Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 286 | 120-133

Article title

Metaanaliza środowiska instytucjonalnego krajów Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
A meta-analysis of institutional environment of European Union countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przeprowadzono metaanalizę istniejących wskaźników środowiska instytucjonalnego dla krajów Unii Europejskiej oraz wybranych innych krajów europejskich w celu uzyskania wskaźników niosących unikalną informację, w zgodzie z hipotezą mówiącą, że przynajmniej w części wskaźniki z istniejących baz danych zawierają wspólną informację dotyczącą rozwiązań instytucjonalnych. Wskaźniki stworzono z wykorzystaniem analizy czynnikowej. Dokonano redukcji liczby zmiennych do 5 wyjaśniających ponad 75% zmienności wyjściowej bazy danych. Wyodrębniono: instytucje gospodarcze, instytucje polityczne, instytucje fiskalne oraz dwa czynniki obejmujące szczegółowe rozwiązania w zakresie instytucji określających prowadzenie działalności gospodarczej.
EN
Aim of the paper is to conduct a meta-analysis of existing indicators of the institutional environment for the EU countries and some other European countries in order to collect indicators of carrying unique information in accordance with the hypothesis that at least some indicators from existing databases contain the same information on the institutional arrangements. Using factor analysis we reduce the number of variables to 5, which explain more than 75% of the variability of the initial database. Five main components of the studied phenomenon were distinguished, i.e. economic institutions, political institutions, fiscal institutions and two factors including the specific solutions for institutions determine economic activity.

Year

Volume

286

Pages

120-133

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii

References

 • Balcerzak A.P. (2011), Integracja instytucjonalna w krajach Unii Europejskiej. Propozycja pomiaru, "Ekonomia i Prawo", nr 7.
 • Erlei M., Leschke M., Sauerland D. (1999), Neue Institutionenökonomik, Schaffer Poeschel, Stuttgart.
 • Gatnar E., Walesiak M., red. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Goodman N. (1997), Wstęp do socjologii, Zysk, Poznań.
 • Grauwe P. de (2009), Economics of Monetary Union, Oxford University Press, New York.
 • Greif A. (1999), Historyczna i porównawcza analiza instytucjonalna, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 65-69.
 • Hayek F.A. (1998), Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Znak, Kraków.
 • Hayek F.A. (1986), Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Band 1: Regeln und Ordnung, Verlag Moderne Industrie, Landsberg am Lech.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, World Bank, http://info.worldbank.org/ governance/wgi/pdf/wgi.pdf (dostęp: 1.10.2015).
 • Narodowy Bank Polski (2014), Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, Warszawa.
 • North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Ostrom E. (1990), Governing the Commons, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Pietrucha J. (2008), Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej - teoria i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Richter R., Furubotn E. (1999), Neue Institutionenökonomik, Mohr Siebeck, Tübingen.
 • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, T. 3: Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków.
 • Sztompka P. (2002), Socjologia, Znak, Kraków.
 • Williamson O.E. (2000), The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature", Vol. 38, s. 595-613.
 • [www 1] http://freedomhouse.org/report-types/freedom-world (dostęp: 1.10.2015).
 • [www 2] http://www.doingbusiness.org (dostęp: 1.10.2015).
 • [www 3] http://www.freetheworld.com (dostęp: 1.10.2015).
 • [www 4] http://www.govindicators.org (dostęp: 1.10.2015).
 • [www 5] http://www.heritage.org/index (dostęp: 1.10.2015).
 • [www 6] http://www.sjp.pwn.pl/ (dostęp: 1.10.2015).
 • [www 7] http://www.systemicpeace.org/polityproject.html (dostęp: 1.10.2015).
 • [www 8] http://www.weforum.org (dostęp: 1.10.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3577d3ca-b844-49eb-8cd7-c08df910d0b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.