PL EN


2017 | 310 | 128-136
Article title

Eliminacja nierówności społeczno-ekonomicznych jako cel polityki spójności

Authors
Content
Title variants
EN
Elimination of social and economic inequalities as an objective of the cohesion policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwowane procesy pogłębiania się nierówności społeczno-ekonomicznych w większości krajów, będące jednym z najważniejszych źródeł napięć na drodze do zrównoważonego rozwoju stają się wyzwaniem zarówno dla jedności społeczeństw, jak i Unii Europejskiej. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie powiązań między spójnością społeczną a nierównościami społeczno-ekonomicznymi. Artykuł jest opracowaniem przeglądowym o charakterze teoretycznym. Oceniając spójność społeczną poprzez pryzmat jej celów, a więc posiadanej przez społeczeństwo zdolności zapewnienia dobrobytu wszystkim jego członkom, minimalizowania rozbieżności między nimi i unikania polaryzacji, szczególnego znaczenia nabiera właśnie eliminacja nierówności społeczno- ekonomicznych, bowiem w dwóch z trzech aspektów odnosi się właśnie do ich ograniczania.
EN
The observed processes of the deepening of social and economic inequalities, in most countries one of the most important sources of tensions on the path to sustainable development, are becoming a challenge both for the cohesion of societies and the European Union. The aim of this study is to show the relationship between social cohesion and social and economic inequalities. The paper is a review elaboration of theoretical nature. When assessing social cohesion through the prism of its objectives, and thus the society’s ability to ensure the well-being of all its members, to minimize disparities between them and to avoid polarization, it is the elimination of social and economic inequalities that gains particular importance, as it precisely addresses limiting them in two out of the three aspects.
Year
Volume
310
Pages
128-136
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
References
 • Amin A., Tomaney J. (red.) (1995), Behind the Myth of European Union. Prospects for Cohesion, Routledge, London, New York.
 • Bernard B. (1999), Social Cohesion: A Critique, Discussion Paper nr F-093, Canadian Policy Research Network Inc., Ottawa.
 • Durkheim E. (1999), O podziale pracy społecznej, PWN, Warszawa.
 • Europejski Komitet Spójności Społecznej (2004), Zrewidowana Strategia Spójności Społecznej, Strasburg.
 • Gawlikowska-Hueckel K. (2002), Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja? Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A. (2004), Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Giddens A. (1999), Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, KiW, Warszawa.
 • Głąbicka K. (2004), Spójność społeczno-ekonomiczna w integrującej się Europie [w:] K. Głąbicka (red.), Spójność społeczno-ekonomiczna – implikacje regionalne, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Radom, s. 27-45.
 • Golinowska S. (2011), O spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności, „Polityka Społeczna”, nr 5-6, s. 13-21.
 • Jenson J. (1998), Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research, Canadian Policy Research Networks Inc., Ottawa.
 • Kiełczewski D. (2011), Związki idei społecznej odpowiedzialności biznesu z ideą zrównoważonego rozwoju, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 6(54), s. 21-31.
 • Kot S.M. (2008), Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuttner B. (1983), The Declining Middle, “Atlantic Monthly”, No. 252, s. 60-71.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2013), Zrównoważony rozwój w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Volumina, Szczecin.
 • Molle W. (2000), Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.
 • Pfaller A. (2000), Social Democracy in the Globalized Post-industrial Society, “International Politics and Society”, No. 2, s. 160-175.
 • Randers J. (2012), 2052: A Global Forecast for the Next Forty Year, Chelsea Green Publishing, White River Junction, Vermont.
 • Rutkowski W. (2014), Ekonomiczne znaczenie nierówności podziału, „Polityka Społeczna”, nr 9(486), s. 1-6.
 • Szopa B. (2005), Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Thurow L. (1984), Disapperance of Middle Class, “The New York Times” February 5, section 3, s. 2.
 • UNDP (2013), Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, New York.
 • Zabielska J.M. (2007), Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej [w:] J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych, Eneteia, Warszawa.
 • Zwiech P. (2013), Nierówności dochodowe w państwach europejskich – analiza przy wykorzystaniu współczynnika Giniego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 145, s. 89-102.
 • Zwiech P. (2016), Nierówności ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-36bb2a3f-c5f9-4aad-9315-93672d2656b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.