PL EN


2017 | 341 | 264-273
Article title

Dwa wymiary rachunkowości zarządczej w aspekcie globalizacji gospodarki

Authors
Content
Title variants
EN
Two dimensions of management accounting in the context of economic globalisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące dwóch wymiarów rachunkowości zarządczej w aspekcie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Pierwszym wymiarem są dobre praktyki i globalne zasady rachunkowości zarządczej określone przez międzynarodowe organizacje zajmujące się rachunkowością. Mają one charakter wytycznych i wzorców dotyczących organizacji i stosowania instrumentów rachunkowości zarządczej oraz wykorzystania informacji ekonomicznych w procesie zarządzania. Drugim wymiarem są systemy rachunkowości zarządczej w międzynarodowych korporacjach gospodarczych, dostosowane do uwarunkowań ich działalności. Istotnym problemem jest tu dobór narzędzi o charakterze komplementarnym, wspomagających zarządzanie na poziomie jednostki dominującej i jednostek zależnych. Oba rozpatrywane wymiary rachunkowości zarządczej w ujęciu międzynarodowym są podporządkowane działalności korporacji w globalnej gospodarce.
EN
The paper presents deliberations on two basic dimensions of management accounting in the context of the internationalisation of business operation. The first dimension comprises of best practices and global standards of management accounting developed by international accounting organisations. Those take the form of guidelines and benchmarks on the organisation and use of management accounting instruments as well as on the application of economic information in management processes. The other dimension incorporates management accounting systems employed in international business corporations in adjustment with basic determinants of their business operation. The most important problem in this respect lies in the selection of complementary instruments that offer management support both at the level of the dominant entity and at subsidiary level. Each of the above dimensions of management accounting in international approach is adjusted to the requirements of business operation on global markets.
Year
Volume
341
Pages
264-273
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
References
 • AICPA, CIMA (2015), Globalne zasady rachunkowości zarządczej, New York.
 • Artienwicz N. (2009a), Rachunek kosztów – pomoc w sterowaniu działalnością organizacji, „Rachunkowość”, nr 3.
 • Artienwicz N. (2009b), Jak księgowy może wspomóc zarządzanie, „Rachunkowość”, nr 9.
 • Bogan Ch.E., English M.J. (2006), Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Drury C. (2005), Management Accounting for Business, Thomson Learning, London.
 • International Good Practice Guidence (2009a), Evaluating and Improving Costing in Organizations, IFAC, New York, July.
 • International Good Practice Guidence (2009b), Evaluating and Improving Governance in Organizations, IFAC, New York, February.
 • Karmańska A., Szumielewicz W. (2003), Rachunkowość zarządcza grup kapitałowych – nowe wyzwanie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 13(69).
 • Komorowski J. (2000), Zagadnienie ryzyka w zarządzaniu korporacją globalną [w:] J. Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Elipsa, Łódź.
 • Międzynarodowe standardy edukacyjne (2016), IFAC, New York.
 • Nowak E. (2001), International Accounting Standards and Polish Law in Accounting, „Argumenta Oeconomica”, nr 1(10).
 • Romanowska M. (2011), Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • The Roles and Domain of the Professional Accountant in Business (2005), IFAC, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-355d00f5-95bf-49e8-bac6-3d4af410f41e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.