PL EN


2015 | 245 | 103-110
Article title

Komu potrzebna jest wycena marki?

Authors
Content
Title variants
EN
Who Needs a Brand Valuation?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnej gospodarce marki stanowią istotny składnik zasobów niematerialnych przedsiębiorstw, dlatego też wskazuje się na konieczność ich wyceny. Potencjalnych motywów wyceny marki jest wiele, a wyniki badań potwierdzają jej przydatność. Użyteczność informacji o wartości marki jest jednak większa w zarządzaniu jednostką niż w raportowaniu finansowym. Inwestorzy jako główni adresaci sprawozdań finansowych nie są grupą jednorodną. Inwestorzy indywidualni rzadko w ogóle wykorzystują sprawozdania finansowe jako źródło informacji do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy profesjonalni oczekują natomiast ujawniania szerokiego zakresu informacji o posiadanych zasobach niematerialnych, w tym markach, jednak nie uważają ich za wystarczająco wiarygodne do ujęcia w bilansie.
EN
In the contemporary economy brand is a crucial element of enterprise's intangible resources thus it is important to measure its value. There are many potential reasons for brand valuation and the research results confirm its usefulness. Information about brand value is more important in management than in financial reporting. Investors as the primary user group of financial statements are not a homogenous community. Individual investors rarely use financial statement as a source of information for their investment decisions. Professional investors expect a broad spectrum of disclosures about intangibles including brands. Nevertheless, they do not perceive brand valuation as sufficiently reliable to recognize brand as an asset.
Year
Volume
245
Pages
103-110
Physical description
Contributors
author
References
 • Baker H.K., Haslem J.A. (1973), Information Needs of Individual Investors, "The Journal of Accountancy", November.
 • Burchart R. (2008), Marka jako istotny element wartości niematerialnych i prawnych i problemy związane z jej wyceną na przykładzie LPP S.A., Biuletyn Naukowy nr 29, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 • Cravens K.S., Guilding Ch. (2001), Brand Value Accounting: An International Comparison of Perceived Managerial Implications, "Journal of International Accounting, Auditing & Taxation", No. 10.
 • Dąbrowska P., Sojak S. (2008), Marka w sprawozdawczości finansowej - wyniki badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 46.
 • Gelb B.D., Gregory J.R. (2011), Brand Value: Does It Belong on the Balance Sheet?, "Journal of Business Strategy", Vol. 32, No. 3.
 • Gierusz J., Paszkiewicz A. (2006), Ujawnianie kapitału marki w rachunkowości - wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 32(88).
 • Grüber S. (2015), Intangible Values in Financial Accounting and Reporting. An Analysis from the Perspective of Financial Analysts, Springer Gabler, Wiesbaden.
 • Günther T., Kriegbaum-K ling C. (2001), Brand Valuation and Control: An Empirical Study, "Schmalenbach Business Review", No. 53.
 • IVS 210 Intangible Assets (2011), International Valuation Standards Council, London, http://www.ivsc.org/sites/default/files/ivs210_intangible_assets.pdf (dostęp: 20.03.2015).
 • Kallapur S., Kwan S.Y.S. (2004), The Value Relevance and Reliability of Brand Assets Recognized by U.K. Firms, "The Accounting Review", Vol. 79, No. 1.
 • Kotyla C. (2009), Aktywa niematerialne - propozycja zmian definicji i zakresy ujawnianych informacji w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 50.
 • Locke E.A., Shaw K.N., Saari L.M., Latham G.P. (1981), Goal Setting and Task Performance, "Psychological Bulletin", No. 90, za: Cravens K.S., Guilding Ch. (2001), Brand Value Accounting: An International Comparison of Perceived Managerial Implications, "Journal of International Accounting, Auditing & Taxation", No. 10.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38 "Wartości niematerialne", przyjęty przez Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. WE L 320/1 z 29.11.2008 z późn. zm.
 • Otonkue A.D.O., Edu B.E., Ezak E. (2009), Accounting for Brands: Contemporary Issues and Alternative Options, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=148 3100 (dostęp: 16.03.2015).
 • Szczepankiewicz E.I. (2012), Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie - czy i jak raportować informacje o nich interesariuszom, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 69.
 • Szewc M. (2009), Czy inwestorzy doceniają sprawozdania finansowe, "Rachunkowość", nr 9. Urbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Wasilewska I. (2011), Istota kapitału i wartości marki, "Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo", nr 27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-34f71a1a-d5b9-4513-9f06-a0f6a3c7fba6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.