PL EN


2017 | 334 | 46-55
Article title

Polityka społeczna Unii Europejskiej w zakresie inkluzji zawodowej osób z niepełnosprawnością

Authors
Content
Title variants
EN
Social policy in the European Union involving professional inclusion of the disabled
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka włączenia społecznego osób niepełnosprawnych jako jednej z grup defaworyzowanych jest podejmowana przez instytucje unijne od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W ramach zasady subsydiarności działania aktywizacyjne są również prowadzone we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty. Istotnym elementem strategii wobec niepełnosprawności są inicjatywy w zakresie reintegracji na rynku pracy, które przyczyniają się w sposób bezpośredni do uzyskania samodzielności ekonomicznej, a tym samym likwidacji ubóstwa. Procesy legislacyjne, instrumenty finansowe, jak również działania w zakresie polityki spójności, polityki zewnętrznej, zwiększania konkurencyjności gospodarki oraz dążenie do wzmocnienia pozycji rynku unijnego to główne płaszczyzny wsparcia inkluzji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.
EN
The issues concerning social inclusion of the disabled as one of the disadvantaged groups have been taken by EU institutions since the beginning of the 1970 s. According to the subsidiarity principle the mobilization activities are run also in all member states of the European Community. An important element of the strategy taken for the benefit of the disabled are initiatives involving their reintegration on the labour market which in a direct way help them gain economic independence and consequently eliminate poverty. The legislative processes, financial tools as well as activities involving cohesion policy, international policy, boosting economic competitiveness and pursue to strengthen the position of the EU market are the chief planes of support for the social and professional inclusion of the disabled.
Year
Volume
334
Pages
46-55
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
 • Commission Regulation (EC) No 2204/2002 of 12 December 2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employment, Official Journal L 337, 13/12/2002 P. 0003-0014.
 • Communication of the Commision on equality of opportunity for people with disabilities: COM (96)406 final of 30 July 1996.
 • Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, Official Journal L 303, 02/12/2000 P. 0016-0022.
 • Council Recommendation of 24 July 1986 on the employment of disabled people in the Community: 86/379/EEC, Official Journal L 225, 12/08/1986 P. 0043-0047.
 • Dach Z. (2012), Polityka i instrumenty Unii Europejskiej w zakresie zwiększania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia, „Zeszyty Naukowe”, nr 13.
 • Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity, Official Journal L 091, 07/04/1999 P. 0010-0028.
 • Kwarciński T. (2007), Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów Unii Europejskiej [w:] K. Kłosiński, Unia Europejska. Integracja – Konkurencyjność – Rozwój, KUL, Lublin.
 • Mitręga D. (1999), Europejski model zabezpieczenia społecznego – rzeczywistość czy wyzwanie dla przyszłości [w:] S. Swadźba (red.), Europejska integracja gospodarcza: w kierunku jednolitego systemu gospodarczego, AE, Katowice.
 • Mokrzycka A. (2012), Europejskie podejście do praw osób niepełnosprawnych w świetle regulacji. Znaczenie Disability Action Plan oraz European Disability Strategy 2010-2020 [w:] S. Golinowska (red.), Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji, „Polityka Społeczna , nr 2, IPISS, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2014), Polityka społeczna Unii Europejskiej – przewodnik, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, Warszawa.
 • Szluz B. (2007), Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej – sytuacja i perspektywy [w:] H. Stawniak (red.), Poszukiwania naukowe, Seminare, Kraków-Ląd-Łódź.
 • Zarębski M. (2010), Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwoju zasobów ludzkich, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, nr 41.
 • [www 1] http://www.pfon.org/dokumenty-i-publikacje/publikacje-pfon/53-euroniepelnosprawni/85-regulacje-unii-europejskiej-pelny-tekst (dostęp: 27.12.2016).
 • [www 2] http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/8303 (dostęp: 30.12.2016).
 • [www 3] http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Arczewska-ekspertyza.pdf (dostęp: 2.01.2017).
 • [www 4] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:-PL:PDF (dostęp: 4.01.2017).
 • [www 5] http://www.accessibletourism.org/resources/eu-directive-2001_85---buses-andcoaches.pdf (dostęp: 6.01.2017).
 • [www 6] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636 (dostęp: 7.01.2017).
 • [www 7] http://europa.eu/european-union/about-eu/money/revenue-income_pl (dostęp: 9.01.2017).
 • [www 8] http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/social-fund/ (dostęp: 10.01.2017).
 • [www 9] http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=443&langId=en (dostęp: 11.01.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-318f86ca-cd90-4501-92f9-1e93429a9b09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.