Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 246 | 112-123

Article title

Ocena możliwości ograniczenia analizy wskaźnikowej do analizy płynności w kontekście doboru spółek niefinansowych do portfela

Authors

Content

Title variants

EN
Assessment of the possibility to limit the ratio analysis to liquidity analysis in the context of nonfinancial stock selection

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ze względu na wzrost liczby spółek notowanych na rynkach kapitałowych banki poszukują statystycznych metod ograniczenia analizowanych i wycenianych spółek w kontekście budowanych portfeli. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie analizowanych wskaźników finansowych do wskaźników płynności w kontekście doboru spółek do portfela pozwala na wskazanie portfela kwantylowego, który będzie lepszy od portfela kwantylowego skonstruowanego na podstawie wskaźników finansowych opisujących każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa. Spółki do portfeli są kwalifikowane ze względu na pozycję w rankingu konstruowanym na podstawie wybranych wskaźników finansowych. Budowane są dwa rankingi: ranking TMAI jest konstruowany na podstawie wszystkich wskaźników finansowych oraz ranking TMAI_P jest konstruowany na podstawie wskaźników płynności. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość ograniczenia analizy do wskaźników płynności.
EN
Increase number of stocks quoted on the capital markets makes banks seek statistical methods that allow to reduce number of analysed and priced stocks in the context of portfolio construction. The purpose of the article is to check if selecting the stocks based only on liquidity ratios allows to find quantile portfolio that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios that describe each area of company activity. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI is built with all financial ratios, the second one TMAI_P is built with the liquidity ratios. We find that it is possible to analyse only liquidity ratios instead of all financial ratios.

Year

Volume

246

Pages

112-123

Physical description

Contributors

References

 • Bertrand P., Prigent J. (2011), Omega Performance Measure and Portfolio Insurance, „Journal of Banking & Finance”, No 35, s. 1811-1823.
 • Dyduch M. (2013), Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane [w:] W. Szkutnik (red.), Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, nr 124, s. 143-164.
 • Hadaś-Dyduch M. (2014), Zastosowanie metod taksonomiczno-sieciowych w procesie wyznaczania syntetycznego miernika rozwoju inwestycji [w:] S. Forlicz (red.), Metody ilościowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 7(45)/2014, s. 129-142.
 • Helfert E.A. (2003), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 4, s. 307-327.
 • Jerzemowska M. (red.) (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Łuniewska M. (2003a), Porównanie parametrów portfeli zbudowanych przy wykorzystaniu wybranych metod WAP z portfelem rynkowym, Prace Naukowe nr 991, AE, Wrocław.
 • Łuniewska M. (2003b), Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia Tom 484, Szczecin.
 • Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, „The Journal of Finance”, No 7(1), s. 77-91.
 • Ritchie J.C. (1997), Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa.
 • Shadwick W., Keating C. (2002), A Universal Performance Measure, „Journal of Performance Measurement”, No 6(3), s. 59-84.
 • Sharpe W.F. (1966), Mutual Fund Performance, „Journal of Business”, No 39(1), s. 119.
 • Sroczyńska-Baron A. (2012), Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 254, s. 271-280.
 • Sroczyńska-Baron A. (2013), Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier kooperacyjnych [w:] Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2(34), s. 379-391.
 • Tarczyński W. (1994), Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, „Przegląd Statystyczny”, nr 3, s. 275-300.
 • Tarczyński W., Łuniewska M. (2003), Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych [w:] Prace Naukowe nr 991, AE, Wrocław 2003.
 • Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (1996), Analiza przepływów środków pieniężnych – pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, „Rachunkowość”, nr 6.
 • Węgrzyn T. (2013a), Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001-2010 [w:] J. Harasim, B. Frączek (red.), Studia Ekonomiczne. Innowacje w bankowości i finansach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, nr 174, s. 63-74.
 • Węgrzyn T. (2013b), Stock Selection Based on Financial Ratios on the Warsaw Stock Exchange. Analysis between 2001 and 2010 [w:] European Financial Systems 2013, Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s. 356-361.
 • Węgrzyn T. (2014), Analiza zadłużenia i jego dynamiki w kontekście doboru spółek do portfela w latach 2001-2011, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 7(45), s. 381-395.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2efa80d2-2611-4d58-b92b-05a9ce38d540
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.