Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 356 | 146-156

Article title

Bankowy fundusz gwarancyjny jako organ resolution

Content

Title variants

EN
Bank guarantee fund as a resolution authority

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań w artykule jest prezentacja problemu przymusowej restrukturyzacji w kontekście jej realizacji w Polsce przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako organ resolution. Wprowadzenie mechanizmu resolution stanowi istotną innowację w zakresie podejścia do problemu banków zagrożonych upadłością i wpisuje się w szeroką dyskusję na temat metod rozwiązywania sytuacji kryzysowych w bankach.
EN
The subject of discussion in the article is the problem of resolution process, in the context of its implementation in Poland, by the Bank Guarantee Fund, as a resolution authority. The introduction of the resolution mechanism is a significant innovation in the approach to the problem of banks threatened with bankruptcy and is a part of a broad discussion on the methods that can be used to help problematic banks.

Year

Volume

356

Pages

146-156

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

References

 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny (2015), Raport roczny.
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny (2016), Raport roczny.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Dz.Urz. L 173/190.
 • Federal Deposit Insurance Compan, (2012), Resolving Globally Active, Systemically Important Financial Institutions, Bank of England.
 • Financial Stability Board (2011), Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions.
 • Iwańczuk-Kaliska A. (2016), Zasady przymusowej restrukturyzacji banków a stabilność systemu płatniczego – analiza regulacji krajowych, „Bezpieczny Bank”, nr 3(64), s. 9-28.
 • Kerlin J. (2016), Ewolucja roli instytucji gwarantujących depozyty w sieci bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Pruski J. (2013), Perspektywy resolution w Polsce, „Zeszyty BRE-Bank CASE”, nr 124, Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku – doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski, s. 29-39.
 • Pruski J., Szambelańczyk J. (2014), Systemy gwarantowania depozytów w sieciach bezpieczeństwa finansowego na tle konsekwencji globalnego kryzysu finansowego, „Bezpieczny Bank”, nr 4(57), s. 101-127.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15.07.2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz.Urz. L 225/1.
 • Szczepańska O., Dobrzańska A., Zdanowicz B. (2015), Resolution czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością, Departament Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 10.05.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U. z 2016 r., poz. 996 z późn. zm.
 • [www 1] https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja/przejecie-przedsiebiorstwa/ (dostęp: 12.02.2018).
 • [www 2] https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja/instytucja-pomostowa/ (dostęp: 12.02.2018).
 • [www 3] https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja/umorzenie-lub-konwersjazobowiazan/ (dostęp: 12.02.2018).
 • [www 4] https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja/wydzielenie-praw-majatkowych/ (dostęp: 16.02.2018).
 • [www 5] https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=54959&p_id=18 (dostęp: 16.02.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2f7d48d3-4b9c-4434-bceb-ad52ec4de5aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.