Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 279 | 188-196

Article title

Zmiany wybranych elementów krajobrazu strefy pośredniej i zewnętrznej małego miasta na przykładzie Gołdapi i Sulechowa

Content

Title variants

EN
Landscape changes of small town middle and external zone

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Krajobraz małych miast ma wpływ na tożsamość polskiej przestrzeni. W artykule przedstawiono uwarunkowania mające wpływ na fizjonomię struktury przestrzennej małych miast oraz zmiany w sposobie użytkowania gruntów. W badaniach skupiono się na strefie przejściowej pomiędzy terenami zurbanizowanymi a terenami wiejskimi. Tereny znajdujące się poza granicami administracyjnymi miast traktowane są przez polskie opracowania statystyczne jako obszary wiejskie. W statystyce nie wyróżnia się strefy podmiejskiej, będącej z krajobrazowego punktu widzenia obszarem wrażliwym, w którym występują szczególne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne. Badania nad zmieniającą się strukturą przestrzenną miasta przedstawiono w odniesieniu do stref wyróżnionych przez Adamczewską-Wejchert i Wejcherta [1998]. Uwagę skupiono na strefach pośredniej i zewnętrznej małego miasta. Do badań wybrano dwa małe ośrodki miejskie: miasto Gołdap, leżące w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, i miasto Sulechów, położone w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim. Zbadano zmiany w sposobach użytkowania gruntów związane z presją urbanizacyjną i zmianami funkcji występujące na obszarze badanych ośrodków miejskich.
EN
Small towns’ landscape is a part of cultural heritage of Polish countryside. Its structures represent a specific, historically determined landscape pattern. This paper presents conditions influencing the physiognomy of spatial structure of small towns and current changes in land use. The research focuses on urban-fringe area. The surveys relate to different zones identified in small towns’ spatial structure by Adamczewska-Wejchert & Wejchert [1998]: middle zone and outer zone. The research were conducted in two small towns: Gołdap, situated in Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, and Sulechów, situated in Lubuskie Voivodeship.

Year

Volume

279

Pages

188-196

Physical description

Contributors

 • Politechnika Warszawska . Wydział Geodezji i Kartografii . Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
 • Politechnika Warszawska . Wydział Geodezji i Kartografii . Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
 • Politechnika Warszawska. Wydział Geodezji i Kartografii. Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP

References

 • Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K. (1989), Małe miasta: problemy urbanistyczne stale aktualne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 • Chmielewski J.M., Kardaś A. (2013), Gołdap - małe miasto przygraniczne, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", nr 4.
 • Heffner K. (2008), Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kachniarz T. (1993), Zagospodarowanie przestrzenne małych miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • Kowalczyk M. (2008), Rozwój małych miast - stymulatory i bariery, "Człowiek i Środowisko", nr 32 (3-4).
 • Kupidura A. (2013), Dziedzictwo krajobrazowe w gospodarowaniu przestrzenią, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Niedźwiecka-Filipiak I. (2008), Przemiany przestrzenne małego miasta na podstawie Prusic, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 10, Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec.
 • Wejchert K. (1947), Miasteczka polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.
 • [www 1] http://www.sulechow.pl/index.php?id=46&lng=pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-320e219f-55f4-420a-b121-ecf2b6c4fbae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.