.-J., Olander L.-O. (2008), Who Needs Agglomeration? Varying Agglomeration Externalities and the Industry Life Cycle, Papers in Evolutionary Economic Geography, Utrecht University, Urban & Regional Research Centre Utrecht.
 • Perspektywa technologiczna. Kraków – Małopolska 2020, Wyzwania rozwojowe (2010), Krakowski Park Technologiczny, Kraków.
 • Raport CTT CITTRU (2015), Uniwersytet Jagielloński, http://www.uj.edu.pl/documents/1587933/8d5be490-0eec-49a6-9629-d1f0b0a778e0 (dostęp: 25.08.2016).
 • Rychen F., Zimmermann J.-B. (2008), Clusters in the Global Knowledge-based Economy: Knowledge Gatekeepers and Temporary Proximity, “Regional Studies”, Vol. 42, No. 6, s. 767-776.
 • Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce (2016), ABSL, Warszawa.
 • Tholons Top 100 Outsourcing Destinations (2016), http://www.tholons.com/TholonsTop100/ (dostęp: 31.05.2016).
 • Todtling F., Trippl M. (2004), Like Phoenix From The Ashes? The Renewal of Clusters in Old Industrial Areas, “Urban Studies”, No. 41(5-6), s. 1175-1195.
 • Wilam P. (2014), How to Turn a Local Tech Centre into a Tech Hub – Krakow, Poland, http://pw.innovationnest.co/post/118362317197/how-to-turn-a-local-tech-centreinto-a-tech-hub (dostęp: 23.12.2014).
 • [www 1] Dane Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, http://www.sooipp.org.pl/osrodki (dostęp: 23.08.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2ee5e3c4-0804-4cf0-a9bd-f022167eaa47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.