PL EN


2017 | 309 | 95-108
Article title

Wpływ permanentnych migracji zagranicznych na zmiany regionalnych układów zaludnienia w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Influence of permanent internationl migration on regional population changes in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu permanentnych migracji zagranicznych Polaków na zmiany przestrzennych układów zaludnienia w Polsce w latach 2004- 2012. W pracy wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wyjazdów na pobyt stały według gmin. Aby zrealizować ten cel zastosowano szereg metod badawczych, w tym m.in. opracowano typogram relacji ruchu naturalnego i bilansu migracji zagranicznych na pobyt stały dla uśrednionych wartości przyrostu naturalnego i salda migracji dla trzech przekrojów czasowych 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012. Badania wykazały nieznaczny wpływ permanentnych migracji zagranicznych na zmiany zaludnienia w gminach Ziem Odzyskanych oraz województw małopolskiego i podkarpackiego, gdzie były one niwelowane przyrostem naturalnym. Natomiast niekorzystny wpływ permanentnych migracji zagranicznych odnotowano w gminach leżących w pasie od województwa dolnośląskiego, przez opolskie, śląskie, świętokrzyskie, po podlaskie i lubelskie. Tereny te od kilkudziesięciu lat traciły ludność w wyniku naturalnych procesów starzenia się populacji oraz emigracji. Procesy depopulacyjne dodatkowo nasiliły się po 2004 r., kiedy wyjechała spora część osób z tych terenów. Można więc przypuszczać, że powstałe w ten sposób nowe sieci migracyjne będą z kolei podstawą do występowania następnych wyjazdów.
EN
The aim of this study was to determine impact of permanent international migration on spatial population change in Poland between 2004-2012. The data, provided by Central Statistical Office in Poland, about number of permanent migrants in local authorities (gminy) were used in this research. To achieve this objective, a number of research methods were used, and a typology was created for the relationship between the vital statistics and international net migration for permanent residence for the average values of birth rates and net migration for the three time sections 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012. Studies have shown a negligible impact of permanent international migration on population changes in the municipalities in the Recovered Territories and the voivodeships of Malopolska and Podkarpackie, where they were offset by birth rates. In contrast, the negative impact of permanent migration was recorded in the municipalities located along the line stretching from Lower Silesia through Opole, Silesian, Świętokrzyskie, Podlasie and Lublin voivodeships. Loss of population has been observed in these areas for decades, due to natural ageing of population and emigration. Depopulation processes intensified after 2004, when a big part of the population left these areas. We can therefore assume that any resulting new migration networks will, in turn, become.
Year
Volume
309
Pages
95-108
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
References
  • Długosz Z. (2012), Wybrane przestrzenne aspekty trwałych migracji zagranicznych ludności w Polsce w okresie transformacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Katowice.
  • Drinkwater S., Eade J., Garapich M.P. (2006), Poles Apart? EU Enlargement and the Labour Market Outcomes of Immigrants in the UK, IZA Discussion Papers 2410, Bonn.
  • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
  • Jędrzejczyk D. (2001), Podstawy geografii ludności, Dialog, Warszawa.
  • Jończy R., Rokita-Poskart D. (2012), Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno-demograficzną województwa opolskiego, ROPS, Opole.
  • Kaczmarczyk P. (2005), Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Kłos B. (2006), Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej, Infos, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
  • Runge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  • Śleszyński P. (2006), Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzennym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn Migracyjny – Dodatek, 10, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-34144628-b15b-489c-a266-6ba58e197cee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.