PL EN


2015 | 249 | 204-216
Article title

Rozwiązania ICT wspomagające zbiórkę odpadów komunalnych

Content
Title variants
EN
ICT solutions supporting the collection of municipal waste
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja korzyści wynikających z wdrożonego rozwiązania technologii mobilnej mającej na celu wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów na terenach gmin. Przedstawiono aktualne obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami skategoryzowane w ramach realizowanych funkcji wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaprezentowano rozwiązania w zakresie organizacji zbiórki odpadów, edukacji społeczeństwa, przekazywania informacji i realizacji działań kontrolnych. Zidentyfikowane zostały mankamenty funkcjonujących obecnie systemów zbiórki odpadów komunalnych i na ich podstawie wskazano proponowane rozwiązanie występujących problemów przy wykorzystaniu technologii informacyjnych. Artykuł jest elementem prac, których podstawowym celem jest poprawa efektywności funkcjonowania systemów zbiórki odpadów komunalnych organizowanych przez gminy znajdujące się na terenie Polski.
EN
The aim of the paper is to present the benefits of the application of ICT solution in the collection of municipal waste. In the first part of paper the current responsibilities of municipalities in waste management are presented. Then the main ways of waste collection system design are discussed. Based on our empirical studies we identified the solution of currently functioning municipal was collection system and their disadvantages. In the last part of paper the description of “kiedywywoz.pl” project is briefly given. The presented research are the first step of works whose primary purpose is to improve the efficiency of the systems municipal waste collection organized by the municipalities located on Polish territory.
Year
Volume
249
Pages
204-216
Physical description
Contributors
References
 • Górski M. (2015), Podstawowe zasady postępowania z odpadami, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-content/uploads/2014/03/Prof.-Marek-G%C3%B3rski-Gospodarowanie-odpadami.pdf (dostęp: 18.08.2015).
 • Grzymała Z., Maśloch G., Goleń M., Górnicki E. (2013), Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Hanczar P., Michniewska K. (2006), Modelowanie sieci selektywnej zbiórki odpadów w aglomeracji miejskiej, „Logistyka”, nr 6.
 • Jaśkiewicz P., Olejniczak A. (2013), Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Maśloch G. (2013), Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Michniewska K. (2003), Lecą śmiecie w pięciolecie, „Rzeczpospolita”, 30 czerwca 2003, strona 1 dodatku Człowiek i ekologia.
 • Michniewska K. (2011), Gospodarka odpadami – rynek asymetrii informacji, „Logistyka Odzysku”, nr 1.
 • Rosik-Dulewska Cz. (2015), Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szołtysek J. (2009), Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Ustawa z 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 228).
 • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).
 • [www 1] http://www.chorzow.alba.com.pl (dostęp: 16.03.2015).
 • [www 2] http://ekosystem.wroc.pl (dostęp: 16.03.2015).
 • [www 3] http://www.odpady.poznan.pl (dostęp: 16.03.2015).
 • [www 4] http://smieciodnowa.pl (dostęp: 31.03.2015).
 • [www 5] http://odpady.katowice.eu (dostęp: 20.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-362a371c-241d-4c2c-b25c-24a7c26b9b12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.