PL EN


2017 | 341 | 230-239
Article title

Ranking społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem poziomu zadłużenia oprocentowanego per capita

Authors
Content
Title variants
EN
Social and economic ranking of local government units taking into account the interest-bearing debt per capita
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie drogi, którą należy podążać w celu prawidłowej interpretacji rozwoju na płaszczyźnie gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto założenie, iż kluczowym czynnikiem, który należy przyjąć przy przeprowadzaniu badania, jest uwzględnienie wskaźnika zadłużenia oprocentowanego ogółem per capita. Jako przedmiot badania przyjęto miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Podjęto próbę zbadania, czy wysokość poziomu zadłużenia oprocentowanego per capita będzie zmienną oddziałującą na zajmowane miejsce w rankingu. Przeprowadzone badania wykazują taką zmianę w zakresie gmin miejskich oraz wiejskich.
EN
The purpose of this article is to point out the way that should be followed to properly interpret the economic development of local government units. An assumption has been adopted that the key ratio in the analysis is the interest-bearing debt per capita. The research has covered county-cities, urban municipalities, urban-rural municipalities and rural municipalities. An attempt has been made to diagnose whether or not the level of the interest-bearing debt per capita will be a factor influencing the municipality’s position in the ranking. The research that has been carried out indicates the presence of such a factor in the case of urban and rural municipalities
Year
Volume
341
Pages
230-239
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Chojna-Duch E. (2012), Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, LexisNexis, Warszawa.
 • Dekret z dnia 21 sierpnia 1944 roku. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji. Dz.U. 1944, nr 2, poz. 8.
 • Dekret z dnia 23 listopada 1944 roku. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Dz.U. 1944, nr 14, poz. 74
 • Filipiak B. (2011), Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 • Konstytucja z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1921, nr 44, poz. 267.
 • Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Materiały konferencyjne. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego (2016), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Sochacka-Krysiak H. (red.) (2013), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa [za:] Wiśniewska D., Wiśniewski M. (2014), Tendencje w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce na podstawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. LXXVI, z. 1.
 • Sujka A. (1998), Samorząd terytorialny. Realne obywatelstwo, Oficyna Wydawnictw Promocyjnych Civitas Christiana, Warszawa 1998 [za:] Suchodolski B. (2013), Zarys historii administracji samorządowej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 96.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1935 r. Ustawa Konstytucyjna. Dz.U. 1935, nr 30, poz. 227.
 • Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. Dwustopniowy podział administracyjny Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. Wprowadzenie zasadniczego trójstopniowego poddziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Finanse publiczne. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
 • Walczak M., Kowalczyk M. (2010), Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami firmy, Difin, Warszawa.
 • Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego – rok 2013 (2013), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • [www 1] http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/zakresrejestru-teryt/ (dostęp: 6.03.2017).
 • [www 2] http://www.terazpolska.pl/pl/a/Laureaci-Rankingu-Zrownowazonego-Rozwoju-Jednostek-Samorzadu (dostęp: 18.12.2016).
 • [www 3] www.mf.gov.pl (dostęp: 1.03.2016).
 • [www 4] www.wydawnictwopw.pl (dostęp: 1.03.2016).
 • [www 5] http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasA&passName=administracyjny%20podzia%C5%82%20kraju.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3342903d-4e74-47b9-bf8e-76a3f1037b27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.