PL EN


2015 | 245 | 82-91
Article title

Ewolucja rachunku wyników w kontekście interesu właścicieli

Content
Title variants
EN
Evolution of Income Results in the Context of Interest Holders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny nurt rachunkowości pokazuje wiele nowych założeń, które poczynione zostały z myślą o dostarczeniu precyzyjnych informacji dla rynków finansowych. Wbrew nadrzędnej zasadzie o wyższości treści nad formą sformułowanej w koncepcyjnych założeniach raportowania finansowego często proponowane rozwiązania nie mają wytłumaczenia ekonomicznego i logicznego, powodują natomiast różne skutki finansowe i wpływ na wyniki przedsiębiorstw oraz obraz sytuacji ekonomicznej przedstawiony w sprawozdaniu finansowym. Celem artykułu jest przedstawienie genezy i ewolucji bardzo ważnego sprawozdania, jakim jest rachunek zysków i strat według rozwiązań polskich i międzynarodowych oraz przedstawienie podobieństw i różnic w jego ujęciu według rozwiązań krajowych i międzynarodowych. Przyjęte w artykule metody badawcze opierają się na studiach literatury, przeglądzie aktów prawnych, zastosowaniu metody porównań oraz wnioskowaniu.
EN
The modern trend shows a lot of new accounting assumptions that have been made in order to provide accurate information for the financial markets. Contrary to the overarching principle of reality over appearance formulated in the conceptual assumptions of financial reporting often proposed solutions do not have to explain economic and logical, but they cause different financial implications and impact on the performance of enterprises and economic picture of the situation presented in the financial statements. The aim of the article is to present the genesis and evolution of the very important report which is the income statement according to Polish and international solutions and to present the similarities and differences in the recognition at national and international solutions. Adopted in the article research methods are based on literature studies, review of legal acts, the method comparison and inference.
Year
Volume
245
Pages
82-91
Physical description
Contributors
References
 • "Accountica" (2010), No. 13. Bednarski L., Gierusz J. (red.) (2001), Rachunkowość międzynarodowa, PWE, Warszawa.
 • Bek-Gaik B. (2012), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji prawnych [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa.
 • Bień W. (1997), Dorobek rachunkowości i organizacji księgowych w Polsce [w:] 1907- 1997 Rachunkowość. Historia. Perspektywy, SKwP, Warszawa.
 • Choi F.D.S., Mueller G.G. (1992), International Accounting, Prentice Hall, New Jersey.
 • Emerling I. (2011), Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych [w:] A. Kostur (red.), Wykorzystanie szacunków przyszłych przepływów pieniężnych w wycenie bilansowej aktywów finansowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice.
 • Gotlieb M.M. (1994), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, FRR w Polsce, Warszawa.
 • Jarugowa A. (1998), Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 48.
 • Jarugowa A. (2002), Międzynarodowe regulacje rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Messner Z. (2001), Rachunkowość polska na przełomie wieków, Zeszyty Naukowe Katedry Rachunkowości i Finansów GWSH, nr 12, Katowice.
 • Messner Z. (2006), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t. II, Analiza standardów rachunkowości, AE w Katowicach, Katowice.
 • Micherda B. (red.) (2005), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, WN PWN, Warszawa.
 • Micherda B. (1997), Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Monografie, nr 129, AE w Krakowie, Kraków.
 • Micherda B., Szulc M. (2004), Prawo bilansowe i podatkowe we współczesnej rachunkowości, "Problemy Rachunkowości", lipiec-wrzesień.
 • Misińska D., Kwiecień M. (red.) (2000), Harmonizacja rachunkowości, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Peche T. (1988), Teoretyczne podstawy rachunkowości, SGPiS, Warszawa.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2003), Rachunkowość polska początku XX wieku na tle epoki (1900-1939) [w:] S. Sojak, Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, UMK, Toruń.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z 17 grudnia 2008 r.
 • Solow R.M. (1959), Investment and Technical Progress, "Matematical Methods in the Social Science". SFAC, Statement of Financial Accounting Concepts, No. 6.
 • Surdykowska S.T. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
 • Turyna J. (2003), Standardy Rachunkowości, MSR - USGAAP - polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 ze zm.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych [w:] Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 164, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3506fb76-69b3-45cb-a5de-2cf75d7e9799
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.