PL EN


2015 | 238 | 193-206
Article title

Jednolity mechanizm nadzorczy w strefie euro jako istotny element unii bankowej. Przyczyny powstania i uwarunkowania startu SSM

Content
Title variants
EN
Single Supervisory Mechanism in the Eurozone as an Important Part of The Banking Union. The Reasons of Start and Conditions of SSM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ukazanie uwarunkowań, które doprowadziły do wykreowania koncepcji unii bankowej dla strefy euro, w której jednolity mechanizm nadzorczy jest jednym z istotnych elementów tej koncepcji. Unię bankową można zakwalifikować do innowacji, jeśli przyjmiemy, że innowacje związane są z takimi kategoriami jak: zmiana, reforma, nowość. Unia bankowa spełnia te wszystkie cechy, jest bowiem procesem kreowania oraz wdrażania innowacji w sektorze bankowym UGW [Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, s. 61]. Odpowiednie akty ustawodawcze powierzyły EBC zadanie nadzoru nad bankami w strefie euro. EBC przed podjęciem funkcji nadzorczych nad bankami uznał za konieczne sprawdzanie sytuacji finansowej przejmowanych pod nadzór banków. Przeprowadzona wszechstronna ocena kondycji finansowej przejmowanych banków, jej wady i zalety są przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu.
EN
The aim of the study is to show the conditions that led to creation of the concept of Banking union for the Eurozone, in which a Single Supervisory Mechanism is one of the essential elements of the whole concept. Banking union can be classified as an innovation if we assume that innovations are associated with such categories as: change, reform, something new. Banking union accomplishes this, as it is the process of creating and implementing innovations in the banking sector in the Economic and Monetary Union. Relevant legal acts entrusted the task of supervising banks in the euro area to European Central Bank. ECB before undertaking the supervisory functions in the banks found it necessary to check the financial situation of the banks that were supposed to be under its supervision. A comprehensive assessment of the financial condition of the banks, its advantages and disadvantages are explored in this study.
Year
Volume
238
Pages
193-206
Physical description
Contributors
References
 • Aggregate report on the comprehensive assesment, ECB 10/2014, http://www.ecb. europa.eu.
 • Bank Supervision: Council confirms agreement with ECB, Bruksela 18.09.2013, http://www.consilium.europa.eu/.
 • Bundesverband Deutsche Banken e.V.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego z dn. 09.10.2013 w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim a EBC w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego, Dz. Urz. UE L320/1 z dn. 30.11.2013 r.
 • Die Banken sind immer noch gefahrlich, wywiad z profesorem Martinem Hellwigiem dyrektorem Max-Planck-Institut, Frankfurter Allgemeine Zeitung z 02.11.2014 r.
 • Dziennik Urzędowy UE L69, 107, http://www.europa.eu.
 • Eingehende Prufung der EZB zeigt dass die banken weitere Massnahmen ergreifen mussen, Pressemitteilung der Europaische Zentralbank z 26.10.2014 r.
 • Eingehende Prufung der EZB, Pressemitteilungen der EZB z 26.10.2014 r.
 • EZB-Bilanztest deckt kapitelloch von 25 mld Euro auf, Borsen Zeitung z 27.10.2014 r.
 • Jost S. (2014), Der Stress ist nicht vorbei, Die Welt z 27.10.2014 r.
 • Komisja Nadzoru Finansowego: Przegląd jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) i testy warunków skrajnych, 26.10.2014 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan działania na rzecz unii bankowej. Komisja Europejska, 12.09.2012 r.
 • Liikanen E. (2014), Erhellender Stresstest, Hendelsblatt z 13.11.2014 r.
 • Liikanen E. (2014a), Erhellender Stresstest, Deutsche Bundesbank, Auszuge aus Presseartikeln nr 48 z 19.11.2014 r.
 • Munchrath J. (2014), Bedingt Stressresistent, Handelsblatt z 27.10.2014 r.
 • Oświadczenie ze szczytu państw strefy euro, Bruksela, 29.06.2012 r., http://www.ecb. europa.eu.
 • Pawlik K. (2014), Kompetencje organów w ramach SSM, miesięcznik finansowy "Bank" nr 2 z 2014 r.
 • Pawlik K. (2014a), Stan gry, "Bank", luty 2014 r.,
 • Raport kwartalny o jednolitym mechanizmie nadzorczym, 2014/2, EBC Frankfurt, maj 2014 r.
 • Reker A. (2014), Ergebnis harmlos, Wirkung trotzdem Stark, Süddeutsche Zeitung z 27.10.2014 r.
 • Rozporządzenie Rady UE nr 1024/2013 z dnia 15.10.2013 r., Dz. Urz. UE L287/63 z 29.10.2013 r.
 • Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Komisja Europejska, OECD, MNiSW, Warszawa 2008 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-350f5061-7694-4c52-95d7-b4c208748a15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.