Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 273 | 158-168

Article title

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w podnoszeniu skuteczności zamówień publicznych

Content

Title variants

EN
The use of it tools in improving the effectiveness of public procurement

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wykorzystywanie narzędzi informatycznych przy czynnościach związanych z planowaniem i ogólnym zarządzaniem zamówieniami publicznymi podnosi skuteczność zamówień publicznych. Mogą być one realizowane skutecznie pod warunkiem, że proces przeprowadzania zamówień w danej jednostce będzie zaplanowany optymalnie dla jej potrzeb, pracownicy będą posiadali odpowiednie kompetencje i uprawnienia adekwatne do zakresu realizowanych przez nich zadań, a przy ich realizacji będą korzystali z systemów informatycznych dostosowanych do potrzeb jednostki. Urzędy centralne powinny rozważyć wypracowanie wspólnych procedur udzielania zamówień i narzędzi informatycznych dla podległych jednostek, które realizują te same zadania.
EN
Using IT tools with activities related to the planning and overall management of the procurement process in public administration increases the efficiency of public procurement. Central government offices should consider developing joint procurement procedures and IT tools for subordinate offices.

Year

Volume

273

Pages

158-168

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

References

 • Dzierżanowski W., Stachowiak M. (2011), Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce - ekspertyza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Kieżun W. (1997), Sprawne zarzadzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kocowski T. (2012), Zorganizowanie uczestników procesu zamówień publicznych a efektywność wykorzystania środków publicznych [w:] E. Adamowicz, J. Sadowy (red.), Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, Urząd Zamówień Publicznych, Gdańsk-Warszawa.
 • Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Lisiecka K. (2012), Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w procesach doskonalenia zarządzania organizacją sektora publicznego [w:] K. Lisiecka, T. Papaj (red.), Zarządzanie w administracji publicznej. Narzędzia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Lissowski O. (2009), Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne, Wydawnictwo Naukowe CONTACT, Warszawa.
 • Lubińska T. (2009) (red.), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Nowicki P. (2013), Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Starzyńska W. (2009), Ocena narzędzi informatyzujących zamówienia publiczne w Polsce przez podmioty zamawiające na podstawie badań ankietowych [w:] H. Nowicki, J. Sadowy (red.), XV-lecie Systemu Zamówień Publicznych w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa 22-23 czerwca 2009 r., Urząd Zamówień Publicznych, Toruń-Warszawa.
 • Sudoł S., Kożuch B. (2010), Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako subdyscyplinę [w:] S. Lachewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarzadzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Dz.U. 2004, nr 33, poz. 287 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2013, poz. 907 z późn. zm.
 • Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr 57/04 w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii: 1) Procedury postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych; 2) Procedury przyjmowania i wydawania towarów z magazynu; 3) Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr 67/04 w sprawie procedury tworzenia planu finansowego i rzeczowego w zakresie wydatków w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach.
 • [www 1] Zielona Księga w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/e-procurement/greenpaper_ pl.pdf (dostęp: 6.03.2016).
 • [www 2] Plan Informatyzacji zamówień publicznych w Polsce, http://www.uzp.gov.pl/ cmsws/page/?D;2386 (dostęp: 2.11.2015).
 • [www 3] Biała Księga zamówień publicznych. Sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych, http://www.mg.gov.pl/files/upload/22644/Biala_ksiega_ 20150123.pdf (dostęp: 6.03.2016).
 • [www 4] Audyt organizacyjny i wdrożenie usprawnień zarządczych. Podsumowanie projektu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://dsc.kprm.gov.pl/azp-ii (dostęp: 6.03.2016).
 • [www 5] http://ezd.gov.pl/app/index (dostęp: 6.03.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-368cf4ad-1e16-4379-9165-7531257b78f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.