PL EN


2016 | 272 | 109-119
Article title

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej po dziesięciu latach - wybrane zagadnienia

Authors
Content
Title variants
EN
Balance of Poland's membership in the European Union after ten years - selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W maju 2014 r. minęło dziesięć lat od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Polska przystąpiła do tego ugrupowania jako jeden z najbiedniejszych krajów członkowskich, obarczony m.in. poważnymi problemami na rynku pracy. W artykule przedstawiono katalog sił i słabości polskiej gospodarki w momencie akcesji do UE oraz z perspektywy pierwszej dekady członkostwa w UE. Podjęto także próbę analizy wybranych korzyści oraz kosztów akcesji do UE, uwzględniając finansowy efekt członkostwa, uczestnictwo we Wspólnej Polityce Regionalnej / Nowej Polityce Spójności, rozwój powiązań handlowych w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego, a także tendencje w zakresie międzynarodowych ruchów migracyjnych Polaków.
EN
May 2014 marked the 10th anniversary of Poland’s accession to the European Union. Poland joined the EU as one of the poorest EU member states, with serious problems on the market of labor. The paper presents catalog of strengths and weaknesses of the Polish economy both at the time of accession and from the perspective of the first decade of EU membership. An attempt was made to analyze advantages and costs of accession to the structures of the EU, including net financial effect of membership, implementation of Common Regional Policy / New Cohesion Policy, development of trade relations within Single European Market, as well as tendencies of international migration of the Polish citizens.
Year
Volume
272
Pages
109-119
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
References
 • Baldwin R.E. (1994), Towards an Integrated Europe, Centre for Economic Policy Research, London 1994.
 • Baldwin R.E. (1995), The Eastern Enlargement of the European Union, "European Economic Review" 1995, No. 39, s. 474-481.
 • Belka M. (2013), How Poland's EU Membership Helped Transform its Economy, Group of Thirty, Occasional Paper 88, Washington.
 • European Commission (2011), Free Movement: Workers from Eight Member States that Joined EU in 2004 Finally Enjoy Full Rights, IP/11/506, 28.04.2011.
 • GUS (2006), Polska w Unii Europejskiej 2006, Warszawa.
 • GUS (2007), Handel zagraniczny Polski 2007, Warszawa.
 • GUS (2008), Handel zagraniczny Polski 2008, Warszawa.
 • GUS (2009), Handel zagraniczny Polski 2009, Warszawa.
 • GUS (2010), Handel zagraniczny Polski 2010, Warszawa.
 • GUS (2011), Handel zagraniczny Polski 2011, Warszawa.
 • GUS (2012), Handel zagraniczny Polski 2012, Warszawa.
 • GUS (2013a), GUS: 2,13 mln Polaków przebywało na emigracji na koniec 2012, http://forsal.pl/artykuly/737548,gus-2-13-mln-polakow-przebywalo-na-emigracjina- koniec-2012.html (dostęp: 25.07.2014).
 • GUS (2013b), Handel zagraniczny Polski 2013, Warszawa.
 • GUS (2013c), Polska w Unii Europejskiej 2013, Warszawa.
 • GUS (2014a), Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2013 r. (wyniki ostateczne), Warszawa.
 • GUS (2014b), Polska w Unii Europejskiej 2004-2014, Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2010), Przepływy finansowe między Polską a budżetem Unii Europejskiej - efekty okresu akcesji i możliwe zmiany, "Problemy Zarządzania", Vol. 8, nr 1 (27).
 • Kowalski J.K. (2014), Emigracyjne tsunami 2013: W ciągu ostatniego roku z kraju wyjechało nawet pół miliona osób, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/ artykuly/776911,emigracyjne-tsunami-2013-w-ciagu-ostatniego-roku-z-kraju-wyjechalo- nawet-pol-miliona-osob.html (dostęp: 30.07.2014).
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014), Wykorzystanie środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Informacja miesięczna za czerwiec 2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa lipiec 2014.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007), Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Warszawa, maj.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013), Sprawozdanie końcowe z realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2013), Społeczno-gospodarcze efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej (1 maja 2004-1 maja 2013). Główne wnioski w związku z dziewiątą rocznicą przystąpienia Polski do UE, Warszawa.
 • Nowak A.Z. i Milczarek D., red. (2006), Europeistyka w zarysie, PWE, Warszawa.
 • PAP (2014), Sondaż CBOS: 89 proc. Polaków popiera członkostwo Polski w UE, 24.04.2014, http://sondaz.wp.pl/kat,1342,wid,16563749,wiadomosc.html?ticaid=1132 ed&_ticrsn=5 (dostęp: 15.05.2014).
 • Pawlas I. (1997), Wschodnie rozszerzenie Unii Europejskiej: scenariusz R. Baldwina czy J.D. Sachsa [w:] H. Tendera-Właszczuk (red.), Polska droga do Unii Europejskiej: ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Katowice, 14-16 listopada 1996, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Pelkmans J. (2006), European Integration. Methods and Economic Analysis, Third Edition, Prentice Hall, Harlow-London.
 • Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r., Warszawa 2003.
 • [www 1] Centrum Unijnych Projektów Transportowych, http://www.cupt.gov.pl/?id=1390, (dostęp: 10.06.2014).
 • [www 2] Polityczny wymiar rozszerzenia: następstwa akcesji krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Raport Dehaene'a o rozszerzeniu UE, http://www.isp.org.pl/files/ 18684930340831652001117706454.pdf (dostęp: 10.05.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-32cf3a4e-c25e-4142-bf50-4e82b2017019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.