PL EN


2016 | 268 | 20-33
Article title

Wartość firmy jako składnik majątku ujawnianego i nieujawnianego – rozważania o istocie, klasyfikacji i znaczeniu

Authors
Content
Title variants
EN
Goodwill as the component of disclosed and non-disclosed assets – discussion about the essence, classification and significance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Różnorodne podejścia do wartości firmy w teorii i praktyce wpływają na: bogactwo klasyfikacji, relacje z rachunkowością (ujawniana, nieujawniana) oraz wartość bilansową i/lub rynkową przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy literatury i przeprowadzonych rozważań w ujęciach naukowym i praktycznym można stwierdzić, że newralgiczne kwestie dotyczące wartości firmy obejmują m.in.: zakres przedmiotowy, wyselekcjonowanie optymalnego zbioru czynników kreujących, metody wyceny i formy ujawniania oraz możliwości manipulowania bilansową i rynkową wartością przedsiębiorstwa. Nabyta wartość firmy (dodatnia, ujemna) kształtuje bilansową wartość przedsiębiorstwa, stąd jej prezentacja, ujawnianie i rozliczanie reguluje prawo bilansowe. Wewnętrzna wartość firmy stanowi o sile i pozycji przedsiębiorstwa na rynku, a także jest składnikiem kreującym rynkową wartość przedsiębiorstwa.
EN
Diverse theoretical and practical approaches to the goodwill have impact on: the variety of classifications, relationships with accounting (disclosures, non-disclosures) and also influence balance sheet value and/or market value of an enterprise. Based on the subject literature analysis and the conducted studies, from both scientific and practical perspective, a conclusion can be drawn that the debatable issues referring to goodwill cover, e.g.: its objective scope, selecting an optimal set of creating factors, valuation methods and presentation forms, but also the possibilities for manipulating balance sheet value and market value of an enterprise. The acquired assets (goodwill, badwill) have impact on an enterprise balance sheet value and, thus, its presentation, disclosure and settlement are regulated by balance law. The intrinsic company value determines enterprise strength and position on the market and represents the condition creating its market value.
Year
Volume
268
Pages
20-33
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Katedra Finansów i Rachunkowości
References
 • Accounting Prinpciples Board (1970), Opinion No. 17, Intangible Assets, AICPA, New York.
 • Bąk M. (2011), Aktywa niewidzialne przedsiębiorstwa – istota i znaczenie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 62 (118).
 • Canning J.B. (1929), The Economics of Accountancy, Ronald Press, New York.
 • Cieciura M. (2012), Analiza czynników kształtujących wartość firmy (goodwill) we współczesnej gospodarce [w:] S. Sojak (red.), Rachunkowość. Wybrane problemy naukowo-badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Falk H., Gordon L.A. (1977), Imperfect Markets and the Nature of Goodwill, “Journal of Business Finance and Accounting”, 4 (4).
 • Gritffiths I. (1995), New Creative Accounting, MacMillan, London.
 • Hendriksen E.A., Breda M.F. van (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ignatowski R. (1995), Konsolidacja sprawozdań finansowych w teorii i praktyce rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 • Ignatowski R. (1996), Koncepcje wartości firmy i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 35.
 • Kamela-Sowińska A. (1996), Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 • Karmańska A. (2009), Aktualizacja wartości firmy, „Rachunkowość”, nr 2.
 • Low J., Kalafut P.C. (2006), Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2006), Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa [w:] B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Remlein M. (2010), Skonsolidowane sprawozdania finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, SKwP, Warszawa.
 • Remlein M. (2013), Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r., przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, załącznik MSR 38, MSSF 3.
 • Strojek-Filus M. (2013), Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Szczepankiewicz E.I. (2012), Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie – czy i jak raportować informacje o nich interesariuszom, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 69 (125).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-35dee646-af3b-4a7a-b2f6-eefbf0b49f72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.