Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 388 | 111-121

Article title

Logistyczne aspekty barier wejścia i wyjścia z rynku

Content

Title variants

EN
Logistical aspects of barriers to entry and exit on the market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obszar badawczy logistyki często jest odnoszony do szeroko rozumianej problematyki konkurencyjności. Konkurencyjność logistyczna, postrzeganie logistyki przez pryzmat czynnika konkurencyjności przedsiębiorstw, to tematyka stosunkowo powszechnie poruszana w literaturze. Jednakże ujęcie konkurencyjności logistyki odnoszone do założeń nowej ekonomii przemysłowej, akcentujące tzw. dynamiczne ujęcie w strukturach rynku, to zdecydowanie rzadziej spotykane opracowania. Należy podkreślić silne korelacje badań w obszarze logistyki z założeniami metodologicznymi nowej ekonomii przemysłowej, akcentującymi tzw. dynamiczne ujęcie w strukturach rynku. Owe korelacje przejawiają się w problematyce wejść i wyjść z rynku (mobilności podmiotów rynkowych), władzy i dominacji na rynku, problematyce pojawiania się i znikania przedsiębiorstw (demografii przedsiębiorstw), innych niż konkurencja formach koordynacji rynku. Niniejsze opracowanie skupia się na jednym z podstawowych obszarów nowej ekonomii przemysłowej, mianowicie na problematyce wejść i wyjść z rynku, problematyce barier wejścia i wyjścia z rynku, które mogą przybierać postać barier o charakterze logistycznym. Stąd też celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka logistycznych barier wejścia i wyjścia z rynku. W artykule wykorzystano metody krytycznej analizy literatury przedmiotu, metody analizy systemowej, a także metody hermeneutyczne (czyli analizę, objaśnianie oraz interpretację wszelkich źródeł pisanych związanych z przedmiotem prowadzonego badania), które w szerszym ujęciu korespondują z humanistycznym modelem metodologicznego oglądu problemów ekonomicznych, prezentowanych w obszarze logistyki w ogóle, jak również w tym konkretnym przypadku. Istotnym zagadnieniem o charakterze metodologicznym jest określenie teoretycznych źródeł badań nad współzależnością między strukturami rynku (i związaną z tym mobilnością podmiotów rynkowych) a logistyką. W realizacji tego celu odniesiono się do paradygmatu i metody SCP − stucture – conduct – performance (struktura – zachowania – wyniki), stanowiącego podstawę metodologicznych założeń nowej ekonomii przemysłowej [Jezierski, 2013, s. 27 i dalsze].
EN
This article presents selected aspects of barriers to entry and exit on the market by means of logistical barriers. The article advances the thesis that some of the economic barriers have character of logistical barriers to entry and exit on the market. When we relate logistic strategies to widely understood logistic competitiveness, i.e. seeing logistics in the methodological approach applied to the new industrial economics (theory of industry organization), especially in the context of the barriers to entry and exit on the market. The article stresses the influence of logistics on all, most often named in literature, sources of barriers to entry and exit – economies of scale, product differentiation, capital needs, access to distribution channels, cost disadvantage, or state policy. However this article is definitely of a theoretical character includes some examples of practical solutions and implementation of logistic strategies and concepts while solving contemporary dilemmas of the economic solutions.

Year

Volume

388

Pages

111-121

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Logistyki

References

 • Alam K.M., Saini M., Saddik A.E. (2015), Workload Model Based Dynamic Adaptation of Social Internet of Vehicles, “Sensors”, Vol. 15, s. 23262-23285.
 • Alexander J. (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Biljanoska J., Trajkov A. (2011), Barriers to International Trade of Logistics Services, OU Bitola.
 • Bain J. (1956), Barriers to New Competition, Cambridge.
 • Brodecki Z. (2004), Konkurencja, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Ciesielski M. (2007), Władza gospodarcza w łańcuchach dostaw [w:] M. Chaberek, A. Jezierski (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych, WUG, Gdańsk.
 • Cichosz M. (2010), Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Chamberlin E. (1933), Theory of Monopolistic Competition, Cambridge.
 • Gorynia M. (1993), Poziomy analizy w naukach ekonomicznych, „Ekonomista”, nr 4, s. 501-506.
 • Gorynia M. (1995), Mezoekonomia – modele samoregulacji branży, „Ekonomista”, nr 5-6, s. 815-837.
 • Jacoby J., Chestnut R.W. (1978), Brandt Loyalty, John Wiley & Sons, New York.
 • Jezierski A. (2013), Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku, Gdańsk.
 • Jezierski A. (2015), Konkurowanie logistyką w warunkach kryzysu w świetle teorii organizacji branży [w:] J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, WUE, Wrocław.
 • Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, Warszawa.
 • Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., red. (2009), Logistyka, Poznań.
 • KPMG (2017), Global Automotive Executive Survey 2017, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/01/global-automotive-executive-survey-2017.pdf.
 • Lambert D.L., Stock J.R., Ellram L.M. (1998), Fundamentals of Logistics Management, McGraw-Hill, International Edition, New York.
 • Łyszkiewicz W. (2000), Industrial Organization. Organizacja rynku i konkurencja, WSHiFM, Warszawa.
 • Porter M.E. (1990), Competitive Advantage, The Free Press New York, Collier Macmillan Publishers, London.
 • Porter M.E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Rainelli M. (1996), Ekonomia przemysłowa, WN PWN, Warszawa.
 • Robinson J., Chamberlin E. (1933), The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge.
 • Skowrońska A. (2009), Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, WUE, Wrocław.
 • Stigler G. (1964), A Theory of Oligopoly, „Journal of Political Economy”, Vol. 72, s. 44-61.
 • Thomke S. (2004), R&D Comes to Services. Bank of America’s Pathbreaking Experiments, “Harvard Business Review”, No. 4, s. 70-79.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-32c289d5-dc18-4fba-8f02-6899d371bd9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.