Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 319 | 259-267

Article title

Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014

Authors

Content

Title variants

EN
Economic convergence in selected groups of the European Union’s member states during the period of 2000-2014

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu podjęto interesującą poznawczo problematykę konwergencji gospodarczej. Wyznaczono cel i określono tezę. Zdefiniowano pojęcie konwergencji gospodarczej i zaznaczono jej związek z polityką spójności. Następnie omówiono dwie metody jej badania: konwergencję typu beta oraz sigma. Przeprowadzono analizę empiryczną w zakresie poziomu PKB per capita na poziomie regionalnym NUTS2 w wybranych grupach krajów. Dodatkowo przedstawiono rozbieżności w poziomie PKB per capita w ramach wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Całość opracowania zakończono podsumowaniem.
EN
In the study problems of economic convergence was taken. The goal and the thesis was determined. The concept of economic convergence was defined, and its relationship with cohesion policy was underlined. Further, two methods of research were discussed: beta- and sigma-convergence. Empirical analysis in terms of GDP per capita at regional level NUTS 2 in selected groups of countries was conducted. In addition, the differences in the level of GDP per capita in selected countries in Central and Eastern Europe was presented. The whole study was completed by a summary.

Year

Volume

319

Pages

259-267

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Mikroekonomii

References

  • Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A. (2004), Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. Beck, Warszawa.
  • Jabłoński Ł. (2009), Teoretyczne kwestie konwergencji ekonomicznej [w:] M.G. Woźniak, V.I. Chuzhykov , D.G. Lukianenko (red.), Konwergencja modeli ekonomicznych Polska i Ukraina , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
  • Monfort P. (2008), Convergence of UE Regions Measures and Evolution, "Working Papers", No. 01, European Union Regional Policy, European Commission.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011), Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 2011.
  • Sala-i-Martin X. (1995), The Classical Approach to Convergence Analisis, „Economics Working Paper”, No. 117.
  • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dz. Urz. UE, C 83, Tom 53, 30.03.2010.
  • Zielińska-Głębocka A. (2012), Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • [www 1] Eurostat, baza danych, www.eurostat.eu (dostęp: 14.09.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-369099dd-95fa-426d-b21d-522e9ec8d869
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.