PL EN


2017 | 316 | 57-69
Article title

Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie korzystania z kapitałów prywatnych i efektywnej realizacji zadań publicznych

Content
Title variants
EN
Public-private partnership as a tool for the use of private capital and the effective implementation of public tasks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono przyczyny zwiększania zakresu usług świadczonych przez sektor publiczny i na tym tle korzystanie z usług sektora prywatnego w tradycyjnych formułach zamówień publicznych oraz w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zwraca się uwagę na dominację tradycyjnej i, jak się ocenia, mniej efektywnej dla sektora publicznego formuły zlecania dostaw dóbr, tj. zamówień publicznych, a marginalne korzystanie z formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. To właśnie w formule partnerstwa publiczno- prywatnego znaczącą część ryzyka ponosi partner prywatny, w tym też ryzyko dochodów. Uzależnienie wielkości wynagrodzenia podmiotu prywatnego od dochodów pozyskiwanych ze świadczenia dóbr, jest istotnym czynnikiem weryfikacji opłacalności przedsięwzięć i tym samym wpływa na efektywność stosowanych rozwiązań.
EN
The paper presents the reasons for increasing the range of services provided by public sector. On the background of this issue the paper presents also the use of private sector services in the traditional formulas of public procurement and in the formula of public-private partnership. The use of public-private partnership is marginal in comparison to less effective for public sector traditional formulas of public procurement, which dominate on the market. In the public-private partnership formula a significant part of the risk is borne by the private partner, including economic risk. Making private partner remuneration conditional on the profits generated by the joined project is an important factor in the verification of investment profitability and thus affects the efficiency of applied solutions.
Year
Volume
316
Pages
57-69
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Transportu
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Stacjonarne Studia Doktoranckie, doktorant. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Dydkowski G., Urbanek A. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (red.) (2009), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Freedman M., Freedman R. (2009), Wolny wybór, Wydawnictwo Aspekt, Sosnowiec.
 • Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Raport PPP. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013 (2015), Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Baker & McKenzie, Krzyżowski i Wspólnicy, opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, www.ppp.gov.pl.
 • Rocznik Statystyczny (1997, 1991), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (2015, 2012, 2000, 1999, 1998), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2004), Ekonomia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Savas E.S. (1992), Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku (2015), Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, www.uzp.gov.pl.
 • Stiglitz E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Teksty wybrane. Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów (2012), Zysk i S-ka, Poznań, s. 955.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.).
 • Zawicki M. (2011), Nowe zarządzanie publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-36b7bc0f-8c2e-4921-a35e-790efa1d008c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.