PL EN


2016 | 270 | 275-284
Article title

Polityka pieniężna w warunkach deflacji

Content
Title variants
EN
Monetary policy in deflation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
w artykule uwagę skoncentrowano na założeniach polityki pieniężnej realizowanej w warunkach deflacji. Celem artykułu jest wyjaśnienie polityki pieniężnej w strefie euro w nadzwyczajnej sytuacji zerowej granicy nominalnych stóp procentowych. Kiedy bank centralny staje w obliczu tendencji deflacyjnych, może podjąć realizację tzw. polityki zerowych nominalnych stóp procentowych. Istnieją co najmniej dwa istotne komponenty ram takiej polityki pieniężnej, warunkujące jej skuteczność: sprowadzenie jednodniowej stopy rynku pieniężnego do poziomu zero (innymi słowy chodzi o rozluźnienie ilościowe), a także czas trwania polityki (kontynuacja), który wpływa na oczekiwania rynku co do przyszłego kursu krótkoterminowych stóp procentowych. Zapobieganie deflacji jest celem polityki pieniężnej tak samo ważnym jak realizacja średniookresowego celu inflacyjnego.
EN
the paper focuses on the monetary policy guidelines implemented in conditions of deflation. The purpose of this paper is to investigate of the monetary policy in eurozone in the extraordinary situation of a zero bound on the nominal interest rates. When the central bank faced with a deflationary tendencies it can adopt the so-called zero nominal interest rate policy. There are at least two important components for that monetary policy framework to be effective: guiding the overnight nominal interest rate to zero (in other words it is quantitative easing) and so-called policy duration, which affects the market expectations regarding the future course of short-term interest rates. Preventing deflation is as important objective of monetary policy as the pursuing of mediumterm inflation target.
Year
Volume
270
Pages
275-284
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
 • Clifton E.V. (1999), Inflation Targeting: What Is the Meaning of the Bottom of the Band?, "IMF Policy Discussion Paper", No. 99/8, International Monetary Fund, Washington (wersja elektroniczna na www.imf.org).
 • Gosh A., Phillips S. (1998), Warning: Inflation May Be Harmful to Your Growth, "IMF Staff Papers", No. 4, Vol. 45, International Monetary Fund, Washington (wersja elektroniczna na www.imf.org).
 • Jung T., Teranishi Y., Watanabe T. (2005), Optimal Monetary Policy at the Zero- Interest-Rate Bound, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 37, No. 5.
 • Khan M.S., Senhadji A.S. (2001), Threshold Effects in the Relationship Between Inflation and Growth, "IMF Staff Papers", No. 1, Vol. 48, International Monetary Fund, Washington (wersja elektroniczna na www.imf.org).
 • Koronowski A. (2005), Skuteczność polityki pieniężnej w obliczu wstrząsów podażowych i popytowych - nie tylko o pułapce płynności, "Bank i Kredyt", nr 3/2005.
 • Okina K. (2000), Monetary Policy under Zero Interest Rate: Current Situation and Future Perspective, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan (http://www.imes.boj.or.jp).
 • Orphanides A., Wieland V. (1998), Price Stability and Monetary Policy Effectiveness when Nominal Rates are Bounded Zero, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington.
 • Wojtyna A. (1999), Koszty dezinflacji (część I), NBP, "Bank i Kredyt", nr 12/1999.
 • Wojtyna A. (2001), Skuteczność polityki pieniężnej w warunkach niskiej inflacji: problem zerowej granicy nominalnych stóp procentowych, NBP, "Bank i Kredyt", nr 7/2001.
 • [www 1] http://www.bankier.pl.
 • [www 2] https://www.ecb.europa.eu.
 • [www 3] http://www.nbp.pl.
 • [www 4] http://www.snb.ch.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-32865dfa-979e-40ad-a879-61897be6aea4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.